Publikacje oznaczone tagiem: ustawa o usługach płatniczych

Pieniądz elektroniczny a ustawa o usługach płatniczych.

Obowiązująca od niespełna roku ustawa o usługach płatniczych doczekała się pierwszej dużej nowelizacji. Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 poz. 1036)  wprowadza nowe regulacje dotyczące wydawania, wykupu oraz dystrybucji pieniądza elektronicznego, jak również zasad tworzenia i działalności instytucji pieniądza elektronicznego. W założeniu ma ułatwić funkcjonowanie na rynku finansowym podmiotów zainteresowanych wydawaniem pieniądza elektronicznego.

Rozwiązania zawarte w ustawie nowelizującej wdrażają wymogi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru nad ich działalnością. Co ważne, ustawa nowelizująca uchyla dotychczas obowiązującą ustawę o elektronicznych instrumentach płatniczych, która regulowała kwestie związane z wydawaniem i używaniem elektronicznych instrumentów płatniczych, w tym instrumentów pieniądza elektronicznego, oraz określała prawa i obowiązki stron umów o elektroniczny instrument płatniczy w zakresie nieuregulowanym w ustawie o usługach płatniczych. Po wejściu w życie nowelizacji (tj. od 07 października 2013 r.), kwestie związane z wydawaniem pieniądza elektronicznego, jego wykupem i instrumentami płatniczymi z tym związanymi, działalnością instytucji pieniądza elektronicznego i świadczeniem przez nie usług płatniczych, regulować będzie ustawa o usługach płatniczych.

Rachunek płatniczy a rachunek bankowy.

Prowadzenie rachunków płatniczych to jedna z usług płatniczych, którą mogą wykonywać podmioty świadczące takie usługi czyli tzw. dostawcy usług płatniczych. Są nimi także banki, które zgodnie z Prawem bankowym wykonują czynności bankowe, w tym prowadzą rachunki bankowe.

Czym jest rachunek płatniczy?

Rachunek płatniczy to rachunek prowadzony dla jednego lub większej liczby użytkowników (klientów) służący do wykonywania transakcji płatniczych. Rachunkiem płatniczym jest także rachunek bankowy oraz rachunek członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (SKOK-u), jeżeli rachunki te służą do wykonywania transakcji płatniczych.

Rolą rachunku płatniczego jest rejestrowanie środków pieniężnych użytkownika lub takich, które zostały mu udostępnione, znajdujących się na tym rachunku oraz wykonywanie transakcji płatniczych czyli wpłat, wypłat oraz realizacja transferów pieniężnych z jego udziałem. Rachunek taki prowadzony jest dla klienta (użytkownika) w związku z umową ramową zawartą z dostawcą usług płatniczych, czyli umową regulującą wykonywanie indywidualnych transakcji płatniczych, która może zawierać postanowienia w zakresie prowadzenia rachunku płatniczego.

Usługi płatnicze – obowiązki informacyjne dostawców.

Dostawcy usług płatniczych (np. banki, SKOK-i, instytucje płatnicze) w związku z ich świadczeniem, zgodnie z wymogami ustawy o usługach płatniczych mają wiele obowiązków w stosunku do swoich klientów. Usługi płatnicze z reguły wykonywane są w oparciu o umowę zawartą z dostawcą. Ustawa nazywa ją umową ramową i określa jako umowę o usługę płatniczą regulującą wykonywanie indywidualnych transakcji płatniczych. Umowa taka może również zawierać postanowienia określające zasady prowadzenia rachunku płatniczego. Rachunkiem płatniczym jest także rachunek bankowy czy rachunek prowadzony przez SKOK jeżeli jest wykorzystywany do wykonywania transferów lub wypłat środków pieniężnych. O tym, co jest usługą płatniczą zgodnie pisałem tutaj: „Ustawa o usługach płatniczych – to warto wiedzieć”.

Sposoby i forma informowania klientów.

Wśród obowiązków nałożonych na dostawców usług płatniczych są również obowiązki o charakterze informacyjnym. Ustawa określa zakres informacji, jakie klient powinien otrzymać, sposoby ich przekazywania oraz kiedy powinno to mieć miejsce.

Błędnie wykonany przelew a odpowiedzialność banku.

Ustawa o usługach płatniczych reguluje szereg zagadnień związanych ze świadczeniem tego rodzaju usług. Wśród nich są m.in. zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej. Do najbardziej rozpowszechnionych transakcji obok płatności kartami, należy przelew pieniężny. Każdy posiadacz rachunku bankowego wykonuje zazwyczaj tego typu transfery pieniężne, zlecając chociażby płatności za rachunki albo faktury.

Dzisiaj chciałbym przybliżyć, jak kształtuje się odpowiedzialność banku względem zlecającego przelew za jego nienależyte wykonanie na gruncie tej ustawy. Poniżej będzie mowa o banku, który działa jako dostawca usług płatniczych, ale te same zasady odnoszą się także do innych podmiotów, które są takimi dostawcami dla swoich klientów, np. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK-i) czy instytucji płatnicze. Co to są  instytucje płatnicze dowiesz się stąd: „Ustawa o usługach płatniczych – to warto wiedzieć”.

Kto pyta, nie błądzi – październik 2012 r.

Żarty się skończyły. W dniu 24 października br. upłynął termin, do którego instytucje finansowe, w tym banki miały obowiązek dostosować się do wymogów ustawy o usługach płatniczych. Ustawa ta nie jest największym osiągnięciem rodzimego ustawodawcy, ale niewątpliwie stanowi kamień milowy w świadczeniu usług płatniczych w Polsce i musimy nauczyć się z nią żyć. Wielu z was poszukiwało w minionym miesiącu informacji na temat tej ustawy, co przełożyło się bezpośrednio na statystki bloga. 6019 tyle osób odwiedziło stronę Pieniądze i Prawo w październiku. W najbliższym czasie postaram się opublikować kolejne wpisy na temat rozwiązań zawartych w ustawie o usługach płatniczych. Zapraszam do lektury już teraz. W ostatnim miesiącu w sieci, jak zwykle krążyło wiele różnych pytań. Kilka z nich, oryginalnych wyłowiłem i postaram się na nie krótko odpowiedzieć.

1. Czy bank ma obowiązek zawiadomienia o zajęciu konta?

Nie. Bank nie ma takiego obowiązku. To komornik przesyła zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego do banku oraz do posiadacza rachunku, który jest dłużnikiem w postępowaniu egzekucyjnym oraz jego odpis wierzycielowi. Więcej na temat zagadnień związanych z egzekucją z rachunku bankowego znajdziesz tutaj: „Egzekucja komornicza z rachunku bankowego.”

Czytelnik pyta, Pieniądze i Prawo odpowiada – wrzesień 2012 r.

Październik miesiącem oszczędności! Jestem ciekawy ilu z was pamięta to popularne w poprzednim ustroju hasło, dziś już niemal zapomniane. Kojarzyło się ono nieodłącznie z książeczką SKO, będącą jedną z symboli szkolnych czasów w PRL. Uczęszczając do szkoły podstawowej również  taką posiadałem. Jednak idea szkolnych kas oszczędnościowych nie jest pomysłem o socjalistycznym rodowodzie, wykiełkowała ona bowiem w XIX wieku w państwach Europy Zachodniej. Na polski grunt została przeszczepiona w latach dwudziestych zeszłego stulecia przy udziale Stanisława Grabskiego. Renesans i rozkwit kas oszczędnościowych dla uczniów miał miejsce w naszym kraju po II wojnie światowej. Obecnie PKO BP reaktywował ten program, próbując dostosować go do wymogów obecnych czasów. Zobaczymy z jakim skutkiem.

Pomimo zachęt oraz szczytnych haseł ja nie zamierzam się oszczędzać i w miesiącu październiku również będę publikował na blogu. Dlatego zapraszam Ciebie do regularnych odwiedzin. Poniżej zgodnie z nową,  świecką tradycją przedstawiam kilka pytań, które wypadły z komory maszyny googlującej we wrześniu. Odpowiedzi na nie uwzględniają stan prawny na dzień 08 października br. Z kronikarskiego obowiązku podaję także, że licznik unikalnych użytkowników, którzy zawitali pod adres oznaczony szyldem Pieniądze i Prawo w minionym miesiącu zatrzymał się na liczbie 3521. Poza niemieckim U-bootem zbudowanym pod koniec wojny wspomnianej siedem zdań wyżej, liczba ta nie kojarzy mi się z niczym. ;-)

1. Czy rachunek bankowy jest rachunkiem płatniczym?

Ustawa o usługach płatniczych stanowi, że rachunek płatniczy to rachunek prowadzony przez dostawcę usług płatniczych służący do dokonywania transakcji płatniczych. Rachunek bankowy może być rachunkiem płatniczym jeżeli będzie służył do wykonywania takich transakcji. To samo dotyczy rachunku prowadzonego przez SKOK.