Egzekucja komornicza z rachunku bankowego.

Pewnego dnia możesz znaleźć się w sytuacji, w której będziesz musiał albo musiała wszcząć egzekucję z rachunku bankowego Twojego dłużnika. Może także się zdarzyć, że egzekucja komornicza zostanie skierowana do Twojego rachunku. Dlatego dobrze znać zasady jakie się do niej stosuje. Dzisiaj Pieniądze i Prawo bierze je pod lupę. ;-)

Co podlega egzekucji z rachunku bankowego?

Egzekucji z rachunku bankowego podlega wierzytelność posiadacza rachunku przysługująca mu na podstawie umowy rachunku bankowego. Wierzytelnością tą jest prawo posiadacza rachunku do żądania od banku wypłaty pieniędzy zgromadzonych na rachunku.

Komornik może zająć  rachunki bankowe każdego rodzaju (w tym rachunki oszczędnościowe) bez względu na ich przeznaczenie czy walutę. Jedynym wyjątkiem jest rachunek powierniczy, wobec którego obowiązuje zakaz zajęcia. O tym na jakich zasadach działa taki rachunek dowiesz się stąd: „Na jakich zasadach działa rachunek powierniczy?”

Pamiętaj jednak, że posiadacz zajętego rachunku bankowego może korzystać z niego i swobodnie dokonywać rozliczeń z jego pomocą ponad kwotę zajęcia jaką wskazał komornik.

Wszczęcie egzekucji z rachunku bankowego.

Wszczynając  egzekucję z rachunku bankowego komornik sądowy przesyła do banku zawiadomienie o zajęciu wierzytelności dłużnika, wynikającej z tego rachunku do wysokości egzekwowanej należności wraz z kosztami egzekucyjnymi. Równocześnie komornik wyzywa bank, aby ten nie dokonywał wypłat z rachunku bez jego zgody do wysokości zajętej wierzytelności i przekazał zajętą kwotę albo zawiadomił komornika w terminie 7 dni jeśli zachodzi przeszkoda do jej przekazania.

W języku potocznym mówi się, że komornik zajmuje konto bankowe albo, że konto zostało zablokowane przez komornika. Chwilą, w której następuje zajęcie i powstają związane z nim skutki prawne jest doręczenie bankowi zawiadomienia  komornika. Komornik powinien przesłać je także posiadaczowi rachunku (dłużnikowi) wraz z odpisem tytułu wykonawczego, czyli to nie bank informuje go zajęciu rachunku tylko komornik. Po stronie banku nie ma takiego obowiązku. Odpis zawiadomienia komornika o zajęciu rachunku dłużnika powinien otrzymać także wierzyciel.

Jeżeli składasz wniosek do komornika to nie zapomnij, że jako wierzyciel musisz wskazać w nim jako sposób przeprowadzenia egzekucji egzekucję z rachunku bankowego oraz oznaczyć dłużnika zgodnie z treścią tytułu wykonawczego. Jest to o tyle ważne, że w przypadku różnic w oznaczeniu dłużnika w treści tytułu a danymi posiadacza rachunku, bank odmówi realizacji zajęcia. Co więcej, bank może narazić się na odpowiedzialność odszkodowawczą jeżeli pomimo takich rozbieżności zrealizowałby zajęcie.

Zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego komornik powinien przesłać do konkretnego oddziału banku. Wysłanie takiego zawiadomienia do  centrali banku nie jest wystarczające. Bank nie ma bowiem obowiązku szukać za wierzyciela oddziału, który prowadzi rachunek dłużnika. Jeżeli jednak zawiadomienie o zajęciu określa, co najmniej oddział banku (np. III Oddział  PKO BP S.A.), to centrala banku powinna przekazać je temu oddziałowi.

Co ważne i o czym warto pamiętać, zawiadomienie o zajęciu jest skuteczne także w przypadku niewskazania numeru rachunku bankowego. Wskazanie w zawiadomieniu konkretnego oddziału banku oraz sposobu egzekucji poprzez zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego wystarcza do skutecznego zajęcia. Natomiast, jeżeli zajęcie skierowane zostało do oznaczonego rachunku bankowego z podaniem jego numeru, nie obejmuje ono innych rachunków  dłużnika prowadzonych w banku.

W przypadku egzekucji komorniczej, bank jest zwolniony z zachowania tajemnicy bankowej w zakresie informacji żądanych przez komornika, niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się stąd: Tajemnica bankowa a egzekucja komornicza.

Co oznacza zakaz wypłacania pieniędzy z rachunku?

Na skutek dokonanego zajęcia bank ma zakaz wypłacania pieniędzy z rachunku do wysokości wskazanej przez komornika. Dyspozycje posiadacza rachunku dotyczące pieniędzy zgromadzonych na rachunku do kwoty zajęcia są nieważne (poza przypadkami, gdy są one wolne od zajęcia, będzie o tym mowa poniżej).

Zajęcie obejmuje środki pieniężne zgromadzone na rachunku w momencie jego dokonania oraz wpłacone na rachunek później. Jeżeli zajęty rachunek bankowy prowadzony jest w walucie obcej, bank przekazuje komornikowi należność w złotych przeliczoną według kursu kupna tej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu przekazania pieniędzy komornikowi.

Zakaz wypłat z rachunku ma znaczenie, gdy jego saldo jest dodatnie. W przypadku, gdy jest ujemne na skutek wykorzystania limitu kredytowego (debetu) udostępnionego przez bank, to posiadaczowi rachunku nie przysługuje wobec banku wierzytelność o wypłatę pieniędzy zgromadzonych na rachunku ponieważ ich tam nie ma. Wówczas, dopóki na rachunku utrzymuje się saldo ujemne wpływy pieniężne, które je zmniejszają i spłacają kredyt nie są objęte zajęciem i nie podlegają przekazaniu do komornika.

Co więcej, moim zdaniem posiadacz rachunku w ramach dostępnego debetu może korzystać ze swojego rachunku i dokonywać wypłat pieniędzy pochodzących z takiego  źródła kredytowania. Wypłaty te są bowiem realizowane  tytułem wierzytelności przysługującej posiadaczowi rachunku na podstawie umowy kredytu, nie zaś w ramach wierzytelności z umowy rachunku bankowego. Są to umowy odrębne, wobec czego wierzytelność kredytowa nie podlega zajęciu w toku egzekucji z rachunku bankowego. Tym samym komornik zajmując rachunek bankowy nie może powodować na nim zadłużenia (debetu) obciążającego posiadacza rachunku. Wierzytelność kredytowa może być teoretycznie zajęta przez komornika, ale musi być wyraźnie w sposób odrębny wskazana jako przedmiot egzekucji we wniosku o jej wszczęcie. Skutek taki nie może nastąpić jedynie na podstawie zajęcia rachunku bankowego.

Zakaz wypłat z zajętego rachunku bankowego nie wyklucza natomiast  prawa banku do dokonania potrącenia swojej wierzytelności, jeżeli zachodzą ku temu przesłanki określone przez kodeks cywilny lub Prawo bankowe (tzw. potrącenie bankowe).  Więcej na temat potrącenia bankowego możesz dowiedzieć się z tego wpisu: „Na czym polega potrącenie bankowe?”.

W przypadku egzekucji z rachunku bankowego nie ma znaczenia skąd pochodzą pieniądze, które trafiły na zajęty rachunek. Jeżeli osoba trzecia twierdzi, że pieniądze na rachunku nie powinny podlegać egzekucji, ponieważ należą do niej a nie do posiadacza rachunku  (np. doszło do błędnego przelewu czy wpłaty), może wytoczyć powództwo o ich zwrot przeciwko posiadaczowi rachunku. Nie może ona pozwać banku, ponieważ tylko posiadacz rachunku jest wyłącznie uprawniony do wydawania dyspozycji bankowi w zakresie pieniędzy zgromadzonych na rachunku.

Czego nie dotyczy zakaz wypłat z rachunku?

Zakaz wypłat z zajętego rachunku nie dotyczy kwot, które dłużnik przeznacza na:

 • bieżące wypłaty wynagrodzenia za pracę wraz z podatkami i innymi ciężarami ustawowymi oraz
 • wypłaty na zasądzone alimenty i renty o charakterze alimentacyjnym zasądzone tytułem odszkodowania – do wysokości przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Wypłata  środków pieniężnych z rachunku bankowego dłużnika-pracodawcy na rzecz jego pracowników z tytułu wynagrodzenia za pracę będzie możliwa po złożeniu komornikowi odpisu listy płac lub innego wiarygodnego dowodu.  Wypłata na alimenty i renty alimentacyjne  po przedłożeniu tytułu wykonawczego stwierdzającego obowiązek posiadacza rachunku do ich płacenia. Bank w tych przypadkach dokonuje wypłat na podstawie zezwolenia komornika. Wypłaty na alimenty i renty alimentacyjne następują do rąk osób, które są uprawnione do otrzymywania takich świadczeń.

Źródło: http://bztoons.com/

Pamiętaj jednak, że bank może wypłacić wynagrodzenie za pracę z zajętego rachunki ale tylko bieżące. Wypłaty na wynagrodzenie zaległe czy przyszłe nie mogą być zrealizowane. W skład wypłaconych wynagrodzeń nie mogą wchodzić premie, nagrody i inne świadczenia dodatkowe, o których uznaniowo decyduje pracodawca.

Jakie środki pieniężne są wolne od zajęcia w egzekucji?

Musisz także wiedzieć, że pomimo tego, iż zająć w egzekucji komorniczej można każdy rodzaj rachunku (poza powierniczym) to część pieniędzy zgromadzonych na niektórych rachunkach jest chroniona przed zajęciem.

Otóż, zgodnie z art. 54 ustawy Prawo bankowe, środki pieniężne znajdujące się na:

 • rachunkach oszczędnościowych,
 • rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz
 • rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych

należących do jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych przez nią umów, są wolne od zajęcia do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez Prezesa GUS za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego. Jeżeli dojdzie do zajęcia wierzytelności z wyżej wymienionych rachunków to bank jest zobowiązany do przekazania komornikowi pieniędzy wyłącznie ponad kwotę wolną od zajęcia. Środki pieniężne zgromadzone na innych rodzajach rachunków podlegają zajęciu w całości. Posiadanie kilku rachunków oszczędnościowych nie powoduje tego skutku, że kwota wolna od zajęcia liczona jest dla każdego z nich osobno. Bez względu na to, ile dłużnik takich rachunków posiada (w jednym czy kilku bankach) obowiązuje jedna kwota wolna od zajęcia dla wszystkich środków pieniężnych na nich zgromadzonych.

Co również istotne, pieniądze zgromadzone na rachunkach oszczędnościowych są objęte jedną kwotą wolną od zajęcia niezależnie od tego ilu jest współposiadaczy zajętego rachunku. Jeśli wspólny rachunek bankowy osób fizycznych został zajęty, to kwota wolna od zajęcia obowiązuje w takiej samej wysokości jak dla indywidualnego rachunku. Więcej informacji na temat egzekucji komorniczej z wspólnego rachunku znajdziesz tutaj: „Egzekucja komornicza a wspólny rachunek bankowy”.

Pamiętaj również, że przywilej kwoty wolnej od zajęcia stosuje się tylko raz w związku z konkretnym zajęciem i nie jest on odnawialny. Jeżeli zajęcie trwa, a posiadacz rachunku po jego dokonaniu wypłacił z rachunku pieniądze wykorzystując w całości kwotę wolną od zajęcia, to środki pieniężne pochodzące z nowych wpłat na rachunek są juz objęte zajęciem i będą przesłane do komornika. Przy czym, jeśli w chwili zajęcia rachunku nie było na nim pieniędzy albo ich suma była niższa niż kwota wolna od zajęcia, posiadaczowi rachunku przysługuje prawo do zatrzymania bądź uzupełnienia kwoty wolnej od zajęcia z nowych wpływów.

Kwota wolna od zajęcia obowiązuje od nowa w innym postępowaniu egzekucyjnym lub przy nowym zajęciu i tak jak napisałem jest niezależna od liczby posiadanych rachunków bankowych.

Pieniądze  w kwocie wolnej od zajęcia są chronione dopóki znajdują się na rachunku bankowym. Jeżeli zostaną z niego wypłacone to mogą być zajęte w postępowaniu egzekucyjnym jako ruchomości.

Kwota wolna od zajęcia nie ma zastosowania w przypadku egzekucji alimentów. Zgodnie z art. 1083 § 2 k.p.c. wierzytelności z rachunku bankowego podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów w pełnej wysokości.

Co jeśli więcej niż jedna egzekucja do tego samego rachunku?

W sytuacji, w której  wierzytelność z rachunku bankowego zajęta została w dwu lub więcej postępowaniach egzekucyjnych, a znajdująca się na rachunku kwota nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli, bank powinien wstrzymać się z wypłatą zajętych kwot, powiadamiając o tym komorników prowadzących poszczególne egzekucje. Po przekazaniu wszystkich spraw temu z nich, który będzie prowadził dalszą egzekucję bank zrealizuje dokonane zajęcia.

Jaką opłatę pobiera komornik przy egzekucji z rachunku bankowego?

Jeżeli komornik wyegzekwował dług na skutek zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego to pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8% wartości wyegzekwowanej kwoty, jednak nie mniej niż 1/20 i nie więcej niż 10-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Egzekucja z rachunku prowadzonego przez SKOK.

Zasady dotyczące egzekucji z rachunków bankowych stosuje się odpowiednio do egzekucji z rachunków prowadzonych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK-i). Jeśli chcesz wiedzieć czy przy zajęciu komorniczym rachunku prowadzonego przez SKOK także obowiązuje kwota wolna od zajęcia klinij w ten odnośnik: Rachunek w SKOK-u a kwota wolna od zajęcia.

Podziel się:
 • email
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • Gadu-Gadu Live
 • RSS
 • Blogger.com

Podobne tematy:

89 Komentarze do Egzekucja komornicza z rachunku bankowego.

 1. Agnieszka pisze:

  Moje pytanie brzmi czy komornik może zając przysądzone alimenty i zasilki z MOPS na dzieci przelewane na konto bankowe i nie stosować się do tych przepisów o środkach wolnych od zajęć ?

  • Rafał Skiba pisze:

   Świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia alimentacyjne nie podlegają egzekucji komorniczej. Jeżeli trafiają na rachunek bankowy należy poinformować o tym komornika, udowadniając ten fakt wyciągiem z tego rachunku lub innymi dokumentami.

 2. Marta pisze:

  Mam następujące pytanie:
  Komornik zajął mi pensję,pozostałą kwotę wolną od zajęcia pracodawca przesyła mi na konto córki, o czym komornik został poinformowany.
  Czy wobec powyższego, komornik może zablokować konto córki?
  Bardzo proszę o odpowiedź.

  • Rafał Skiba pisze:

   Jeżeli posiadaczem rachunku bankowego jest córka, a egzekucja prowadzona jest wyłącznie przeciwko Pani to takiej możliwości komornik nie ma, nawet jeśli byłaby Pani ustanowiona pełnomocnikiem do tego rachunku. Poza tym jeśli na rachunek bankowy trafia już wynagrodzenie po potrąceniach u pracodawcy to ta kwota jest już wolna od egzekucji.

 3. Alina pisze:

  Witam, Panie Rafale dziękuję za ten materiał :)
  Proszę o komentarz do następujących kwestii:
  1. wyłączeniu spod egzekucji wierzytelności na rachunku bankowego z mocy prawa dotyczy wynagrodzenia i alimentów – czy to wyłączenie powinno być zapisane w zawiadamieniu komornika,
  2. na rachunek dłużnika wpływa wierzytelność z tytułu wynagrodzenia od kilku pracodawców – czy każda wierzytelność jest wolna od zajęcia czy wyłączenie jest ograniczone kwotą przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału tak jak alimenty
  3. na rachunek dłużnika wpływają środki z nast. tytułów: świadczenia rentowe, emerytalne, zasiłi rodzinne, opiekuńcze , dopłaty mieszkaniowe, dodatki węglowe, dodatki na książki – te środki nie są wyłączone spod egzekucji w przepisie czy w związku z tym ich wyłączenie spod egzekucji powinno być zapisane w zawiadomieniu

  Serdecznie pozdrawiam

  • Rafał Skiba pisze:

   Pani Alino, dziękuje za komentarz i słowa podziękowania. :) Spróbuję odpowiedzieć na przedstawione zapytania:

   Ad. 1 Komornik wysyłając zawiadomienie o zajęciu rachunku w jego treści zamieszcza zazwyczaj pouczenie o wyłączeniach z art. 890 par. 2 k.p.c., który odnosi się do tych kwestii. Wyłączenia te dotyczą rachunku dłużnika zobowiązanego do zapłaty wynagrodzenia czy alimentów innym osobom. Chronią one interesy innych osób nie zaś dłużnika. Pieniądze po udzieleniu zezwolenia przez komornika zostają wypłacone z rachunku dłużnika na rzecz osób uprawnionych do otrzymania wynagrodzenia za pracę lub alimentów.

   Ad. 2. Wynagrodzenia za pracę są egzekwowane zgodnie z zasadami określonymi w prawie pracy. Napisałem tutaj również parę słów na ten temat i jeśli Panią to interesuje zachęcam do lektury. Gdy potrącone już wynagrodzenie u pracodawcy trafia następnie na zajęty przez komornika rachunek bankowy, to nie powinno już podlegać dalszej egzekucji. Dłużnik powinien zwrócić się do komornika o zwolnienie takich kwot spod zajęcia rachunku bankowego. Przysługuje mu także skarga na czynności komornika do sądu, jeśli komornik naruszył jego prawa prowadząc egzekucję z takich kwot.
   W przypadku, gdyby na rachunek trafiały: wynagrodzenie zajęte i potrącone u jednego pracodawcy oraz nie zajęte przez komornika u innego pracodawcy, to jako wolne od egzekucji traktować należałoby tylko to pierwsze. Drugie byłoby chronione ewentualnie w ramach kwoty wolnej od zajęcia na mocy art. 54 prawa bankowego, w zakresie w jakim mieściłoby się w tej kwocie. W praktyce komornik po wykonaniu zapytania do ZUS szybko ustali wszystkich pracodawców i wynagrodzenia dłużnika jeśli będą wpływać na rachunek to już raczej po potrąceniach u wszystkich pracodawców.

   Ad. 3. Egzekucja świadczeń emerytalnych i rentowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez ustawę o emeryturach i rentach z FUS. Zasady te określają wysokość dopuszczalnych potrąceń oraz kwot wolnych od egzekucji. Na rachunek bankowy dłużnika trafiają już z reguły kwoty po potrąceniach dokonanych przez organ rentowy. Podobnie jak potrącone wynagrodzenie za pracę, kwoty takie nie powinny już podlegać dalszej egzekucji ze strony komornika.
   Natomiast na mocy art. 833 par. 6 k.p.c. w aktualnym stanie prawnym nie podlegają w ogóle egzekucji takie świadczenia jak: alimenty, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezksuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych. Jeżeli są przelewane na rachunek bankowy, to nie powinny być zajmowane przez komornika. Dlatego dłużnik powinien odpowiednio reagować na zajęcie komornika i we własnym interesie dopilnować, aby w związku z zajęciem rachunku, komornik zwolnił je spod zajęcia, a w banku poczyniono stosowną adnotację, że takie wpływy na rachunek nie są objęte zajęciem. Może również skarżyć czynności komornika do sądu, gdy naruszyły one jego prawa.

 4. Gosia pisze:

  Witam mam pytanie
  Moja renta rodzinna wpływa na konto w banku.Ostatnio mam na koncie adnotacje o zajeciu egzekucyjnym.Są tam zaznaczone środki wolne,kwota jaka jestem dłuzna. Chciałam sie dowiedziec co to oznacza i kiedy komornik zablokuje mi konto.Dodam ze pieniadze moge normalnie wypłacac.Pozdrawiam

  • Rafał Skiba pisze:

   Środki wolne od zajęcia to pieniądze na rachunku chronione przed zajęciem komorniczym, czyli pozostające do dyspozycji posiadacza rachunku. Więcej na ten temat napisałem powyżej. :) Jeśli kwota wolna zostanie wyczerpana, to zajęcie komornicze rachunku jest w pełni skuteczne. Przy rencie rodzinnej trzeba też pamiętać o przepisach egzekucjnych zawartych w ustawie o emeryturach i rentach. Gdy na rachunek wpływają już kwoty po potrąceniach w ZUS to nie powinny one podlegać dalszej egzekucji ze strony komornika.

 5. Karolina pisze:

  A co w przypadku gdy dokonalam wpłaty za dług w banku z data 13.11 i jednocześnie ściągnięto mi z konta w tym samym dniu taka sama kwotę ? Jak roszczyc o zwrot pieniędzy ?

  • Rafał Skiba pisze:

   Sugerowałbym jak najszybszy kontakt z komornikiem, który prowadzi egzekucję z rachunku bankowego i wyjaśnienie z nim tej sprawy. Proszę przedstawić dowód wpłacenia wierzycielowi pieniędzy tytułem spłaty długu. Jeśli dług został w całości spłacony to dalsza egzekucja nie może być kontynuowana, a pieniądze tytułem jednej spłaty powinny być zwrócone.

 6. Agnieszka pisze:

  Witam serdecznie,
  Ja mam do Pana nietypowe pytanie.
  Zawiesiłam działalność gospodarczą 1,5 roku temu ale nadal korzystam z konta firmowego na które są przelewane tylko pieniądze z tytułu wykonywanej przeze mnie pracy wykonywanej w ramach umowy o pracę.
  Urząd Skarbowy zajął moje konto – czy mnie też dotyczy ustawa o kwocie wolnej od zajęcia.
  Dodam tylko, że oczywiście wynagrodzenie za pracę również mam zajęte przez US.
  Bardzo proszę o pomoc, bo w banku zrobiono natychmiastowy przelew pieniędzy na rzecz wierzyciela a ja zostałam bez środków do życia.
  Pozdrawiam

  • Rafał Skiba pisze:

   Pani Agnieszko, z pytaniem o konto firmowe w kontekście kwoty wolnej od zajęcia spotykam się dosyć często. Tzw. konto firmowe, czyli rachunek rozliczeniowy otwarty w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej nie korzysta z przywileju kwoty wolnej od zajęcia. Art. 54 pr. bankowego mówi o kontach oszczędnościowych osób fizycznych i tylko one są objęte ochroną.

   Natomiast, jeśli US oprócz rachunku bankowego zajął także wynagrodzenie za pracę, a na rachunek wpływa już kwota wynagrodzenia po potrąceniach u pracodawcy na rzecz US, to proszę skontaktować się z nimi i zawnioskować, aby pozostawiali Pani wpływy na rachunku pochodzące z części wynagrodzenia wolnej od potrąceń. Może także Pani wnioskować o zwrot tej części zabranej już przez organ egzekucyjny, argumentując, że zabrali faktycznie 100 % pensji pozbawiając Panią środków do życia. Swoje twierdzenia najlepiej udowodnić wyciągiem z rachunku. Urząd Skarbowy w związku z prowadzoną egzekucją może zabierać maksymalnie 50 % wynagrodzenia.

 7. Joanna pisze:

  Witam, odnośnie odpowiedzi dla P. Agnieszki powyżej – przedwczoraj uzyskałam informację od pracownika kancelarii komorniczej, iż w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej i zajęcia przez komornika również konta firmowego, mogę zgłosić się do banku z wnioskiem o przekazanie kwoty znajdującej się aktualnie na moim rachunku firmowym, na rachunek osobisty, w celu umożliwienia mi korzystania z tych pieniędzy w ramach kwoty wolnej od zajęcia.
  Nie sądzę, aby pracownik kancelarii się po po prostu pomylił, bo potwierdziła to również druga pani asesor siedząca w tym samym pokoju (ogólnie, duży plus dla pracowników kancelarii za ludzkie podejście i podsuwanie dłużnikowi rozwiązań, które mogą chwilowo ułatwić życie:). Czy jest możliwe, żeby było to jakieś nowe, może mało popularne i znane rozwiązanie?
  Z góry dziękuję.

  • Rafał Skiba pisze:

   Musiała Pani chyba odwiedzić jednego z najbardziej życzliwych komorników na naszej szerokości geograficznej. :) Moim zdaniem taki przelew z zajętego już rachunku firmowego, na którym nie ma kwoty wolnej od zajęcia na „prywatny” rachunek oszczędnościowy, bank mógłby zrealizować bez narażania się na zarzut nie stosowania się do zasad egzekucji, którymi przecież jest związany, jedynie, gdyby dłużnik dysponował zgodą organu prowadzącego egzekucję tj. komornika czy naczelnika urzędu skarbowego. Jestem ciekawy jak zareaguje Pani bank na taki wniosek.

  • Ala pisze:

   proszę o informację, czy bank przychylił się do prośby o przelew środków z konta firmowego na rachunek prywatny w ramach kwoty wolnej od zajęcia?

   • Rafał Skiba pisze:

    Rozumiem, że pytanie skierowane jest do Pani Joanny. Może zajrzy na bloga i odpowie.

    • Joanna pisze:

     Witam, bank nie wyraził zgody na skorzystanie ze środków na rachunku firmowym (oczywiście poza dostępnym saldem debetowym, bo tego komornik nie zajmuje) argumentując, że naraziłby się na zarzut działania na szkodę wierzyciela.
     Jedna rzecz, która może komuś się przydać – gdy już udało mi się porozumieć z wierzycielem w spr. spłaty pozostałej części długu na raty, zadzwoniłam do banku z informacją, że powinni niedługo otrzymać pismo od komornika dot. anulowania zajęcia. Czekałam na przelew od kontrahenta, który bardzo był mi potrzebny do życia:)) i obawiałam się, że również te środki zostaną przekazane przez bank do komornika. Bank zachował się elegancko, i otrzymałam email, iż w związku z moją informacją o porozumieniu z wierzycielem bank wstrzymuje egzekucję z rachunków na okres kolejnych 4 tygodni (bank przyjął, że tyle czasu będzie trwała wymiana oficjalnej korespondencji na linii wierzyciel-komornik-bank). Ewentualne wpływy nie były do mojej dyspozycji, no ale pozostały zablokowane na rachunku, bez przekazywania do komornika i mogłam z nich skorzystać po odblokowaniu konta. Pozdrawiam

 8. Małgorzata pisze:

  Bardzo dobry wpis. Często zdarza się, iż osoby dłużne nie mają tej świadomości co z rachunku bankowego podlega egzekucji a co nie. Jest to kwestia, o tyle istotna, gdyż z braku tej świadomości wynika wiele sytuacji problematycznych. Oby więcej takich wpisów.

 9. Krzysztof pisze:

  Z zamieszczonych tu komentarzy wnioskuję, że komornik to taki osobnik, który inkasuje 8% od zajmowanych kwot za „dziecięcia błądzenie we mgle”. Czy od kogoś kto jest jednocześnie panem i władcą życia wielu nieszczęśników nie powinno wymagać się czegoś więcej? I nie mam tu na myśli zwykłej ludzkiej empatii a jedynie rzetelność w tej profesji.

  • Rafał Skiba pisze:

   Moim zdaniem nie można w ten sposób generalizować w odniesieniu do wszystkich przedstawicieli tego zawodu. Jest wielu komorników, którzy rzetelnie wykonują swoją pracę. Pod tym względem jest znacznie lepiej niż np. kilkanaście lat temu. Obecnie każdy komornik to prawnik z wykształcenia, który zdał stosowny egzamin. Owszem, wśród komorników zdarzają się także mniej rzetelni czy bardziej bezwzlędni niż inni, albo tacy co popełniają błędy lub przekraczają zakres swoich kompetencji, ale tak jest w każdym zawodzie. Proszę mieć także na uwadze, że komornik zobowiązany jest realizowć wnioski wierzyciela dochodzącego swojej należności, który nierzadko zarzuca mu niewłaściwe prowadzenie egzekucji, skoro dług nie został wyegzekowany. Spojrzenie na działania komornika z punktu widzenia wierzyciela jest zupełnie inne niż z perspektywy dłużnika.

 10. Tomasz pisze:

  Witam prosze o wyjasnienie jesli komornik zajmie mi konto bankowe mam rozumiec ze wszystkie moje oszczednosci zostana zablokowane? to z czego taki człowiek ma życ?

  • Rafał Skiba pisze:

   Panie Tomaszu, coś mi mówi, że nie przeczytał Pan w całości powyższej publikacji. ;) W akapicie „Jakie środki pieniężne są wolne od zajęcia w egzekucji?” mowa jest o kwocie oszczędności wolnej od zajęcia czyli chronionej przed zajęciem komorniczym. Obecnie to około 11 tys. zł.

   • Krzysztof pisze:

    Warto zaznaczyć, że kwota ok. 11 tys. zł dotyczy całorocznych wydatków. Tak czy inaczej rodzina nie pożyje.

    • Rafał Skiba pisze:

     Kwota wolna od zajęcia przy trybie egzekucji z rachunku bankowego jest do wykorzystania w całym postępowaniu egzekucyjnym, które może trwać znacznie dłużej niż rok.

     Egzekucja komornicza ze swojej istoty zawsze będzie dolegliwa dla dłużnika i jego rodziny. Przepisy egzekucyjne zawierają jednak ograniczenia dotyczące egzekucji i przewidują pewien zakres ochrony dłużnika, np. 829-839 k.p.c., 87 k.p. czy przywołany powyżej art. 54 pr. bank. Dyskusja w jakim zakresie egzekucja powinna czy może być dolegliwa dla dłużnika na gruncie obowiązujacych przepisów prawa z jednej strony oraz praktyki i doświadczenia życiowego z drugiej, przekracza ramy komentowanego artykułu.

    • Krzysztof pisze:

     A jak długo może trwać zajęcie jeśli ani o grosz nie zmniejsza zadłużenia?

    • Rafał Skiba pisze:

     Do czasu zakończenia lub umorzenia egzekucji, chyba że wcześniej komornik na wniosek wierzyciela wycofa zajęcie.

   • Rafał pisze:

    Witam, zgodnie z Pana artykułem środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych należących do jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych przez nią umów, są wolne od zajęcia do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, stad moje pytanie, jaki rachunek można uważać za oszczędnościowy, czy jest to rachunek na który otrzymuję wynagrodzenie czy też rachunek na który wpłacam pieniądze w celu faktycznego oszczędzania czyli nie ruszania ich prze jakiś okres czasu? W moim przypadku posiadam jeden rachunek na który otrzymuję wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie, czy taki rachunek jest chroniony powyższa kwota wolą od zajęcia? w tym momencie mam zajęty rachunek czyli nie dotyczy mnie art 54?

    • Rafał Skiba pisze:

     W zasadzie każdy rachunek prowadzony przez bank dla osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą będzie rachunkiem o charakterze oszczędnościowym, o którym mowa w art. 54 prawa bankowego. Dotyczy to także zwykłego ROR-u. Nie dotyczy natomiast rachunku wyłącznie rozliczeniowego, ale taki może być otwarty dla osób fizycznych-przedsiębiorców. Jeśli nie jest Pan przedsiębiorcą, to rachunek na który wpływa wynagrodzenie jest zapewne ROR-em i do środków na nim zgromadzonych stosuje się kwotę wolną od zajęcia.

 11. Michał pisze:

  Witam.
  Otrzymałem zajęcie wierzytelnosc z rachunku bankowego. Jako adresat wypisane jest 17 popularnych bankow w Polsce w tym moj, w ktorym mam rachunek, jednak podany jest adres w Warszawie, a ja konto posiadam w oddziale w zupelnie innym miescie. Czy wobec powyzszego dojdzie do zajecia mojego rachunku bakowego ? Nr rachunku oczywiscie nie zostal podany.
  Z gory dziekuje za odpowiedz.

  • Rafał Skiba pisze:

   To dosyć popularny ostatnio „rodzaj” zajęcia na chybił-trafił jakie komornicy wysyłają do banków. Przysparzają one sporo pracy i generują niemałe koszty.
   Do zajęcia dojdzie jeśli zawiadomienie o zajęciu przesłane na adres centrali w Warszawie zostanie przekazane do właściwego oddziału, w którym rachunek jest faktycznie prowadzony.

 12. Joanna pisze:

  Po ostatnim Magazynie Ekspresu Reporterów jestem bardzo zaniepokojona przedstawioną sytuacją gdy komornik pobrał z konta pieniądze nie tej kobiecie której miał zabrać, kobieta została bez środków do życia. Czy bank jest zobowiązany do przekazania Komornikowi pieniędzy np z lokaty bez podania przez komornika np nr PESEL czy dowodu osobistego?

  • Rafał Skiba pisze:

   Ma Pani na myśli zapewne ten głośny przypadek z Sochaczewa. Zawiadomienie komornika w przypadku osoby fizycznej zawiera imię lub imiona oraz nazwisko dłużnika zgodnie z tytułem wykonawczym i jego adres. To wystarcza do zrealizowania żądania komornika zgodnie z aktualnymi przepisami. W praktyce można spotkać także zawiadomienia komorników z dodatkowymi danymi jak np. nr PESEL czy nr dowodu osobistego, ale obecnie nie jest to wymóg prawny. W przypadku, gdyby bank powziął wątpliwości co do tożsamości posiadacza rachunku a dłużnika wskazanego w zawiadomieniiu na skutek zbieżności imion i nazwisk powinien wystąpić ze stosownym zapytaniem do komornika.

 13. Karol pisze:

  Witam, Panie Rafale prosze o wytłumaczenie co do kwoty wolnej od zajęcia z rachunku bankowego:

  czy chodzi o 11 tys. zł które „przemielą się” przez moje konto ? (np. 11 wypłat z tytułu umowy o prace po 1000 zł, które wydaję na bieżąco) czy też chodzi o zgromadzenie na rachunku bankowym 11 tys. zł i od tego momentu komornik rozpoczyna sciaganie naleznosci w całości tzn. zabiera wszystko ?

  • Rafał Skiba pisze:

   To zależy. Jeżeli na rachunku w chwili jego zajęcia jest więcej pieniędzy niż wynosi kwota wolna od zajęcia, to kwota wolna od zajęcia zostaje w banku do Pana dyspozycji (powiedzmy, że te mniej więcej 11 tys. w aktualnym stanie rzeczy) a reszta może być przekazana do komornika.

   Jeżeli w chwili zajęcia na rachunku jest mniej pieniędzy niż kwota wolna od zajęcia, to do komornika pieniądze mogą zacząć być przekazywane, gdy uwzględniając pieniądze na rachunku i późniejsze wpływy uzbiera się łącznie tyle ile wynosi kwota wolna od zajęcia.

   Gdy pieniądze są wypłacane na bieżąco, bo konto stanowi np. rachunek typu ROR, to kwota wolna od zajęcia będzie zużyta wówczas, gdy suma wszystkich wypłat i przelewów z rachunku przekroczy kwotę wolną od zajęcia. Czyli jak Pan to określił będą to pieniądze, które „przemielą się” w takiej kwocie przez rachunek w wyniku bieżących wydatów.

 14. Krzysztof pisze:

  A jak przebiega zajęcie w sytuacji, gdy posiadacz rachunku ma bankowy limit zadłużenia a saldo mieści się w tym limicie? Mówiąc inaczej pojawiają się wpłaty i wypłaty, ale bieżące saldo jest ciągle ujemne.
  Jak taka sytuacja wpływa na kwotę wolną od zajęcia?
  Czy w pewnym momencie zostanie zajęty ów limit zadłużenia?

  • Rafał Skiba pisze:

   Panie Krzysztofie, mój pogląd na kwestię limitu kredytowego a zajęcia rachunku przedstawiłem w komentowanym artykule. Jest to jednak sprawa dyskusyjna i praktyka banków nie jest w takiej sytuacji jednorodna. Gdyby wypłaty z zajętego rachunku były realizowane w ciężar limitu, to z racji tego, że wypłacane pieniądze byłyby środkami banku pochodzącymi z kredytu to nie powinny być zaliczane jako wykorzystanie kwoty wolnej od zajęcia. Kwota wolna dotyczy pieniędzy zgromadzonych przez posiadacza na rachunku.

 15. Krzysztof pisze:

  Dziękuję za tę wypowiedź.
  Pieniądze z limitu kredytowego są własnością banku a nie posiadacza rachunku.
  W całym tym procesie to banki mają bardziej twórczą rolę. Jak już dowiedliśmy, komornik działa automatycznie.

  • Rafał Skiba pisze:

   Z tą twórczą rolą banków to bym jednak nie przesadzał. ;) Bank ma bezwzględny obowiązek zrealizować zajęcie rachunku zgodnie z dyspozycją komornika, ale oczywiście w granicach obowiązujacego prawa, które niestety nie jest doskonałe.

   Wiele kwestii związanych z zajęciami rachunków bankowych jest obecnie konsultowanych pomiędzy środowiskiem bankowym a komornikami, w celu wypracowania stosownych standardów. Jedną z nich jest sprawa limitów kredytowych na zajętym rachunku. Trzeba też pamiętać, że niedługo wszystkich nas czeka również mała rewolucja związana z wprowadzeniem możliwości elektronicznego zajęcia rachunku bankowego przez komornika. Ponadto w związku ze skargami dłużników pewnie zmiany związane z zajęciami postuluje także RPO http://prawo.rp.pl/artykul/972830-RPO–komornik-nie-moze-pustoszyc-konta-dluznika.html Praktyka dotycząca zajęć rachunków bankowych w nieodległej perspektywie czasu zapewne w niektórzych aspektach zmieni się.

 16. Tomasz pisze:

  Co w przypadku rachunku osoby fizycznej na którym saldo dodatnie przekracza sumę kwoty wolnej od zajecia i kwoty będącej przedmiotem zajecia? Czy Bank jest zobowiązany do tego aby najpierw rozliczyć kwotę wolną od zajęcia a dopiero przystąpić do realizacji zajęcia, czy też może kwotę zajęcia przekazać niezwłocznie na rzecz organu egzekucyjnego, jednocześnie odblokowując rachunek? Będę zobowiązany za komentarz w tej sprawie:-)

  • Rafał Skiba pisze:

   Środki w kwocie wolnej od zajęcia powinny pozostać na rachunku i należy je brać pod uwagę przy wykonaniu zajęcia. Nadwyżka ponad tę kwotę podlega przekazaniu do komornika, z uwzględnieniem oczywiście kwoty wskazanej przez komornika w jego zawiadomieniu.

 17. Jarosław pisze:

  Czy jako osoba prywatna mogę złożyć do komornika wniosek o egzekucję z rachunku bankowego mojego dłużnika? Czy taki wniosek można złożyć dopiero po uzyskaniu wyroku sądu?

  • Rafał Skiba pisze:

   Żeby móc skierować do komornika wniosek o egzekucję z rachunku bankowego dłużnika musi Pan dysponować prawomocnym wyrokiem lub nakazem sądowym zaopatrzonym przez sąd w klauzulę wykonalności stwierdzającą, że nadaje się on do egzekucji.

 18. Tom pisze:

  Mam pytanie odbiegające od tematu mianowicie jeśli posiadam zajęcie komornicze wynagrodzenia czy tak zwana „trzynastka” nagroda roczna wypłacana przez mojego pracodawcę będzie także zajęta przez komornika czy tylko normalne wypłaty miesięczne temu podlegają??

 19. sławomir pisze:

  witam. Czy jeżeli mam zajęte konto,a mam też kwotę wolną czy w tym przypadku mogę zamknąć takowe konto,wobec tego banku prowadzącego konto nie mam zadłużenia,wydaje mnie się że nie można trzymać kogoś na siłę.

  • Rafał Skiba pisze:

   Moim zdaniem w takiej sytuacji można rozwiązać z bankiem umowę rachunku bankowego przez jej wypowiedzenie. Egzekucja z tego rachunku powinna być wówczas umorzona przez komornika. Niektóre banki mają na ten temat inne zdanie i nie dopuszczają takiej możliwości uzależniając rozwiązanie umowy rachunku bankowego od zgody komornika.

 20. Eryk pisze:

  Witam!
  Ja mam takie pytanie.Dlużnik ma zajęte dwa konta bankowe w których w jednym była tzw rok-linia a w drugim debet.Ani w jednym ani w drugim nie wykorzysta kwoty wolnej bo każda wplata schodzi z limitu.Czy otwierając nowy rachunek w banku który zapewne zostanie zablokowany przez komornika będzie można wykorzystać kwotę wolną od zajęcia.
  Pozdrawiam
  Eryk

  • Rafał Skiba pisze:

   Jeżeli nowy rachunek o charakterze oszczędnościowym zostanie zajęty, a w związku z wcześniejszymi zajęciami komorniczymi innych rachunków w tym samym postępowaniu egzekucyjnym kwota wolna od zajęcia nie została w całości wykorzystana, to powinna ona obowiązywać na nowym rachunku. Obowiązuje bowiem jedna kwota wolna od zajęcia dla wszystkich środków pieniężnych zgromadzonych przez dłużnika na rachunkach oszczędnościowych bez względu na to, ile ich on posiada.

 21. Lukas pisze:

  Czy są jakieś ograniczenia czasowe odnośnie uzupełnienia rachunku bankowego odnośnie nowych wpłat do kwoty wolnej od potrąceń ?

  I czy kwotę wolną od potrąceń liczy się w danym roku [tzn dokonałem wypłaty 11 tys na danym rachunku] później rachunek ten został zajęty to już nie przysługuję mi kwota wolna od potrąceń czy liczy się od czasu zajęcia ?

  • Rafał Skiba pisze:

   Nie ma takich ograniczeń. Dopóki trwa zajęcie rachunku bankowego w danym postępowaniu egzekucyjnym dopóty można z kwoty wolnej od zajęcia korzystać aż do jej całkowitego wyczerpania.

 22. Miko pisze:

  Co w przypadku postępowania egzekucyjnego i zajęcia kont jeżeli posiadam 4 rachunki w innych bankach-przecież banki się między sobą nie komunikują to w takim wypadku na każdym rachunku mogę wykorzystać kwotę wolną ?

  • Rafał Skiba pisze:

   Zgodnie z prawem można wykorzystać w tym samym postępowaniu egzekucyjnym jedną kwotę wolną od zajęcia bez względu na ilość posiadanych rachunków bankowych.

 23. Michal pisze:

  Witam. Na koncie jest zajęcie egzekucyjne. Wypłata comiesięczna jest już obarczona nazwijmy to „komornikiem” u pracodawcy. Czy jest to możliwe żeby zajęta część wypłaty przez komornika była dalej zajmowana w tym przypadku na koncie ROR. Mamy tu do czynienia tak jak by z dwoma zajęciami jednej pensji. Jest to możliwe, legalne????

  • Rafał Skiba pisze:

   Poruszałem ten temat w ostatnim akapicie publikacji http://pieniadzeiprawo.pl/egzekucja-komornicza-z-wynagrodzenia-za-prace/ Jest to kontrowersyjne zagadnienie, a niespójność obowiązujących przepisów prowadzi nierzadko do takiej praktyki ze strony komorników i egzekwujących wierzycieli, ze część wynagrodzenia dłużnika wolna od potrąceń, czyli już po potrąceniach u pracodawcy, przekazywana na rachunek bankowy dłużnika także podlega egzekucji w trybie zajęcia rachunku bankowego, gdzie wierzytelność z tego rachunku traktowana jest jako odrębna kategoria wierzytelności bez uwzględniania źródeł pochodzenia danych transferów pieniężnych. Jest to sytuacja niekorzystna dla dłużnika, prowadząca de facto do obchodzenia przepisów o ochronie wynagrodzenia za pracę zawartych w kodeksie pracy. W obecnych czasach, w których rachunek bankowy jest powszechnym narzędziem realizowania bezgotówkowych rozliczeń pieniężnych w obrocie prawnym, przepisy w tej kwestii powinny zostać doprecyzowane. Problem został dostrzeżony http://prawo.rp.pl/artykul/972830-RPO–komornik-nie-moze-pustoszyc-konta-dluznika.html i być może niedługo zostanie rozwiązany.

 24. Jacek pisze:

  Mam zajęty rachunek bankowy przez komornika sądowego. Postępowanie zmierza ku umorzeniu ze względu na bezskuteczność egzekucji ze wskazanych przez wierzyciela źródeł. Przyjmijmy, że komornik umorzy postępowanie, a wierzyciel nie odwoła się. W związku z tym mam pytania:
  1. Czy po umorzeniu postępowania zostanie „zdjęte’ zajęcie z mojego rachunku bankowego?
  2. Jeżeli tak, to czy po wznowieniu postępowania kwota wolna od zajęcia będzie się liczyć od nowa?
  Jest to jedyne postępowanie prowadzone przeciwko mnie.

  • Rafał Skiba pisze:

   Panie Jacku, odpowiedź brzmi 2 x tak. Zgodnie z art. 826 k.p.c. umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych. Nie pozbawia jednak wierzyciela możności wszczęcia ponownej egzekucji, chyba że z innych przyczyn byłaby ona niedopuszczalna. Przy ponownej egzekucji kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym powinna być liczona od nowa.

 25. Paweł pisze:

  Witam,

  Na wstępie chciałbym wyrazić swoje uznanie dla Pana Rafała. Ten wątek jest bardzo pomocny i rzeczowy. Ciężko znaleźć w internecie miejsce w którym ktoś pomaga bezinteresownie, a przy tym fachowo.

  Mam następujący problem. Jest prowadzona przeciwko mnie egzekucja komornicza. Planuję spłacić należność w ciągu 3 najbliższych miesięcy. Właśnie zarejestrowałem jednoosobową działalność gospodarczą. Przy rejestracji wskazałem rachunek bankowy „osobisty”. Czy będzie miała zastosowanie kwota wolna od zajęcia?

  Czy warto podjąć negocjacje z komornikiem? Chodzi mi o to żeby nie stracić płynności gdy dojdzie do zajęcia i móc regulować bieżące opłaty związane z prowadzeniem działalności. Słyszałem zdania, że komornik zainteresowany jest tylko jak najszybszym ściągnięciem długu i nie może zająć mniej gdy możliwe jest zajęcie większej kwoty.

  Czy komornik może zająć wyposażenie potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej uniemożliwiając mi tym samym zarabianie, a w konsekwencji całkowite zaspokojenie wierzyciela?

  Ostatnie moje pytanie dotyczy możliwości spłaty całości zadłużenia bezpośrednio wierzycielowi. Słyszałem, że mam do tego prawo jednak firma windykacyjna (wierzyciel) stwierdziła, że mogę dokonać spłaty tylko przez komornika.

  Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc,

  • Rafał Skiba pisze:

   Panie Pawle, dziękuje za miłe słowa i cieszę sie, że znalazł Pan tutaj pożyteczną dawkę informacji. :)

   Moim zdaniem jeżeli przy prowadzeniu działalności gospodarczej korzysta Pan z osobistego ROR-u, to ten rachunek nie przestaje być objęty przywilejem kwoty wolnej od zajęcia, czyli środki pieniężne na nim zgromadzone powinny być przy jej obliczaniu uwzględniane.

   Jeżeli chodzi o negocjacje to te należy prowadzić z wierzycielem i prawie zawsze warto taką próbę podjąć. Komornik ma obowiązek prowadzić egzekucję w granicach prawa zgodnie z wnioskami wierzyciela. Wnioski te o ile są zgodne z przepisami są do dla komornika wiążace. Nie stosowanie się do nich naraża komornika na odpowiedzialność.

   Co się tyczy wyposażenia potrzebnego do prowadzenia działalności gospodarczej to mamy w kodeksie postępowania cywilnego art. 829 pkt 4), który stanowi, że nie podlegają egzekucji narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych. Komornik powinien zatem ustalić jaką działalność prowadzi dłużnik i jakie przedmioty z nią związane stanowią podstawę jego utrzymania. Gdyby takie przedmioty lub narzędzia zostały zajęte przez komornika, można wnioskować o zwolnienie ich spod egzekucji albo skarżyć czynności komornika do sądu.

   Co do zasady można spłacić dług bezpośrednio wierzycielowi po wszczęciu egzekucji komorniczej. Wówczas wierzyciel powinien złożć wniosek o umorzenie egzekucji, ale i tak dłużnik może zostać obciążony przez komornika częścią kosztów ezgekucyjnych. Jednak sytuacja kiedy wierzyciel zastrzega z góry, że nie przyjmie świadczenia z pominięciem komornika może być rzeczywiście problematyczna.

 26. Sławomir pisze:

  witam!mam takie pytanie co zrobić w przypadku kiedy w tym samym banku mam zablokowane konto pzez komornika na wniosek funduszu sekuracyjnego dotyczy to kredytu konsumenckiego który to oferował otwarcie konta,jednocześnie ten sam bank ma nowego funduszu sekuracyjnego i sprawa jest na drodze przedsądowej,jak zatem mam dalej postępować,bank wie że mam trudności z płaceniem nie ze swojej winy co wielokrotnie przedstawiałem w postaci dowodów.proszę o odpowiedż czy ten sam bank może dwa razy żądać tego samego? dziękuje

  • Rafał Skiba pisze:

   Panie Sławomirze, nie jestem w stanie napisać co zrobić ponieważ nie znam dokładnie stanu faktycznego sprawy i nie łączy nas umowa o świadczenie usługi prawnej. Bank może dochodzić swojej wymagalnej wierzytelności na różne sposoby zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 27. Andrzej pisze:

  Proszę o udzielenie informacji.
  Właśnie zauważyłem, że na koncie mam informację o egzekucji komorniczej.Została zablokowana kwota X. Nie otrzymałem żadnego pisma od komornika itd. Jak mam dowiedzieć się czego może ta sprawa dotyczyć?

  • Rafał Skiba pisze:

   Zapewne otrzyma Pan wkrótce zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego ze szczegółami egzekwowanej wierzytelności, w związku z którą komornik zajął rachunek. Z reguły komornik przesyła je wcześniej do banku niż do dłużnika, ale ma obowiązek przesłać je także dłużnikowi wraz z odpisem tytułu wykonawczego, który stanowił podstawę do wszczęcia egzekucji komorniczej.

 28. MOK pisze:

  świetny BLOG :) świetny P)

 29. Angela pisze:

  Witam :)

  Mam takie pytanie. Mój ex mąz zalega mi ze spłata alimentów za ostatnie 8 lat. Nadchodzi szansa odzyskania zaległości (spadek) z konta bankowego. I tu moje pytanie czy przy egzekucji komorniczej alimetów z konta bankowego obowiazuje rowniez art.54 prawa bankowego który mówi o kwcie wolnej od potraceń? Mój komornik twierdzi że nie dotyczy ten przepis alimentów??? Pozdrawiam

  Angelika z Bydgoszczy

 30. Kuzniewski.pl pisze:

  Szybkie pytanie – jak traktowane jest w takich okolicznościach konto firmowe prowadzone do jednoosobowej działalności gospodarczej. Z tego co wiem, przy tej formie działalności nie ma rozdziału między osobistym a firmowym majątkiem. Czy to oznacza, że zajęcie komornicze konta firmowego jest procesem praktycznie analogicznym do zajęcia konta osobistego? Pozdrawiam i dziękuję za udostępnianie wiedzy.

  • Rafał Skiba pisze:

   Zakładam, że przez konto firmowe ma Pan na myśli rachunek rozliczeniowy otwarty w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zasadniczo zajęcie i ezgekucja z takiego rachunku przebiega tak samo jak przy rachunku osobistym, przy czym do konta firmowego nie stosuje się przywileju kwoty wolnej od zajęcia.

   • Arek pisze:

    Panie Rafale, Czy US lub komornik maja informacje o tym, gdzie dana osoba posiada konta osobiste w roznych bankach? Skad czerpia takie informacje, poza oczywiscie kontem podawanym samemu w PIT, Zus itd.? Prosze o odp. Czy banki wysylaja takie informacje? Dziekuje

    • Rafał Skiba pisze:

     Komornik taką wiedzę może pozyskać od wierzyciela, z systemu Ognivo, tak jak Pan napisał z ZUS lub US, albo „w ciemno” na wniosek wierzyciela wysyła zajęcie do banku, który okazuje się być bankiem dłużnika.

 31. Arek pisze:

  Witam, Czy jesli zdecyduje sie na otwarcie rachunku bankowego na osobe prywatna w banku to bank zobowiazany jest prawnie informowac o tym fakcie inne banki, urzedy lub instytucje?
  I czy taka sama jest sytuacja w przypadku otwarcia rachunku na firme jednosobowa? Dziekuje. Arek

 32. Arek pisze:

  Kilka razy spotkalem sie ze stwiedzeniem, ze jezeli osoba prowadzaca dzialalnosc gospodarcza otwiera konto to banki co miesiac monitoruja US o otwarciu lub zamkniecia takiego konta. czy to bledna informacja? BARDZO dzikeuje za pomoc.

 33. Arek pisze:

  Panie Rafale, przyszla mi do głowy jeszcze jedna kwestia:
  co jesli ktos ma rach. oszczednosciowy lub lokate? przeciez do nich placi sie podatek belki? tym samym np. US wie o posiadanych rachunkach i pewnie na podstawie odsetek jest w stanie kalulowac wielkosc tych zasobów?
  Z gory dziekuje,
  Arek

 34. Arek pisze:

  Przepraszam, czy jest szansa otrzymac odpowiedz. Dziekuje. Arek

 35. Rafał Skiba pisze:

  Jest, ale skuteczność takiego wniosku uzależniona jest od zgody wierzyciela, który prowadzi egzekucję poprzez komornika.

 36. Paula pisze:

  Witam.Chciałabym się dowiedzieć czy alimenty na dziecko i świadczenie opiekuńcze przyznane przez MOPS na niepełnosprawne dziecko podlegają egzekucji komorniczej?

 37. Rafał Skiba pisze:

  Nie, ale różnie bywa gdy wpływają one na zajęty rachunek bankowy. Odpowiadałem już na podobne pytanie zadane przez Panią Agnieszkę w pierwszym komentarzu pod tym wpisem.

 38. Aga pisze:

  Witam,

  a ja mam takie pytanie – proszę o podanie, czy dobrze myślę. Otóż jest prowadzona egzekucja z wynagrodzenia. Dana osoba, jako że została akurat zwolniona z pracy, otrzymuje sporą odprawę i komornik zabiera połowę. Do tego momentu jest ok. Reszta tych pieniędzy trafia na rachunek bankowy. Wobec tego, że wierzycielem jest ten sam bank, w którym dłużnik ma konto, bank dokonuje potrącenia całej pozostałej kwoty z tej odprawy. Wg mnie bank działał bezprawnie, bo naruszył przepisy dotyczące ograniczenia w egzekucji (kp i kpc). Czy dobrze myślę, że możnaby spróbować uznać tę czynność potrącenia jako nieważną – bo sprzeczną z ustawą?

 39. Marcin pisze:

  Dzien dobry.
  Mam pytanie. Jezeli us wyslal do banku pismo o zablokowanie danej kwoty w moim przypadku jest to niecale 170zl, a wplyw mialem 8 krotnie przewyzszajacy ta wartosc. Czy bank moze utrudniac mi kozystania z srodkow przewyzszajacych te 170 zl ( chodzi mi o wypacanie w bankomatach, placeniu karta platnicza itp). Dziekuje za odpowiedz pozdrawiam. Duzo mozna sie tu dowiedziec.

 40. Andrzej pisze:

  mam pytanie ,komornik zajął moje konto 10,09 2014 tego samego dnia wpłynęły na konto pieniądze za wynagrodzenie,komornik zabrał wszystko co do złotówki mimo iż nie przekroczyłem kwoty wolnej od zajęć 11,500,czy miał prawo zabrać wszystko nie zostawiając nic na koncie?

  • Rafał Skiba pisze:

   Nie znam szczegółów Pana sprawy, ale kwota wolna od zajęcia, o której napisałem w artykule powinna być w toku egzekucji respektowana. Jeśli tak nie było to jest błąd i może Pan skarżyć czynność komornika jak również kierować roszczenie pod adresem banku.

  • Agnieszka pisze:

   Przypuszczam, że pan Andrzej nie rozumie, na jakich zasadach działa kwota wolna od potrąceń. Jest to kwota jednorazowa i nieodnawialna. Jeśli wypłaci pan kwotę wolną od potrąceń z rachunku (nieważne, czy jednorazowo czy w kilku partiach w pewnych odstępach czasu – wystarczy, że po dodaniu wszystkich wypłat wyjdzie wysokość kwoty wolnej od potrąceń) to nie może Pan już potem wypłacać środków z tego rachunku. Ten limit się nie odnawia z upływem miesiąca, czy roku, a nawet w przypadku zakończenia egzekucji, jeżeli zostanie wszczęta kolejna egzekucja i zajęte to samo konto.

 41. agieszka pisze:

  A ja mam takie pytanie. Pojawiło mi się na koncie zajęcie egzekucyjne na kwotę 575zł. Na koncie nie miałam takich środków, więc saldo wynosi -575zł. I teraz moje pytanie, czy jeżeli wpłacę sobie np 200 zł, to te pieniążki pójdą na spłacenie zajęcia? Czy na koncie musi pojawić się taka kwota, żeby spłacić je całe na raz? Nie mam prawie sześciu stów żeby zapłacić to jednorazowo…

 42. Michalina pisze:

  witam serdecznie, prosze o udzielenie informacji:
  został mi zajęty rachunek bankowy… rachunek prowadzę w BANKU pko I SKOKU, mam pytanie czy kwota wolna liczona jest osobno( skoro SKOK to nie bank) czy razem?

  • Rafał Skiba pisze:

   Powiedziałbym, że oszczędności członka kasy zapisane na imiennym rachunku oraz środki pieniężne tej samej osoby znajdujące się na rachunku oszczędnościowym w banku powinny być traktowane oddzielnie jako kwoty wolne od zajęcia. Wynikają one z dwóch odrębnych przepisów, na podstawie, których działają odpowiednio banki i SKOK-i.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


pięć + = 11

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>