Mieszkanie dla Młodych po zmianach.

1 września 2015 r. weszły w życie zmiany do ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, czyli ustawy regulującej tzw. program Mieszkanie dla Młodych. Ustawa ta określa zasady udzielania finansowego wsparcia w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz reguluje zasady zwrotu ze środków budżetu państwa części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez osoby fizyczne w związku z budową pierwszego własnego domu jednorodzinnego. W założeniu zmiany wprowadzone do ustawy mają przyczynić się do tego, aby program MdM był bardziej dostępny dla nabywców mieszkań. Poniżej przedstawiam najważniejsze zmiany w tym zakresie jakie zostały wprowadzone do rzeczonej ustawy.

Rynek wtórny oraz zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu objęte programem MdM.

Jedną z najistotniejszych zmian jest włączenie do programu MdM mieszkań nabywanych na rynku wtórnym. Do tej pory wsparciem objęte były tylko mieszkania nabywane na rynku pierwotnym. Po zmianach programem MdM objęte są mieszkania nabywane zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym, włączając mieszkania powstałe na skutek przebudowy istniejącego budynku.

Ponadto wprowadzono także możliwość uzyskania wsparcia w związku z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest mieszkanie. Po zmianach z możliwości dofinansowania wkładu własnego mogą skorzystać także członkowie spółdzielni mieszkaniowej, którzy zawrą umowę na budowę mieszkania wnosząc do spółdzielni wkład budowlany w celu uzyskania prawa własności mieszkania.

Aby zakup mieszkania (należy przez to rozumieć lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny) mógł być objęty dopłatą w ramach programu MdM, cena metra kwadratowego nie może przekraczać wskazanego limitu ustalonego dla określonej lokalizacji (gminy). Dla mieszkań z rynku pierwotnego i wtórnego przyjęto odrębne limity cenowe dla dopłat. Dofinansowanie wkładu własnego można uzyskać, gdy cena zakupu mieszkania lub wkład budowlany, nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m. kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie oraz współczynnika w wysokości:

 • 1,1 dla mieszkania nabywanego na rynku pierwotnym,
 • 0,9 dla mieszkania nabywanego na rynku wtórnym.

Większe wsparcie dla osób wychowujących dzieci.

Z programu MdM mogą korzystać małżeństwa, osoby samotnie wychowujące dzieci jak również osoby niepozostające w związku małżeńskim. Program MdM w wersji 2.0 ma jednak w większym stopniu wspierać nabywców mieszkań wychowujących dzieci.

Generalnie dofinansowanie wkładu własnego w ramach programu MdM może zostać udzielone, jeżeli nabywca:

1) złożył wniosek o dofinansowanie wkładu własnego najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym ukończył 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę brany jest wiek młodszej osoby licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat);

2) do dnia ustanowienia lub przeniesienia na jego rzecz własności mieszkania nie był:

 • właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego;
 • osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny
 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Po zmianach od 01 września warunków tych nie stosuje się w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci. Czyli dla nabywców wychowujących co najmniej troje dzieci zniesiono limit wieku oraz wymóg pierwszego własnego mieszkania.

Dla nabywców mieszkań wychowujących dzieci wprowadzono także wyższe kwoty dofinansowania wkładu własnego. I tak, obecnie po zmianach dofinansowanie wkładu własnego dla nabywców mieszkań wynosi:

 • 10 % wkładu własnego dla nabywców nie wychowujących dzieci,
 • 15 % wkładu własnego gdy nabywca wychowuje 1 dziecko,
 • 20% wkładu własnego gdy nabywca wychowuje dwoje dzieci,
 • 30% . wkładu własnego gdy nabywca wychowuje troje lub więcej dzieci.

Przy czym tak jak poprzednio objęta dopłatą do wkładu własnego może zostać:

 • cała powierzchnia użytkowa mieszkania jeżeli o powierzchnia użytkowa mieszkania jest nie większa niż 50 m.kw.;
 • 50 m.kw. powierzchni użytkowej mieszkania jeżeli mieszkanie ma powierzchnię większą niż 50 m. kw.

Ale po zmianach, w przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje dzieci powierzchnię użytkową mieszkania, będącą podstawą do ustalenia wysokości dofinansowania wkładu własnego zwiększono z 50 m.kw. do 65 m.kw.

Należy też pamiętać, że w ramach programu MdM na dofinansowanie wkładu własnego można liczyć, jeżeli mieszkanie służy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych nabywcy a powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza odpowiednio 75 m.kw. dla lokalu mieszkalnego i 100 m.kw. dla domu jednorodzinnego.

W sytuacji, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci powierzchnia ta wynosi do 85 m.kw. dla lokalu mieszkalnego i 110 m.kw. dla domu jednorodzinnego.

Ułatwienia dotyczące kredytu.

W ramach programu MdM dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone, jeżeli kredyt został udzielony przez bank:

1) wyłącznie na zakup mieszkania lub wkład budowlany;

2) w kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania lub wkładu budowlanego,

3) w walucie polskiej, a umowa kredytu nie uzależnia zmiany wysokości raty kapitałowo-odsetkowej ani pozostającego do spłaty kredytu od zmiany kursów walut;

4) na okres co najmniej 15 lat;

5) na podstawie umowy kredytu, której stroną jest nabywca (w przypadku gdy nabywcą są małżonkowie, warunek ten dotyczy obojga małżonków).

Po 01 września wprowadzono także zmianę, która jest korzystna dla osób potencjalnie zainteresowanych dofinansowaniem nie posiadających wystarczającej zdolności kredytowej do samodzielnego zaciągnięcia kredytu. Otóż, jeżeli w ocenie banku nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby. Zniesiono zatem obowiązujący poprzednio zamknięty krąg osób (zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy) mogących przystąpić do umowy kredytu jako dodatkowi kredytobiorcy. Po zmianach dodatkowym kredytobiorcą mogą być dowolne osoby, nawet nie spokrewnione z nabywcą.

Kredyt z dopłatą w ramach programu Mieszkanie dla Młodych można uzyskać w banku, który podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego nabywca składa, w terminie do dnia 30 września 2018 r., do Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem banku kredytującego, wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu.

Udostępnij:
 • email
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • RSS

Podobne tematy:

Komentarz do Mieszkanie dla Młodych po zmianach.

 1. Adam pisze:

  wszystko bardzo kuszace, zwlaszcza ze myslimy o powiekszeniu rodziny

  mam tylko jedna trwoge,
  otoz przed 10 laty zmarla Mama zostawiajac po sobie mi i siostrze domek mieszkalny, spadek nabylismy w 1/2 i tyle. Nie mieszkamy tam. Myslimy nad jakims sensownym rozwiazaniem ale niestety sa duze emocje i nie wiem ile to potrwa.

  Czy w takiej sytuacji sa nadzieje na otrzymanie wsparcia? Prosze smialo wyrazac opinie, sugestie, przeczucia 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *