Akty prawne

Poniżej znajdują się odnośniki do tekstów aktów prawnych, których przepisy są  przywoływane i omawiane we wpisach publikowanych na blogu.

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim

Kodeks cywilny

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

Rekomendacja S

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tzw. ustawa deweloperska) 

Prawo upadłościowe i naprawcze

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

Ustawa z dnia 06 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

Prawo wekslowe

Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie szczegółowych zasad i trybu wymiany znaków pieniężnych, które wskutek zużycia lub uszkodzenia przestają być prawnym środkiem płatniczym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym

Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy

Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami