Bank poinformuje o dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.

01 lipca 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. 2015 poz. 1864). Wprowadza ona kilka istotnych zmian związanych z prowadzeniem  przez banki rachunków dla osób fizycznych. Jedna z nich dotyczy dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.

Czym jest dyspozycja wkładem na wypadek śmierci?

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci uregulowana jest w art. 56 prawa bankowego. Polega ona na tym, że posiadacz rachunku oszczędnościowego, oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej wydaje bankowi pisemną dyspozycję wypłaty pieniędzy ze swojego rachunku po śmierci wskazanym bliskim osobom. Dyspozycja taka może być wydana na rzecz małżonka, zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków), wstępnych (rodziców, dziadków, pradziadków) oraz rodzeństwa.

Kwota wypłaconych przez bank pieniędzy na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, bez względu na ich liczbę, nie może być wyższa niż 20 krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.

Posiadacz rachunku może dyspozycję złożoną w banku zmienić albo odwołać. Jeżeli wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a ich łączna suma przekracza limit 20 krotności przeciętnego miesięczne wynagrodzenia to dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycję wydaną wcześniej. Trzeba też pamiętać, że dyspozycji wkładem na wypadek śmierci nie można wydać w odniesieniu do środków zgromadzonych na rachunku wspólnym.

Co ważne, kwoty wypłacone na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci nie wchodzą do spadku po posiadaczu rachunku. Oznacza to, że osoby uprawnione, czyli beneficjenci mogą żądać od banku wypłat z rachunku na podstawie takiej dyspozycji niezależnie od wypłat związanych z dziedziczeniem.

Nowe obowiązki informacyjne banków.

Pomimo, tego że dyspozycja wkładem na wypadek śmierci jest użyteczną i mało skomplikowaną od strony prawnej instytucją to jest ona stosunkowo mało znana, gdyż klienci banków nie składają powszechnie tego rodzaju dyspozycji w swoich bankach. Często nie mają świadomości, iż mogą to zrobić na rzecz bliskich osób, co jest o tyle korzystne, że osoby uprawnione w ten sposób do wypłaty pieniędzy z rachunku zmarłego nie muszą przedstawiać dokumentów poświadczających albo stwierdzających nabycie spadku po zmarłym. Mogą zatem stosunkowo szybko po śmierci posiadacza rachunku uzyskać dostęp do środków lub ich części zgromadzonej przez niego na rachunku bankowym przedstawiając w tym celu jego akt zgonu.

W praktyce zdarza się również, iż osoby uprawnione nie zgłaszają się do banku po wypłatę środków, ponieważ nie mają świadomości tego, że zmarły posiadacz rachunku złożył dyspozycję na ich rzecz, zaś banki nie miały obowiązku takich osób informować.

Zmiany Prawa bankowego wchodzące w życie 01 lipca 2016 r. mają w założeniu zmienić ten stan rzeczy.  Od tej daty bank będzie obowiązany przy zawieraniu umowy rachunku oszczędnościowego, oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej, poinformować w sposób zrozumiały dla posiadacza rachunku o możliwości wydania przez niego dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz o treści art. 56 prawa bankowego, który tą instytucję reguluje. Bank będzie musiał zatem przekazać informacje na temat zasad funkcjonowania dyspozycji. Same zasady związane z wydawaniem i funkcjonowaniem dyspozycji wkładem na wypadek śmierci określone przez art. 56 Prawa bankowego nie zmieniają się.

Zmianie ulega natomiast kwestia informowania przez bank osób uprawnionych na podstawie dyspozycji. Otóż, od wspomnianego już 01 lipca 2016 r. w przypadku powzięcia przez bank informacji o śmierci posiadacza rachunku, który wydał dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, bank jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić wskazane przez niego osoby o możliwości wypłaty na ich rzecz stosownej kwoty z rachunku bankowego.

Udostępnij:
 • email
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • RSS

Podobne tematy:

3 Komentarzy do Bank poinformuje o dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.

 1. Konrad pisze:

  Obowiązek informacyjny nałożony na banki jest dobrym rozwiązaniem. W rezultacie instytucja dyspozycji wkładem będzie bardziej popularna. Dzięki za wpis!

 2. Klara pisze:

  A jak na koncie zmarłego było niewiele (np.100 złotych) a beneficjent został powiadomiony przez bank po 10 latach to czy musi on dopłacić bankowi za koszty prowadzenia (utrzymania) rachunku ?

 3. Mario pisze:

  tylko jak w praktyce jest z tym powiadamianiem? np beneficjent nie ma wiedzy o ustanowieniu polecenia wypłaty na wypadek śmierci i nie zgłosi sie do banku a bank nie powiadomi . Miałem taka sytuacje z pko bp moja mama miała u nich konta w tym ror i ustanowiła dla mnie taka dyspozycje na 100% nie kwotowo do pko wpływala jej emerytura i co z tego dowiedziałem sie o tym przypadkowo po 8 miesiacach bo bank twierdzi ze nie był świadomy zgonu mojej mamy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *