Rachunek płatniczy a rachunek bankowy.

Prowadzenie rachunków płatniczych to jedna z usług płatniczych, którą mogą wykonywać podmioty świadczące takie usługi czyli tzw. dostawcy usług płatniczych. Są nimi także banki, które zgodnie z Prawem bankowym wykonują czynności bankowe, w tym prowadzą rachunki bankowe.

Czym jest rachunek płatniczy?

Rachunek płatniczy to rachunek prowadzony dla jednego lub większej liczby użytkowników (klientów) służący do wykonywania transakcji płatniczych. Rachunkiem płatniczym jest także rachunek bankowy oraz rachunek członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (SKOK-u), jeżeli rachunki te służą do wykonywania transakcji płatniczych.

Rolą rachunku płatniczego jest rejestrowanie środków pieniężnych użytkownika lub takich, które zostały mu udostępnione, znajdujących się na tym rachunku oraz wykonywanie transakcji płatniczych czyli wpłat, wypłat oraz realizacja transferów pieniężnych z jego udziałem. Rachunek taki prowadzony jest dla klienta (użytkownika) w związku z umową ramową zawartą z dostawcą usług płatniczych, czyli umową regulującą wykonywanie indywidualnych transakcji płatniczych, która może zawierać postanowienia w zakresie prowadzenia rachunku płatniczego.

Nie każdy rachunek bankowy jest rachunkiem płatniczym.

Co się tyczy banków, to wykonywanie przez banki usług płatniczych następuje z reguły z wykorzystaniem rachunku bankowego. Jednak nie każdy rachunek bankowy jest rachunkiem płatniczym. Będzie on nim tylko wtedy, gdy  z jego użyciem będzie możliwe wpłacanie lub wypłacanie pieniędzy, wykonywania poleceń przelewów czy poleceń zapłaty, czyli wykonywania operacji stanowiących transakcje płatnicze.

Rachunkiem płatniczym z pewnością jest rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy popularnie zwany ROR-em. Jest to konto bieżące przeznaczone dla osób fizycznych służące do gromadzenia oszczędności i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych. Może służyć także do zaciągania kredytów w ramach przyznanego przez bank limitu kredytowego. Na ROR przekazywane są wynagrodzenia, emerytury, renty czy inne dochody posiadacza rachunku, który za jego pośrednictwem może regulować różne płatności, jak również otrzymywać pieniądze od innych osób. Z ROR-u można korzystać także składając stałe zlecenia płatnicze kierowane do banku mające na celu realizację płatności.

Rachunkiem płatniczym będzie także rachunek rozliczeniowy prowadzony przez bank dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (o ile posiadają zdolność prawną) oraz osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami. Rachunek taki służy do przeprowadzania bieżących rozliczeń z innymi podmiotami, jak również do gromadzenia środków pieniężnych. Rachunek rozliczeniowy jest bez wątpienia narzędziem służącym do wykonywania transakcji płatniczych. O rachunku bankowym przedsiębiorcy pisałem tutaj: Przedsiębiorca a rachunek bankowy.

Natomiast nieco inaczej ma się sprawa z rachunkiem oszczędnościowym. Rachunek oszczędnościowy służy zasadniczo do gromadzenia oszczędności. Ma on z reguły podwyższone oprocentowanie w porównaniu z ROR-em. Różni się on do niego również tym, że teoretycznie można z jego użyciem wpłacać i wypłacać pieniądze, ale z reguły istnieje limit bezpłatnych wypłat (np. jedna w skali miesiąca), a następne podlegają już prowizji, która jest dosyć wysoka. Ma to zniechęcać do wypłacania pieniędzy z takiego rachunku wzmacniając jego rolę oszczędnościową, pomniejszając tym samym funkcję rozliczeniową.

Jeżeli rachunek oszczędnościowy (konto oszczędnościowe), na podstawie zawartej umowy umożliwia wykonywanie wpłat na rachunek, transferów pieniężnych na inny rachunek, wypłat środków z rachunku to będzie rachunkiem płatniczym. To samo można stwierdzić w odniesieniu do rachunku lokaty terminowej. Rachunek lokaty terminowej będzie  uznany za rachunek płatniczy, jeżeli będzie umożliwiał wykonywanie transakcji płatniczej. Ale, gdy otwarcie rachunku lokaty odbywa się poprzez zawarcie umowy pomiędzy klientem a bankiem a przelew pieniędzy z innego rachunku na rachunek lokaty realizowany jest przez bank w wykonaniu umowy lokaty, to nie jest to transakcja płatnicza. Taki rachunek lokaty nie będzie zatem rachunkiem płatniczym.

Rachunek prowadzony dla obsługi kredytu (np. hipotecznego), czyli ewidencjowania wpłat od kredytobiorcy tytułem spłaty zadłużenia nie jest rachunkiem płatniczym. Przede wszystkim z uwagi na to, że taki rachunek prowadzony jest dla banku nie dla klienta w związku z umową przedmiotem, której jest relacja kredytowa pomiędzy klientem a bankiem. Rachunek do obsługi kredytu nie pozwala na wykonywanie transakcji płatniczych.

Rachunkiem płatniczym będzie natomiast rachunek karty kredytowej. Jest on prowadzony dla klienta i poprzez ten rachunek bank udostępnia środki z tytułu przyznanego kredytu. Transakcje wykonywane kartą kredytową są transakcjami płatniczymi realizowanymi z użyciem takiego rachunku.

Rachunek płatniczy może także prowadzic instytucja płatnicza.

Rachunek płatniczy może także prowadzić tzw. instytucja płatnicza. Kilka z nich już rozpoczęło swoją działalność na naszym rynku. Czym jest instytucja płatnicza dowiesz się stąd: Ustawa o usługach płatniczych – to warto wiedzieć. Rachunek płatniczy w instytucji płatniczej służy wyłącznie do wykonywania transakcji płatniczych i ewidencjonowania środków pieniężnych z nimi związanych. Nie ma tutaj mowy o jakimkolwiek depozycie czy ich oprocentowaniu jak w przypadku rachunku bankowego. Środki pieniężne otrzymywane przez instytucje płatnicze od użytkowników w związku ze świadczeniem usług płatniczych nie stanowią depozytu ani innych podlegających zwrotowi środków w rozumieniu art. 726 kodeksu cywilnego. Przepis ten stanowi, że bank może obracać czasowo wolne środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym z obowiązkiem ich zwrotu w całości lub w części na każde żądanie, chyba że umowa uzależnia obowiązek zwrotu od wypowiedzenia. Instytucje płatnicze (biura usług płatniczych także) nie mogą prowadzić działalności polegającej na przyjmowaniu depozytów lub innych środków pieniężnych podlegających zwrotowi w rozumieniu Prawa bankowego. Ponadto zgodnie z ustawą o usługach płatniczych, pieniądze złożone na rachunku płatniczym w instytucji płatniczej nie mogą być oprocentowane ani nie mogą przynosić żadnych innych pożytków.

Udostępnij:
  • email
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • Wykop
  • RSS

Podobne tematy:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *