Spór z bankiem a Bankowy Arbitraż Konsumencki.

Spory są nieodłączną częścią obrotu prawnego. Dotyczy to także relacji między bankami a klientami. Niektóre spory z bankami można rozstrzygać przed Arbitrem Bankowym, co może być interesującą alternatywą w stosunku do postępowania sądowego. W założeniu bowiem postępowanie przed Arbitrem ma być tanie, szybkie i niesformalizowane.

Bankowy Arbitraż Konsumencki (BAK) funkcjonuje od 2002 r. przy Związku Banków Polskich. Jego rolą jest rozstrzyganie sporów między konsumentami a bankami powstałymi w związku z roszczeniami pieniężnymi z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta. Przypomnę, że konsumentem jest osoba fizyczna, która zawiera umowę z bankiem w celu nie związanym z działalnością gospodarczą.

Do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego należą wszystkie banki zrzeszone w Związku Banków Polskich oraz część banków spółdzielczych niezrzeszonych, które wyraziły wolę współpracy z BAK i zgodziły się poddać orzeczeniom Arbitra Bankowego.

Arbiter Bankowy powoływany jest przez Zarząd Związku Banków Polskich na 4-letnią kadencję. Jego siedzibą jest Warszawa.

Jakie sprawy może rozstrzygać Arbiter Bankowy?

Bankowy Arbitraż Konsumencki działa w oparciu o przyjęty regulamin. Zgodnie z tym regulaminem przedmiotem postępowania przed Arbitrem Bankowym mogą być wyłącznie spory pomiędzy konsumentami i bankami, których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 8000 zł. Do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek i innych kosztów, żądanych obok roszczenia głównego. W przypadku dochodzenia łącznie kilku roszczeń, sumuje się ich wartość. Pamiętaj, że wartość przedmiotu sporu to nie to samo co wartość umowy, w związku z którą spór powstał. Wartość umowy może być wyższa niż kwota 8000 zł, ale sporne roszczenie np. związane z opłatami pobranymi przez bank, będzie kwalifikować sprawę jako nadającą się do rozstrzygnięcia przez Arbitra Bankowego.

Przedmiotem postępowania przed Arbitrem Bankowym nie mogą być sprawy związane ze świadczeniami Skarbu Państwa, w szczególności dotyczące książeczek mieszkaniowych i kredytów z dopłatami ze środków budżetowych.

Jak wszcząć postępowanie przed Arbitrem Bankowym?

W celu wszczęcia takiego postępowania konsument powinien złożyć pisemny wniosek skierowany do Arbitra Bankowego. Przy czym należy pamiętać, że przed złożeniem wniosku trzeba podjąć próbę rozwiązania spornej sprawy z bankiem na podstawie reklamacji w nim złożonej. Do wniosku kierowanego do Arbitra Bankowego konsument musi dołączyć dokument potwierdzający zakończenie postępowania reklamacyjnego w banku lub oświadczenie, że w terminie 30 dni nie uzyskał z banku odpowiedzi na złożoną skargę. Brak takiego dokumentu lub oświadczenia będzie przeszkodą w rozpoznaniu sprawy przez Arbitra Bankowego i spowoduje zwrot wniosku.

Wniosek o wszczęcie postępowania powinien zawierać ponadto:

 • dokładne oznaczenie konsumenta poprzez wskazanie jego imienia i nazwiska oraz adresu miejsca zamieszkania, ewentualnie adresu do korespondencji. Wskazane jest również podawanie numeru telefonu, faxu lub adresu poczty elektronicznej,
 • oznaczenie banku poprzez wskazanie jego nazwy, oddziału i adresu jego  siedziby,
 • dokładne określenie żądania, jego zwięzłe uzasadnienie i ewentualne wskazanie środków dowodowych w postaci dokumentów, które winny być załączone do wniosku,
 • podanie wartości przedmiotu sporu.

Należy pamiętać także o tym, aby od wniosku uiścić opłatę na rachunek Arbitra Bankowego. Wynosi ona 50 zł. W sytuacji, gdy wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 50 zł, opłata wynosi 20 zł.

Wniosek o wszczęcie postępowania może być wniesiony bezpośrednio w Biurze Arbitra Bankowego lub przesłany pocztą. Konsument może w każdym czasie cofnąć wniosek o rozpoznanie sprawy, w takim przypadku postępowanie przed Arbitrem Bankowym ulega umorzeniu.

Rozpoznanie sprawy przez Arbitra Bankowego.

Po otrzymaniu kompletnego i należycie opłaconego wniosku, Arbiter Bankowy decyduje o rozpoznaniu sprawy albo o zwrocie wniosku konsumentowi. Kiedy ten drugi scenariusz może mieć miejsce?

Wniosek konsumenta zostanie zwrócony jeżeli:

 • postępowanie przed Arbitrem Bankowym jest niedopuszczalne ponieważ wartość przedmiotu sporu przekracza 8000 zł albo sprawa dotyczy świadczeń Skarbu Państwa,
 • o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest prowadzona przed sądem powszechnym lub sądem polubownym albo została już prawomocnie osądzona,
 • rozstrzygnięcie sprawy należy do sądu polubownego (tj. w umowie z bankiem istnieje zapis na sąd polubowny),
 • treść wniosku jest niezrozumiała i mimo wcześniejszych wezwań nie została poprawiona lub uzupełniona,
 • konsument nie dołączył do wniosku dokumentu potwierdzającego zakończenie postępowania reklamacyjnego w banku lub oświadczenie, że w terminie 30 dni nie uzyskał z banku odpowiedzi na swoją skargę.
 • rozpoznanie sprawy wymagałoby przeprowadzenia postępowania dowodowego z udziałem świadków i biegłych, co w ocenie Arbitra Bankowego jest możliwe tylko w postępowaniu sądowym.

Jeżeli nie zachodzą powyższe przeszkody i Arbiter Bankowy decyduje o skierowaniu sprawy do rozpoznania to przesyła do banku odpis wniosku wraz z załącznikami oraz wzywa bank do udzielenia odpowiedzi na wniosek w terminie 14 dni. Termin ten może być przez Arbitra Bankowego przedłużony. Jeżeli bank nie odpowie to brak odpowiedzi nie stanowi przeszkody w rozpoznaniu sprawy.

W odpowiedzi na wniosek, bank powinien oświadczyć czy żądanie wniosku uznaje w całości lub w części, czy też wnosi o jego oddalenie. Odpowiedź banku powinna zawierać szczegółowe uzasadnienie wraz z przywołaniem przepisów prawa, umów i regulaminów mających zastosowanie w sprawie oraz powinny być do niej załączone dowody w postaci dokumentów.

Przy rozpoznawaniu sprawy Arbiter Bankowy powinien nakłaniać konsumenta i bank do polubownego rozwiązania sporu poprzez zawarcie ugody. Powinien także wyjaśniać konsumentowi powstałe w związku ze sprawą wątpliwości prawne.

W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, tj. gdy nie doszło do zawarcia ugody pomiędzy konsumentem i bankiem, Arbiter Bankowy rozstrzyga spór na posiedzeniu niejawnym. W szczególnych przypadkach, ze względu na charakter sporu może wyznaczyć rozprawę, na którą wzywa konsumenta i bank.

Orzeczenie wydane przez Arbitra Bankowego.

Po rozpoznaniu sprawy Arbiter Bankowy wydaje orzeczenie, które powinno zawierać:

 • wymienienie stron,
 • oznaczenie przedmiotu sprawy,
 • rozstrzygnięcie Arbitra Bankowego,
 • rozstrzygnięcie co do kosztów postępowania,
 • uzasadnienie orzeczenia ze zwięzłym opis stanu faktycznego oraz wyjaśnieniem podstawy prawnej rozstrzygnięcia wraz z przytoczeniem przepisów prawa,
 • pieczęć i podpis Arbitra Bankowego.

Orzeczenie kończy postępowanie prowadzone przed Arbitrem Bankowym. Wypis orzeczenia jest doręczany listem poleconym konsumentowi i bankowi.

W sytuacji, gdy Arbitrowi Bankowemu udało się nakłonić strony do zawarcia ugody to zostaje ona ujęta w formie orzeczenia z zaznaczeniem, iż wydane ono zostało w wyniku zawartej między konsumentem i bankiem ugody. Arbiter powinien potwierdzić, że ugoda jest prawidłowa, zgodna z prawem i zasadami współżycia społecznego.

Jeżeli bank przegra sprawę zobowiązany jest zwrócić konsumentowi kwotę uiszczonej przez niego opłaty od wniosku. Ponadto obowiązany jest do poniesienia kosztów postępowania. Co bardzo istotne, orzeczenia Arbitra Bankowego są dla banku ostateczne. Czyli bank w przypadku przegranej, nie ma możliwości odwołania się do sądu. Obowiązany jest wykonać orzeczenie Arbitra Bankowego nie później w terminie 14 dni od dnia otrzymania wypisu orzeczenia.

Natomiast dla konsumenta orzeczenia Arbitra Bankowego nie są ostateczne. Niezadowolony z rozstrzygnięcia sprawy może w celu dochodzenia swojego roszczenia wystąpić z powództwem na drogę postępowania sądowego, w którym przysługuje mu normalne dwuinstancyjne postępowanie sądowe.

Na końcu dodam także, że spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK-i) także powołały swój Spółdzielczy Arbitraż Konsumencki z siedzibą w Gdyni, który działa na podobnych zasadach, co Bankowy Arbitraż Konsumencki. Jeśli jesteś klientem SKOK-u więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj: Spółdzielczy Arbitraż Konsumencki.

Udostępnij:
 • email
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • RSS

Podobne tematy:

10 Komentarzy do Spór z bankiem a Bankowy Arbitraż Konsumencki.

 1. Nie przepadam za sądownictwem polubownym, jak dla mnie jest to odsyłanie konsumenta do sądu arbitrażowego stworzonego przez podmioty, z jednym z których będzie pozostawał w sporze (celowo upraszczam).

  To trochę tak jak przedsiębiorcy proponuje się spór przed polubownym sądem konsumenckim – unikam wyrażania zgody na zapis w tym wypadku.

  Zastanawia mnie jednak inna rzecz – czy w praktyce banki zrzeszone w Związku Banków Polskich wyrażają jakąś dodatkową zgodę na zapis (w konkretnym sporze, wydaje się, że będzie ona konieczna) i czy na podstawie wewnętrznych regulacji mogą odmówić zgody na spór przed BAK w każdym wypadku ?

  BTW świetny Blog

  • Rafał Skiba pisze:

   Dziękuję, tym bardziej mi miło, że opinię wyraża autor znakomitego bloga.
   Z sądownictwem polubownym rzeczywiście różnie bywa. Jednak w przypadku BAK konsument de facto zbyt wiele nie ryzykuje. Nie zamyka mu to drogi do sądu powszechnego w razie niepowodzenia. Banki zrzeszone w ZBP nie wyrażają dodatkowej zgody na rozstrzygnięcie danego sporu przez BAK. Jako zrzeszeni członkowie wyraziły zgodę na powołanie tego arbitrażu i zobowiązaly się stosować do jego rozstrzygnięć. Nie słyszałem także o przypadku, aby odmawiały zgody na spór w danych przypadkach.

 2. Wojtek pisze:

  Jakie są koszty bankowego arbitrażu konsumenckiego kiedy arbiter uzna że racja leży po stronie konsumenta?( spór dotyczy kwoty 3300 zł). Gdzie można znaleźć odpowiednie przepisy?

  • Rafał Skiba pisze:

   Jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi 3300 zł to należy uiścić opłatę za rozpatrzenie sprawy w kwocie 50 zł. W przypadku wygranej konsumenta bank zwraca konsumentowi tę opłatę i ponosi koszty postępowania ustalone przez Arbitra Bankowego. Koszty te są ustalane w wysokości odpowiadającej całemu wpisowi stosunkowemu w sprawie cywilnej zgodnie z przepisami ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

   Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego można znaleźć na stronie ZBP: http://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/regulamin

 3. Gienia pisze:

  Bankowy Arbitraż Konsumencki to czysta kpina i wyciąganie pieniędzy. Zapłaciłam 50 zł za arbitraż. Tymczasem Pani Arbiter nie rozpatrzyła sprawy wnikliwie, grzecznie i poprawnie politycznie zacytowała stanowisko banku. Sprawa jest o tyle ciekawa, że zamiast przejrzeć monitoring z banku (o co wnosiłam w swoim piśmie) Pani Arbiter uznała „Nadto podaję, że dowód z monitoringu bankomatu jest nieprzydatny w sprawie, bowiem kamera nie może obejmować klawiatury (z uwagi na ochronę kodów PIN) oraz podajnika środków.”. Zgłosiłam sprawę do Prokuratury, oglądałam monitoring i wiem, że w momencie wypłaty pieniędzy przy bankomacie była już inna osoba. Tak więc bankomaty nie są bezpieczne, a w sporze z bankiem nie można liczyć na bezstronność nawet w Bankowym Arbitrażu Konsumenckim.

 4. Gienia pisze:

  Chętnie skorzystam z porady prawnika. Jak odzyskać pieniądze jeżeli z bankomatu nie wypłaciłam a na wydruku jest pobranie. Monitoring jasno wskazuje, że przed bankomatem w chwili wypłacania pieniędzy była już następna osoba? Przegrałam w arbitrażu, bo Pani Arbiter nie chciała obejrzeć monitoringu.

 5. Michał pisze:

  Bankowy arbitraż zotał utworzony przez środowisko bankowe i budzi poważne wątpliwości czy aby na pewno w interesie klientów. Ja swój wniosek do arbitra złożyłem w maju 2014r. i do marca 2015 nie doczekałem sie odpowiedzi arbitra. Być może arbiter odpowiada jedynie w sprawach gdzie roszczenia klientów banków nie mają uzasadnienia?

 6. ewel pisze:

  Jakie są koszty bankowego arbitrażu konsumenckiego kiedy arbiter uzna że racja leży po stronie banku?

 7. Jan pisze:

  Podzielam zdanie że arbiter to kpina i strata czasu. Złożyliśmy skargę na bank, odpowiedź arbitra odmowna bo „kłamiemy że w ciągu 3 minut nie dokonaliśmy 3 tranzakcji z dwóch różnych bankomatów” (oddalonych o kilometr). Straciliśmy czas na reklamacje do wystawcykarty kredytowej.

 8. Arti pisze:

  A ja jestem zadowolony z rozstrzygnięcia arbitra;) Pomimo , iż czekałem na nie kilka miesięcy, sprawa dla mnie była oczywista i arbiter potwierdził moje zdanie w sporze z bankiem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *