Pieniądz elektroniczny a ustawa o usługach płatniczych.

Obowiązująca od niespełna roku ustawa o usługach płatniczych doczekała się pierwszej dużej nowelizacji. Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 poz. 1036)  wprowadza nowe regulacje dotyczące wydawania, wykupu oraz dystrybucji pieniądza elektronicznego, jak również zasad tworzenia i działalności instytucji pieniądza elektronicznego. W założeniu zmiany te mają ułatwić funkcjonowanie na rynku finansowym podmiotów zainteresowanych wydawaniem pieniądza elektronicznego.

Rozwiązania zawarte w ustawie nowelizującej wdrażają wymogi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru nad ich działalnością. Co ważne, ustawa nowelizująca uchyla dotychczas obowiązującą ustawę o elektronicznych instrumentach płatniczych, która regulowała kwestie związane z wydawaniem i używaniem elektronicznych instrumentów płatniczych, w tym instrumentów pieniądza elektronicznego, oraz określała prawa i obowiązki stron umów o elektroniczny instrument płatniczy w zakresie nieuregulowanym w ustawie o usługach płatniczych. Po wejściu w życie nowelizacji (tj. od 07 października 2013 r.), kwestie związane z wydawaniem pieniądza elektronicznego, jego wykupem i instrumentami płatniczymi z tym związanymi, działalnością instytucji pieniądza elektronicznego i świadczeniem przez nie usług płatniczych, regulować będzie ustawa o usługach płatniczych.

Czym jest pieniądz elektroniczny?

Pieniądz elektroniczny został zdefiniowany jako wartość pieniężna przechowywana elektronicznie, w tym magnetycznie, wydawana, z obowiązkiem jej wykupu, w celu dokonywania transakcji płatniczych, akceptowana przez podmioty inne niż wyłącznie wydawca pieniądza elektronicznego. Czyli przy pieniądzu elektronicznym nośnikiem wartości pieniężnej jest urządzenie zawierające stosowny zapis takiej wartości. Przy pieniądzu gotówkowym wartość pieniężną wyraża papierowy banknot lub monety będące jej nośnikiem. Pieniądzem elektronicznym jest np. karta przedpłacona wydawana przez banki albo rachunki przedpłacone czy e-portmonetki oferowane przez inne podmioty. Pieniądzem elektronicznym nie jest natomiast pieniądz bezgotówkowy przechowywany na rachunkach bankowych w postaci zapisów księgowych.

Kto może być wydawcą pieniądza elektronicznego?

Działalność w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego i jego wykupu może być wykonywana wyłącznie przez wydawców pieniądza elektronicznego. Wydawcą pieniądza elektronicznego mogą być m.in. banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, instytucje kredytowe, instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego, oddziały zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego. Wydawcą pieniądza elektronicznego może być także Poczta Polska lub oddział podmiotu zagranicznego świadczący w innym państwie niż Polska pocztowe usługi płatnicze, uprawniony zgodnie z prawem tego państwa do wydawania pieniądza elektronicznego.

Prawo do wydawania pieniądza elektronicznego i świadczenia usług z tym związanych zostało także przyznane spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym (SKOK-om) oraz Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. Mogą one prowadzić tego rodzaju działalność na rzecz swoich członków.

Wydawanie pieniądza elektronicznego oraz świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji pieniądza elektronicznego wymaga uzyskania zezwolenia KNF. Działalność w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego, podobnie jak świadczenie usług płatniczych, podlega nadzorowi sprawowanemu przez KNF. Przepisy ustawy stosuje się do wydawania pieniądza elektronicznego w każdej walucie. Warunkiem udzielenia zezwolenia dla instytucji pieniądza elektronicznego, jest spełnienie określonych w ustawie wymogów w tym posiadanie przez podmiot rozwiązań organizacyjnych mających służyć ochronie środków pieniężnych otrzymanych w zamian za wydany pieniądz elektroniczny. KNF prowadzi rejestr instytucji pieniądza elektronicznego. Prowadzenie na terytorium Polski działalności w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego przez oddział zagranicznej instytucji pieniądza elektronicznego także wymaga uzyskania zezwolenia KNF.

O czym jeszcze dobrze wiedzieć?

Nowelizacja określa także obowiązki wydawcy pieniądza elektronicznego, wprowadzając do ustawy o usługach płatniczych przepisy funkcjonujące do tej pory w ustawie o elektronicznych instrumentach płatniczych w zakresie umowy o kartę płatniczą oraz praw i obowiązków akceptanta i agenta rozliczeniowego. Tym zagadnieniom postaram się wkrótce poświęcić odrębny wpis na blogu.

Ponadto ustawa nowelizująca wprowadza do szeregu ustaw przepisy umożliwiające łatwiejsze posługiwanie się pieniądzem elektronicznym. Np. do ordynacji podatkowej wprowadzono przepis (art. 61a) umożliwiający dokonywanie płatności podatków lokalnych wszelkimi instrumentami płatniczymi. Stanowi on, że rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa mogą, w drodze uchwały, dopuścić zapłatę podatków, stanowiących dochody odpowiednio budżetu gminy, powiatu lub województwa, instrumentem płatniczym, w tym instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. Jeżeli zapłata podatku realizowana jest pieniądzem elektronicznym za dzień zapłaty uważa się dzień pobrania wartości pieniężnej z pieniądza elektronicznego.

Podobnie, świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych można będzie wypłacać osobie uprawnionej na jej wniosek także na jej rachunek płatniczy lub jej rachunek w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, inny rachunek płatniczy a także na wskazany przez nią jej instrument płatniczy, na którym jest przechowywany pieniądz elektroniczny.

Rozwiązania prowadzone w ustawie o usługach płatniczych powinny skutkować tym, że na rynku pojawią się nowe formy płatności z wykorzystaniem pieniądza elektronicznego.

Udostępnij:
 • email
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • RSS

Podobne tematy:

5 Komentarzy do Pieniądz elektroniczny a ustawa o usługach płatniczych.

 1. Zenek pisze:

  Tak naprawdę po prostu spisali w końcu to, co i tak już od dawna funkcjonuje… ale to dobrze, ponieważ powinna być ustawa regulująca płatność elektroniczną

 2. Marcin pisze:

  dzięki za ten artykuł, który w bardzo zwięzły i rzeczowy sposób podsumowuje tzw pieniądz elektroniczny

 3. stefanmasierski pisze:

  szkoda że z takim opóźnieniem nasi twórcy prawa działają 🙁

 4. anne pisze:

  Ciekawy tekst. Można się dokładnie dowiedzieć czym jest pieniądz elektroniczny. Ludzie niby to wiedzą, ale jednak dokładna definicja nie była mi dotąd znana.

 5. Sebastian pisze:

  Ciekawe, jak nasze władze ustosunkują się bitcoina, gdy już zauważą, że coś takiego w ogóle istnieje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *