Rozwiązanie umowy rachunku bankowego – nowe przepisy i obowiązki banków.

Oprócz zmian dotyczących obowiązków informacyjnych banku w odniesieniu do dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, o czym pisałem poprzednio, ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. 2015 poz. 1864), która wchodzi w życie 01 lipca 2016 r. wprowadza także regulacje odnoszące się do tzw. rachunków uśpionych oraz wpływu śmierci posiadacza na umowę rachunku bankowego zawartą z bankiem. Zawarte one są w nowym przepisie, jakim jest art. 59a Prawa bankowego.

Kiedy umowa rachunku bankowego ulegnie rozwiązaniu?

Przepis ten stanowi, że umowa rachunku bankowego, którego posiadaczem jest osoba fizyczna, niezawarta w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, ulega rozwiązaniu z:

  • dniem śmierci posiadacza rachunku albo
  • upływem 10 lat od dnia wydania przez posiadacza rachunku ostatniej dyspozycji dotyczącej tego rachunku, a w przypadku, gdy umowa przewiduje prowadzenie więcej niż jednego rachunku – tych rachunków. Nie dotyczy to przypadków, gdy umowa rachunku oszczędnościowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej była zawarta na czas oznaczony dłuższy niż 10 lat.

W odniesieniu do tej drugiej sytuacji, dyspozycją dotyczącą rachunku nie będzie zapis umowy przewidujący, w razie braku wypowiedzenia, odnowienie umowy rachunku bankowego zawartej na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat. Jeżeli na skutek odnowienia umowa rachunku bankowego wiązałaby dłużej niż 10 lat od jej zawarcia, warunkiem odnowienia jest wydanie przez posiadacza rachunku tego rodzaju dyspozycji. Brak dyspozycji skutkuje wygaśnięciem umowy.

Jeżeli umowa rachunku oszczędnościowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej została zawarta na czas oznaczony dłuższy niż 10 lat może zostać odnowiona, jeżeli posiadacz rachunku wyda taką dyspozycję. Dyspozycją nie będzie postanowienie umowne przewidujące, w razie braku jej wypowiedzenia, odnowienie umowy. Brak dyspozycji skutkuje wygaśnięciem umowy.

Gdy, umowa rachunku bankowego uległa rozwiązaniu na skutek śmierci posiadacza rachunku albo upływu 10 lat od dnia wydania przez posiadacza rachunku ostatniej dyspozycji dotyczącej tego rachunku, uważa się ją za wiążącą do chwili wypłaty przez bank środków pieniężnych osobie posiadającej do nich tytuł prawny, chyba że stan środków pieniężnych na tym rachunku nie przekracza kwoty minimalnej określonej w umowie. W przypadku śmierci posiadacza rachunku osobami uprawnionymi mogą być jego spadkobiercy lub osoby upoważnione na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci. Od dnia wygaśnięcia umowy rachunku bankowego środki na nim zgromadzone do dnia wypłaty osobie posiadającej do nich tytuł prawny podlegają waloryzacji o prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Waloryzacji dokonuje się na ostatni dzień roku kalendarzowego.

Obowiązki informacyjne banku.

Jeżeli umowa rachunku bankowego miałaby wygasnąć na skutek upływu 10 lat od dnia wydania ostatniej dyspozycji dotyczącej rachunku, bank na co najmniej 6 miesięcy przed upływem tego okresu ma obowiązek poinformować posiadacza rachunku bankowego o skutkach upływu tego okresu.

Poza tym, po upływie 5 lat od dnia wydania ostatniej dyspozycji przez posiadacza rachunku prowadzonego na podstawie umowy niezawartej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, bank jest obowiązany wystąpić do ministra właściwego do spraw informatyzacji o udostępnienie danych z rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) umożliwiających ustalenie, czy posiadacz rachunku żyje. W przypadku, gdy umowa przewiduje prowadzenie więcej niż jednego rachunku, termin 5 lat liczy się od dnia wydania ostatniej dyspozycji dotyczącej tych rachunków.

W sytuacji gdy, umowa rachunku bankowego niezwiązana z prowadzeniem działalności gospodarczej  została zawarta pomiędzy bankiem a osobą fizyczną na czas oznaczony i wygasła a posiadacz rachunku nie złożył wcześniej dyspozycji wypłaty środków pieniężnych, bank ma obowiązek wystąpić do ministra właściwego do spraw informatyzacji o udostępnienie danych z rejestru PESEL umożliwiających ustalenie, czy posiadacz rachunku żyje.

Ponadto w przypadku rozwiązania albo wygaśnięcia umowy rachunku bankowego z przedstawionych powyżej przyczyn, bank jest obowiązany pisemnie poinformować gminę ostatniego miejsca zamieszkania posiadacza rachunku bankowego o:

1) dacie powzięcia przez bank informacji o śmierci posiadacza rachunku bankowego,

2) dacie wydania przez posiadacza rachunku bankowego ostatniej dyspozycji dotyczącej tego rachunku, a w przypadku gdy umowa przewidywała prowadzenie więcej niż jednego rachunku – tych rachunków,

3) wysokości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku, a w przypadku gdy umowa przewidywała prowadzenie więcej niż jednego rachunku – na rachunkach,

4) kwotach i tytułach wypłat dokonanych z rachunku, a w przypadku gdy umowa przewidywała prowadzenie więcej niż jednego rachunku – z rachunków,

5) możliwości nabycia przez nią prawa do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku, zgodnie z art. 935 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – wskazując źródło i podstawę ustaleń.

Rachunek wspólny wyjątkiem.

Omówione zmiany związane z rozwiązaniem umów rachunku bankowego z dniem śmierci posiadacza lub z upływem 10-letniego okresu od dnia wydania ostatniej dyspozycji dotyczącej rachunku nie dotyczą rachunków wspólnych prowadzonych dla kilku osób fizycznych.

Podobne przepisy stosować będą SKOK-i.

Analogiczne przepisy, ustawa przywołana na wstępie, wprowadza do ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo?kredytowych i mają one zastosowanie do imiennych rachunków prowadzonych przez SKOK-i dla swoich członków.  

Udostępnij:
  • email
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • Wykop
  • RSS

Podobne tematy:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *