Wsparcie finansowe dla kredytobiorców hipotecznych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

19 lutego 2016 weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz. U. 2015 poz. 1925). Ustawa ta określa zasady przyznawania zwrotnego wsparcia finansowego osobom fizycznym zobowiązanym do spłaty kredytu mieszkaniowego, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, oraz warunki korzystania z tego wsparcia.

Kto może ubiegać się o wsparcie finansowe?

O wsparcie może ubiegać się osoba lub osoby, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, spłacające kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w banku albo w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (tzw. SKOK-u). Może to być kredyt udzielony w złotych polskich albo w walucie obcej.

Kredytem mieszkaniowym w rozumieniu ustawy jest kredyt udzielony na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy, to jest na:

1) budowę domu jednorodzinnego,

2) nabycie:

 • prawa własności domu jednorodzinnego lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego,
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej,

jeżeli jego spłatę zabezpieczono hipoteką ustanowioną na kredytowanej nieruchomości.

Kredytem mieszkaniowym w rozumieniu ustawy jest także kredyt udzielony na spłatę kredytu mieszkaniowego, (czyli tzw. kredyt refinansowy), lub część kredytu refinansowego udzielonego na spłatę różnych zobowiązań kredytowych, przeznaczona na spłatę kredytu mieszkaniowego, jeżeli kredyt refinansowy został zabezpieczony hipoteką na kredytowanej nieruchomości.

Kiedy wsparcie może być przyznane kredytobiorcy?

Wsparcie może być przyznane, jeżeli:

1) kredytobiorca posiada status bezrobotnego, lub

2) kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości większej niż 60% dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe, lub

3) miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie przekracza:

a) w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (obecnie wynosi ona 461 zł),

b) w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy i zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 tej ustawy (obecnie wynosi ona 316 zł).

Jednak wsparcie nie będzie przyznane kredytobiorcy pomimo spełniania powyższych warunków, jeżeli:

 • kredytobiorca utracił zatrudnienie na skutek tego, że to on wypowiedział umowę o pracę  lub pracodawca rozwiązał z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art. 52 § 1 Kodeksu pracy, czyli dyscyplinarnie;
 • umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana;
 • jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie, chyba że wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego wsparcia nie przekroczył 17 miesięcy. W takim przypadku łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego, zabezpieczonego hipoteką ustanowioną na tym samym przedmiocie kredytowania, nie może przekroczyć 18 miesięcy.

Kredytobiorca nie uzyska również wsparcia, gdy:

 • jest właścicielem innego niż kredytowany lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 • posiada inne spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego budowanych w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków;
 • jest najemcą innego niż kredytowany lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Na czym polega wsparcie dla kredytobiorcy?

Wsparcie jest realizowane za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego i polega na przekazywaniu  bankowi (lub SKOK-owi) będącemu kredytodawcą środków pieniężnych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań kredytobiorcy z tytułu kredytu mieszkaniowego. Aby mogło to nastąpić BGK musi mieć zawartą umowę w sprawie realizacji ustawy z danym bankiem lub SKOK-iem.

Wsparcie jest przekazywane w ratach miesięcznych, nie wyższych niż 1500 zł, na wskazany przez kredytodawcę rachunek bankowy. Wysokość wsparcia i terminy jego przekazywania są określane w umowie o udzieleniu wsparcia zawieranej przez kredytobiorcę z kredytodawcą. BGK przekazuje wsparcie w terminie i na warunkach określonych w tej umowie.

Wsparcie może być udzielone kredytobiorcy na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy. Wysokość wsparcia określa się w złotych jako równowartość przewidywanych 18 miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych kredytu mieszkaniowego. Jeżeli wysokość takich przewidywanych rat jest wyższa niż 1500 zł, do określenia wysokości wsparcia przyjmuje się kwotę 1500 zł.

Umowa pomiędzy kredytobiorcą a bankiem zawierana jest po dokonaniu weryfikacji i stwierdzeniu spełnienia warunków do uzyskania wsparcia w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku. Bank-kredytodawca przekazuje kopię tej umowy do BGK w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z kredytobiorcą.

W celu uzyskania wsparcia kredytobiorca powinien złożyć wniosek do swojego kredytodawcy. Termin na składanie wniosków upływa w dniu 31 grudnia 2018 r. Wzór wniosku określa rozporządzenie Ministra Finansów.

Kiedy wypłata wsparcia będzie wstrzymana?

Wypłata przyznanego wsparcia może być w pewnych sytuacjach wstrzymana. BGK wstrzyma wypłacanie wsparcia w przypadku:

1) utraty przez kredytobiorcę statusu bezrobotnego – z upływem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata tego statusu;

2) zbycia kredytowanej nieruchomości – z dniem otrzymania informacji o zbyciu;

3) wypowiedzenia umowy kredytu mieszkaniowego – z dniem upływu okresu wypowiedzenia;

4) podjęcia czynności egzekucyjnych wobec kredytowanej nieruchomości – z dniem podjęcia pierwszej czynności egzekucyjnej;

5) spłaty kredytu ? z dniem dokonania spłaty ostatniej raty;

6) zwiększenia miesięcznych dochodów lub obniżenia miesięcznej raty albo zmniejszenia liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy prowadzących do niespełnienia przesłanek udzielenia wsparcia określonych z pomocą kwot wskazanych w ustawie o pomocy społecznej, o których była mowa wyżej w akapicie „Kiedy wsparcie może być przyznane kredytobiorcy?”. 

Udzielone wsparcie należy zwrócić.

Źródłem finansowania wsparcia jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, na który składają się wpłaty przekazane przez kredytodawców. Kredytobiorca zobowiązany jest zwrócić otrzymane wparcie. Zwrot powinien rozpocząć się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynęły 2 lata od wypłaty ostatniej raty wsparcia i jest dokonywany przez 8 kolejnych lat w równych nieoprocentowanych miesięcznych ratach, płatnych do 15 dnia miesiąca na rachunek Funduszu.

Bank powinien poinformować kredytobiorcę co najmniej 30 dni przed terminem wpłaty pierwszej raty zwracanego wsparcia o wysokości miesięcznej raty, wskazując numer rachunku bankowego, na który powinny być dokonywana wpłaty z tytułu zwrotu wsparcia.

W przypadku zbycia kredytowanej nieruchomości obowiązek zwrotu wsparcia powstaje w terminie 30 dni od dnia jej zbycia.

Rada Funduszu Wsparcia Kredytobiorców na wniosek kredytobiorcy może odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty należności z tytułu zwrotu wsparcia. W określonych sytuacjach na uzasadniony wniosek kredytobiorcy, Rada Funduszu może także umorzyć w całości lub części te należności.

Udostępnij:
 • email
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • RSS

Podobne tematy:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *