Egzekucja komornicza z rachunku bankowego.

Pewnego dnia może się okazać, że będziesz musiał albo musiała przeprowadzić egzekucję z rachunku bankowego Twojego dłużnika. Może także się zdarzyć, że egzekucja komornicza zostanie skierowana do Twojego rachunku. Dlatego dobrze znać zasady jakie się do niej stosuje. Dzisiaj Pieniądze i Prawo bierze je pod lupę. 😉

Co podlega egzekucji z rachunku bankowego?

Egzekucji z rachunku bankowego podlega wierzytelność posiadacza rachunku przysługująca mu na podstawie umowy rachunku bankowego. Wierzytelnością tą jest prawo posiadacza rachunku do wydawania bankowi dyspozycji dotyczących pieniędzy zgromadzonych na rachunku. Na skutek zajęcia rachunku komornik przejmuje te uprawnienia i może żądać aby to jemu bank przekazał pieniądze.

Komornik może zająć  rachunki bankowe każdego rodzaju (w tym rachunki oszczędnościowe) bez względu na ich przeznaczenie czy walutę. Jedynym wyjątkiem jest rachunek powierniczy, wobec którego obowiązuje zakaz zajęcia. O tym na jakich zasadach działa taki rachunek pisałem tutaj: „Na jakich zasadach działa rachunek powierniczy?”

Wszczęcie egzekucji z rachunku bankowego.

Rozpoczynając  egzekucję z rachunku bankowego komornik sądowy przesyła do banku zawiadomienie o zajęciu  do wysokości egzekwowanej należności wraz z kosztami egzekucyjnymi. Równocześnie komornik wyzywa bank, aby ten nie dokonywał wypłat z rachunku bez jego zgody do wysokości zajętej wierzytelności i przekazał zajętą kwotę albo zawiadomił komornika w terminie 7 dni jeśli zachodzi przeszkoda do jej przekazania.

W języku potocznym mówi się, że komornik zajmuje konto bankowe albo, że konto zostało zablokowane przez komornika. Chwilą, w której następuje zajęcie i powstają związane z nim skutki prawne jest doręczenie bankowi zawiadomienia  komornika. Komornik powinien przesłać je także posiadaczowi rachunku (dłużnikowi) wraz z odpisem tytułu wykonawczego; czyli to nie bank informuje go zajęciu rachunku tylko komornik. Banku nie ma takiego obowiązku. Odpis zawiadomienia o zajęciu rachunku dłużnika powinien otrzymać także wierzyciel, który zlecił komornikowi egzekucję.

Jeżeli składasz wniosek do komornika to nie zapomnij, że jako wierzyciel musisz wskazać w nim jako sposób przeprowadzenia egzekucji egzekucję z rachunku bankowego oraz oznaczyć dłużnika zgodnie z treścią tytułu wykonawczego. Jest to o tyle ważne, że w przypadku różnic w oznaczeniu dłużnika w treści tytułu a danymi posiadacza rachunku, bank odmówi realizacji zajęcia. Co więcej, bank może narazić się na odpowiedzialność odszkodowawczą jeżeli pomimo takich rozbieżności zrealizowałby zajęcie.

Zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego komornik powinien przesłać do konkretnego oddziału banku. Wysłanie takiego zawiadomienia do  centrali banku nie jest wystarczające. Bank nie ma bowiem obowiązku wyręczać wierzyciela i szukać oddziału, który prowadzi rachunek dłużnika. Jeżeli jednak zawiadomienie o zajęciu określa, co najmniej oddział banku (np. III Oddział  PKO BP S.A.), to centrala banku powinna przekazać je temu oddziałowi.

Należy jednak pamiętać, że zawiadomienie o zajęciu jest skuteczne w przypadku niewskazania szczegółowego numeru rachunku bankowego. Wskazanie w zawiadomieniu konkretnego oddziału banku oraz sposobu egzekucji poprzez zajęcie rachunku bankowego posiadanego w tym banku przez dłużnika jest skuteczne i wystarczające. Natomiast, jeżeli zajęcie skierowane zostało do oznaczonego rachunku bankowego z podaniem jego numeru, nie obejmuje ono innych rachunków  dłużnika prowadzonych w tym samym banku.

W przypadku egzekucji komorniczej, bank jest zwolniony z zachowania tajemnicy bankowej w zakresie informacji żądanych przez komornika, niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się stąd: Tajemnica bankowa a egzekucja komornicza.

Co oznacza zakaz wypłacania pieniędzy z rachunku?

Na skutek zajęcia rachunku bank ma zakaz wypłacania pieniędzy z rachunku do wysokości wskazanej przez komornika. Dyspozycje posiadacza rachunku dotyczące pieniędzy na rachunku do kwoty zajęcia są nieważne (poza przypadkami, gdy są one wolne od zajęcia, będzie o tym mowa poniżej). Natomiast posiadacz zajętego rachunku bankowego może korzystać z niego i nadal dokonywać rozliczeń z jego użyciem ponad kwotę jaką komornik wskazał w zajęciu.  

Zajęcie obejmuje środki pieniężne zgromadzone na rachunku w momencie jego dokonania oraz wpłacone później. Jeżeli zajęty rachunek bankowy prowadzony jest w walucie obcej, bank przekazuje komornikowi należność w złotych przeliczoną według kursu kupna tej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu przekazania pieniędzy komornikowi.

Zakaz wypłat z rachunku ma znaczenie, gdy jego saldo jest dodatnie. W przypadku, gdy jest ujemne na skutek wykorzystania limitu kredytowego (debetu) udostępnionego przez bank, to posiadaczowi rachunku nie przysługuje wobec banku wierzytelność o wypłatę pieniędzy zgromadzonych na rachunku ponieważ ich tam nie ma. Wówczas, dopóki na rachunku utrzymuje się saldo ujemne wpływy pieniężne, które je zmniejszają i spłacają kredyt nie są objęte zajęciem i nie podlegają przekazaniu do komornika.

Co więcej, moim zdaniem posiadacz rachunku w ramach dostępnego debetu może korzystać ze swojego rachunku i dokonywać wypłat pieniędzy pochodzących z takiego  źródła kredytowania. Wypłaty te są bowiem realizowane  tytułem wierzytelności przysługującej posiadaczowi rachunku na podstawie umowy kredytu, nie zaś w ramach wierzytelności z umowy rachunku bankowego. Są to umowy odrębne, wobec czego wierzytelność kredytowa nie podlega zajęciu w toku egzekucji z rachunku bankowego. Tym samym komornik zajmując rachunek bankowy nie może powodować na nim zadłużenia (debetu) obciążającego posiadacza rachunku. Wierzytelność kredytowa może być teoretycznie zajęta przez komornika, ale musi być wyraźnie w sposób odrębny wskazana jako przedmiot egzekucji we wniosku o jej wszczęcie. Skutek taki nie może nastąpić jedynie na podstawie zajęcia rachunku bankowego.

Zakaz wypłat z zajętego rachunku bankowego nie wyklucza natomiast  prawa banku do dokonania potrącenia swojej wierzytelności, jeżeli zachodzą ku temu przesłanki określone przez kodeks cywilny lub Prawo bankowe (tzw. potrącenie bankowe).  Więcej na temat potrącenia bankowego możesz dowiedzieć się z tego wpisu: „Na czym polega potrącenie bankowe?”.

W przypadku egzekucji z rachunku bankowego nie ma znaczenia skąd pochodzą pieniądze, które trafiły na zajęty rachunek. Jeżeli osoba trzecia twierdzi, że pieniądze na rachunku nie powinny podlegać egzekucji ponieważ należą do niej a nie do posiadacza rachunku  (np. doszło do błędnego przelewu czy wpłaty), może wytoczyć powództwo o ich zwrot przeciwko posiadaczowi rachunku. Nie może pozwać banku, ponieważ tylko posiadacz rachunku jest wyłącznie uprawniony do wydawania dyspozycji bankowi w zakresie pieniędzy zgromadzonych na rachunku.

Czego nie dotyczy zakaz wypłat z rachunku?

Zakaz wypłat z zajętego rachunku nie dotyczy kwot, które dłużnik przeznacza na:

 • bieżące wypłaty wynagrodzenia za pracę wraz z podatkami i innymi ciężarami ustawowymi oraz
 • wypłaty na zasądzone alimenty i renty o charakterze alimentacyjnym zasądzone tytułem odszkodowania – do wysokości przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Wypłata  środków pieniężnych z rachunku bankowego dłużnika będącego pracodawcą na rzecz jego pracowników z tytułu wynagrodzenia za pracę będzie możliwa po złożeniu komornikowi odpisu listy płac lub innego wiarygodnego dowodu.  Wypłata na alimenty i renty alimentacyjne  po przedłożeniu tytułu wykonawczego stwierdzającego obowiązek posiadacza rachunku do ich płacenia. Bank w tych przypadkach dokonuje wypłat na podstawie zezwolenia komornika. Wypłaty na alimenty i renty alimentacyjne następują do rąk osób, które są uprawnione do otrzymywania takich świadczeń.

Z zajętego rachunku bank może wypłacić tylko bieżące wynagrodzenie za pracę. Wypłaty wynagrodzeń zaległych lub przyszłych nie mogą być zrealizowane. W skład wypłaconych wynagrodzeń nie mogą wchodzić także premie, nagrody i inne świadczenia dodatkowe, o których uznaniowo decyduje pracodawca.

Jakie środki pieniężne są wolne od zajęcia w egzekucji?

Pomimo tego, iż zająć w toku egzekucji komorniczej można każdy rodzaj rachunku (poza powierniczym) to część pieniędzy zgromadzonych na niektórych rachunkach jest chroniona przed zajęciem. Zgodnie bowiem z art. 54 ustawy Prawo bankowe, środki pieniężne znajdujące się na:

 • rachunkach oszczędnościowych,
 • rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz
 • rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych

należących do jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych przez nią umów, są wolne od zajęcia do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez Prezesa GUS za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego. Jeżeli dojdzie do zajęcia wierzytelności z wyżej wymienionych rachunków to bank jest zobowiązany do przekazania komornikowi pieniędzy wyłącznie ponad kwotę wolną od zajęcia. Środki pieniężne zgromadzone na innych typach rachunków podlegają zajęciu w całości. Posiadanie kilku rachunków oszczędnościowych nie skutkuje tym, że kwota wolna od zajęcia liczona jest dla każdego z rachunków odrębnie. Bez względu na to, ile rachunków bankowych dłużnik posiada (w jednym czy kilku bankach) obowiązuje jedna kwota wolna od zajęcia dla wszystkich środków pieniężnych jakie dłużnik zgromadził na swoich rachunkach.

Co również istotne, pieniądze zgromadzone na rachunkach oszczędnościowych są objęte jedną kwotą wolną od zajęcia niezależnie od tego ilu jest posiadaczy zajętego rachunku. Jeśli wspólny rachunek bankowy osób fizycznych został zajęty, to kwota wolna od zajęcia obowiązuje w takiej samej wysokości jak dla indywidualnego rachunku. Więcej informacji na temat egzekucji komorniczej z wspólnego rachunku znajdziesz tutaj: „Egzekucja komornicza a wspólny rachunek bankowy”.

Pamiętaj również, że przywilej kwoty wolnej od zajęcia stosuje się tylko raz w związku z danym zajęciem rachunku bankowego i nie jest on odnawialny. Jeżeli zajęcie trwa, a posiadacz rachunku po jego dokonaniu wypłacił pieniądze wykorzystując w całości kwotę wolną od zajęcia, to środki pieniężne pochodzące z nowych wpłat na rachunek są juz objęte zajęciem w całości, co oznacza, że będą przesłane do komornika. Przy czym, jeśli w chwili zajęcia rachunku nie było na nim pieniędzy albo było ich mniej niż kwota wolna od zajęcia, posiadaczowi rachunku przysługuje prawo do zatrzymania bądź uzupełnienia kwoty wolnej od zajęcia z nowych wpływów.

Kwota wolna od zajęcia obowiązuje od nowa w innym postępowaniu egzekucyjnym lub przy nowym zajęciu i tak jak napisałem jest niezależna od liczby posiadanych rachunków bankowych.

Pieniądze  objęte kwotą wolną od zajęcia są chronione dopóki znajdują się na rachunku bankowym. Jeżeli zostaną z niego wypłacone to mogą być zajęte w egzekucji jako ruchomości.

Kwota wolna od zajęcia nie ma zastosowania w przypadku egzekucji alimentów. Zgodnie z art. 1083 § 2 k.p.c. wierzytelności z rachunku bankowego podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów w pełnej wysokości.

UWAGA!!!

Od dnia 08 września 2016 r. obowiązują nowe zasady dotyczące wysokości i sposobu obliczania kwoty wolnej do zajęcia w przypadku egzekucji komorniczej z rachunku bankowego. Przeczytasz o tym tutaj: Kwota wolna od zajęcia w egzekucji komorniczej z rachunku bankowego – nowe zasady.

Co jeśli więcej niż jedna egzekucja do tego samego rachunku?

W sytuacji, w której  rachunek bankowy został zajęty w dwóch lub więcej postępowaniach egzekucyjnych, a znajdująca się na rachunku kwota nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli, bank powinien wstrzymać się z wypłatą zajętych kwot, powiadamiając o tym komorników prowadzących poszczególne egzekucje. Po przekazaniu wszystkich spraw temu z nich, który będzie prowadził dalszą egzekucję bank będzie mógł zrealizować otrzymane zajęcia.

Jaką opłatę pobiera komornik przy egzekucji z rachunku bankowego?

Jeżeli komornik wyegzekwował dług na skutek zajęcia rachunku bankowego to pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8% wartości wyegzekwowanej kwoty, jednak nie mniej niż 1/20 i nie więcej niż 10-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Egzekucja z rachunku prowadzonego przez SKOK.

Zasady dotyczące egzekucji z rachunków bankowych stosuje się odpowiednio do egzekucji z rachunków prowadzonych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK-i).  Przy zajęciu komorniczym rachunku prowadzonym przez SKOK także obowiązuje kwota wolna od zajęcia. Rachunek w SKOK-u a kwota wolna od zajęcia.

Udostępnij:
 • email
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • RSS

Podobne tematy:

173 Komentarzy do Egzekucja komornicza z rachunku bankowego.

 1. Agnieszka pisze:

  Moje pytanie brzmi czy komornik może zając przysądzone alimenty i zasilki z MOPS na dzieci przelewane na konto bankowe i nie stosować się do tych przepisów o środkach wolnych od zajęć ?

  • Rafał Skiba pisze:

   Świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia alimentacyjne nie podlegają egzekucji komorniczej. Jeżeli trafiają na rachunek bankowy należy poinformować o tym komornika, udowadniając ten fakt wyciągiem z tego rachunku lub innymi dokumentami.

   • basia pisze:

    a co jesli pani komornik smieje sie w twarz dluznikowi i nie przyslala pisam tylko karze pozdrowic dluznika przez bank i od banku dowiedzialam sie ze mam zajete konto bo pani komornik nie raczy wyslac listu pracodawca potraca mi 60 % wynagrodzenia na konto wplywa tylko 1460 zl i 500 plus i w tym na utrzymaniu 2 malych dzieci a pani komornik wolna kwote zrobila w banku 1500zl i bank nic jej nie daje a ona niechce odblokowac konta

    • Nina pisze:

     Komornik może odblokować konto dłużnika tylko i wyłącznie na wniosek wierzyciela. To do niego należy się udać i poprosić o wystąpienie z wnioskiem o odblokowanie konta bankowego.

   • Aneta pisze:

    Bogusia jeżeli komornik odblokować mi konto chociaż nie jest do końca jeszcze spłacenia a drugi komornik mi je zablokowal Gdzie wpływa z osierodka pomocy społecznej i wynagrodzenie 1486 zł czy bank może potrwać mi z konta pieniadze

   • Magda pisze:

    Witam prosze o pomoc. Jutro mam dostac wyplate. Dzis sie dowiedzialam, ze mam 1530zl egzekucje komornicza , wiec na koncie pokazuje mi -1530zl wiec jesli przyjdzie mi wynagrodzenie to mi go zabiora… czy tak mozna? Nie zostana mi srodki na zycie , mam male dziecko a cala wyplata zostanie zabrana…

  • Ewela35 pisze:

   Witam
   Czy jeśli mam zajęcie na koncie bankowym i ust ale siostrę jako pełnomocnika do konta to komornik może nadal zabrac mi pieniądze?
   Dziękuję za odpowiedz

 2. Marta pisze:

  Mam następujące pytanie:
  Komornik zajął mi pensję,pozostałą kwotę wolną od zajęcia pracodawca przesyła mi na konto córki, o czym komornik został poinformowany.
  Czy wobec powyższego, komornik może zablokować konto córki?
  Bardzo proszę o odpowiedź.

  • Rafał Skiba pisze:

   Jeżeli posiadaczem rachunku bankowego jest córka, a egzekucja prowadzona jest wyłącznie przeciwko Pani to takiej możliwości komornik nie ma, nawet jeśli byłaby Pani ustanowiona pełnomocnikiem do tego rachunku. Poza tym jeśli na rachunek bankowy trafia już wynagrodzenie po potrąceniach u pracodawcy to ta kwota jest już wolna od egzekucji.

   • basia pisze:

    to nie rozumiem po co komornik zajmuje konto gdy dostaje splate od pracodawcy i czemu komornicy nie informuja o zajeciu konta i jaki maja w tym cel

    • basia pisze:

     jezeli mam 1460 zl a wolna kwota jest 1500 i dostaje 500 plus to wogule tego nie moze ruszyc jezeli dobrze rozumiem po odtrceniu pracodawcy dla komornika moim zdaniem banki nie powinny w takiej sytuacji blokowac kont i sie na to godzic powinni odsylac odmowe

 3. Alina pisze:

  Witam, Panie Rafale dziękuję za ten materiał 🙂
  Proszę o komentarz do następujących kwestii:
  1. wyłączeniu spod egzekucji wierzytelności na rachunku bankowego z mocy prawa dotyczy wynagrodzenia i alimentów – czy to wyłączenie powinno być zapisane w zawiadamieniu komornika,
  2. na rachunek dłużnika wpływa wierzytelność z tytułu wynagrodzenia od kilku pracodawców – czy każda wierzytelność jest wolna od zajęcia czy wyłączenie jest ograniczone kwotą przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału tak jak alimenty
  3. na rachunek dłużnika wpływają środki z nast. tytułów: świadczenia rentowe, emerytalne, zasiłi rodzinne, opiekuńcze , dopłaty mieszkaniowe, dodatki węglowe, dodatki na książki – te środki nie są wyłączone spod egzekucji w przepisie czy w związku z tym ich wyłączenie spod egzekucji powinno być zapisane w zawiadomieniu

  Serdecznie pozdrawiam

  • Rafał Skiba pisze:

   Pani Alino, dziękuje za komentarz i słowa podziękowania. 🙂 Spróbuję odpowiedzieć na przedstawione zapytania:

   Ad. 1 Komornik wysyłając zawiadomienie o zajęciu rachunku w jego treści zamieszcza zazwyczaj pouczenie o wyłączeniach z art. 890 par. 2 k.p.c., który odnosi się do tych kwestii. Wyłączenia te dotyczą rachunku dłużnika zobowiązanego do zapłaty wynagrodzenia czy alimentów innym osobom. Chronią one interesy innych osób nie zaś dłużnika. Pieniądze po udzieleniu zezwolenia przez komornika zostają wypłacone z rachunku dłużnika na rzecz osób uprawnionych do otrzymania wynagrodzenia za pracę lub alimentów.

   Ad. 2. Wynagrodzenia za pracę są egzekwowane zgodnie z zasadami określonymi w prawie pracy. Napisałem tutaj również parę słów na ten temat i jeśli Panią to interesuje zachęcam do lektury. Gdy potrącone już wynagrodzenie u pracodawcy trafia następnie na zajęty przez komornika rachunek bankowy, to nie powinno już podlegać dalszej egzekucji. Dłużnik powinien zwrócić się do komornika o zwolnienie takich kwot spod zajęcia rachunku bankowego. Przysługuje mu także skarga na czynności komornika do sądu, jeśli komornik naruszył jego prawa prowadząc egzekucję z takich kwot.
   W przypadku, gdyby na rachunek trafiały: wynagrodzenie zajęte i potrącone u jednego pracodawcy oraz nie zajęte przez komornika u innego pracodawcy, to jako wolne od egzekucji traktować należałoby tylko to pierwsze. Drugie byłoby chronione ewentualnie w ramach kwoty wolnej od zajęcia na mocy art. 54 prawa bankowego, w zakresie w jakim mieściłoby się w tej kwocie. W praktyce komornik po wykonaniu zapytania do ZUS szybko ustali wszystkich pracodawców i wynagrodzenia dłużnika jeśli będą wpływać na rachunek to już raczej po potrąceniach u wszystkich pracodawców.

   Ad. 3. Egzekucja świadczeń emerytalnych i rentowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez ustawę o emeryturach i rentach z FUS. Zasady te określają wysokość dopuszczalnych potrąceń oraz kwot wolnych od egzekucji. Na rachunek bankowy dłużnika trafiają już z reguły kwoty po potrąceniach dokonanych przez organ rentowy. Podobnie jak potrącone wynagrodzenie za pracę, kwoty takie nie powinny już podlegać dalszej egzekucji ze strony komornika.
   Natomiast na mocy art. 833 par. 6 k.p.c. w aktualnym stanie prawnym nie podlegają w ogóle egzekucji takie świadczenia jak: alimenty, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezksuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych. Jeżeli są przelewane na rachunek bankowy, to nie powinny być zajmowane przez komornika. Dlatego dłużnik powinien odpowiednio reagować na zajęcie komornika i we własnym interesie dopilnować, aby w związku z zajęciem rachunku, komornik zwolnił je spod zajęcia, a w banku poczyniono stosowną adnotację, że takie wpływy na rachunek nie są objęte zajęciem. Może również skarżyć czynności komornika do sądu, gdy naruszyły one jego prawa.

   • Agnieszka pisze:

    Witam. Panie Rafale mam pytanie. Komornikowi co miesiac place ustalona suma a dzisiaj chcac wyplacic pieniadze z banku nie moglam. Dowiedzialam sie ze sa zajete przez komornika. Dodam ze byly to pieniadze z Urzedu 500+ na dziecko. Dzwoniac do komornika Pani asystet przeprosila bo nastapila pomylka i miala cofnac i w ciagu godziny mialam miec pieniadze na koncie. Bank nie zostal poinformowany o cofnieciu i pieniadze nie zostaly odblokowane. Moje pytanie brzmi czy komornik mial prawo zajac pieniadze na dziecko 500+? I drugie pytanie. Czy moge domagac sie zadoscuczynienia. Za pomylke i za to ze zostalam na weekend bez pieniedzy. Dodam ze sama wychowuje dziecko i byly mi potrzebne. Dziekuje za odpowiedz.

 4. Gosia pisze:

  Witam mam pytanie
  Moja renta rodzinna wpływa na konto w banku.Ostatnio mam na koncie adnotacje o zajeciu egzekucyjnym.Są tam zaznaczone środki wolne,kwota jaka jestem dłuzna. Chciałam sie dowiedziec co to oznacza i kiedy komornik zablokuje mi konto.Dodam ze pieniadze moge normalnie wypłacac.Pozdrawiam

  • Rafał Skiba pisze:

   Środki wolne od zajęcia to pieniądze na rachunku chronione przed zajęciem komorniczym, czyli pozostające do dyspozycji posiadacza rachunku. Więcej na ten temat napisałem powyżej. 🙂 Jeśli kwota wolna zostanie wyczerpana, to zajęcie komornicze rachunku jest w pełni skuteczne. Przy rencie rodzinnej trzeba też pamiętać o przepisach egzekucjnych zawartych w ustawie o emeryturach i rentach. Gdy na rachunek wpływają już kwoty po potrąceniach w ZUS to nie powinny one podlegać dalszej egzekucji ze strony komornika.

 5. Karolina pisze:

  A co w przypadku gdy dokonalam wpłaty za dług w banku z data 13.11 i jednocześnie ściągnięto mi z konta w tym samym dniu taka sama kwotę ? Jak roszczyc o zwrot pieniędzy ?

  • Rafał Skiba pisze:

   Sugerowałbym jak najszybszy kontakt z komornikiem, który prowadzi egzekucję z rachunku bankowego i wyjaśnienie z nim tej sprawy. Proszę przedstawić dowód wpłacenia wierzycielowi pieniędzy tytułem spłaty długu. Jeśli dług został w całości spłacony to dalsza egzekucja nie może być kontynuowana, a pieniądze tytułem jednej spłaty powinny być zwrócone.

   • Maja pisze:

    Witam, a mam pytanie w takiej samej sprawie z tym, że zostały mi zabrane z konta pieniądze w euro a ja w tym czasie oplacilam dług w złotówkach. Moje pytanie brzmi czy otrzymam pieniądze w euro, gdyż nie chciałam ich sprzedwac ani wydawac gdzyż maja one juz swoje przeznaczenie i potrzebuje euro, czy moge domagac sie zwrotu w euro??

 6. Agnieszka pisze:

  Witam serdecznie,
  Ja mam do Pana nietypowe pytanie.
  Zawiesiłam działalność gospodarczą 1,5 roku temu ale nadal korzystam z konta firmowego na które są przelewane tylko pieniądze z tytułu wykonywanej przeze mnie pracy wykonywanej w ramach umowy o pracę.
  Urząd Skarbowy zajął moje konto – czy mnie też dotyczy ustawa o kwocie wolnej od zajęcia.
  Dodam tylko, że oczywiście wynagrodzenie za pracę również mam zajęte przez US.
  Bardzo proszę o pomoc, bo w banku zrobiono natychmiastowy przelew pieniędzy na rzecz wierzyciela a ja zostałam bez środków do życia.
  Pozdrawiam

  • Rafał Skiba pisze:

   Pani Agnieszko, z pytaniem o konto firmowe w kontekście kwoty wolnej od zajęcia spotykam się dosyć często. Tzw. konto firmowe, czyli rachunek rozliczeniowy otwarty w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej nie korzysta z przywileju kwoty wolnej od zajęcia. Art. 54 pr. bankowego mówi o kontach oszczędnościowych osób fizycznych i tylko one są objęte ochroną.

   Natomiast, jeśli US oprócz rachunku bankowego zajął także wynagrodzenie za pracę, a na rachunek wpływa już kwota wynagrodzenia po potrąceniach u pracodawcy na rzecz US, to proszę skontaktować się z nimi i zawnioskować, aby pozostawiali Pani wpływy na rachunku pochodzące z części wynagrodzenia wolnej od potrąceń. Może także Pani wnioskować o zwrot tej części zabranej już przez organ egzekucyjny, argumentując, że zabrali faktycznie 100 % pensji pozbawiając Panią środków do życia. Swoje twierdzenia najlepiej udowodnić wyciągiem z rachunku. Urząd Skarbowy w związku z prowadzoną egzekucją może zabierać maksymalnie 50 % wynagrodzenia.

 7. Joanna pisze:

  Witam, odnośnie odpowiedzi dla P. Agnieszki powyżej – przedwczoraj uzyskałam informację od pracownika kancelarii komorniczej, iż w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej i zajęcia przez komornika również konta firmowego, mogę zgłosić się do banku z wnioskiem o przekazanie kwoty znajdującej się aktualnie na moim rachunku firmowym, na rachunek osobisty, w celu umożliwienia mi korzystania z tych pieniędzy w ramach kwoty wolnej od zajęcia.
  Nie sądzę, aby pracownik kancelarii się po po prostu pomylił, bo potwierdziła to również druga pani asesor siedząca w tym samym pokoju (ogólnie, duży plus dla pracowników kancelarii za ludzkie podejście i podsuwanie dłużnikowi rozwiązań, które mogą chwilowo ułatwić życie:). Czy jest możliwe, żeby było to jakieś nowe, może mało popularne i znane rozwiązanie?
  Z góry dziękuję.

  • Rafał Skiba pisze:

   Musiała Pani chyba odwiedzić jednego z najbardziej życzliwych komorników na naszej szerokości geograficznej. 🙂 Moim zdaniem taki przelew z zajętego już rachunku firmowego, na którym nie ma kwoty wolnej od zajęcia na „prywatny” rachunek oszczędnościowy, bank mógłby zrealizować bez narażania się na zarzut nie stosowania się do zasad egzekucji, którymi przecież jest związany, jedynie, gdyby dłużnik dysponował zgodą organu prowadzącego egzekucję tj. komornika czy naczelnika urzędu skarbowego. Jestem ciekawy jak zareaguje Pani bank na taki wniosek.

  • Ala pisze:

   proszę o informację, czy bank przychylił się do prośby o przelew środków z konta firmowego na rachunek prywatny w ramach kwoty wolnej od zajęcia?

   • Rafał Skiba pisze:

    Rozumiem, że pytanie skierowane jest do Pani Joanny. Może zajrzy na bloga i odpowie.

    • Joanna pisze:

     Witam, bank nie wyraził zgody na skorzystanie ze środków na rachunku firmowym (oczywiście poza dostępnym saldem debetowym, bo tego komornik nie zajmuje) argumentując, że naraziłby się na zarzut działania na szkodę wierzyciela.
     Jedna rzecz, która może komuś się przydać – gdy już udało mi się porozumieć z wierzycielem w spr. spłaty pozostałej części długu na raty, zadzwoniłam do banku z informacją, że powinni niedługo otrzymać pismo od komornika dot. anulowania zajęcia. Czekałam na przelew od kontrahenta, który bardzo był mi potrzebny do życia:)) i obawiałam się, że również te środki zostaną przekazane przez bank do komornika. Bank zachował się elegancko, i otrzymałam email, iż w związku z moją informacją o porozumieniu z wierzycielem bank wstrzymuje egzekucję z rachunków na okres kolejnych 4 tygodni (bank przyjął, że tyle czasu będzie trwała wymiana oficjalnej korespondencji na linii wierzyciel-komornik-bank). Ewentualne wpływy nie były do mojej dyspozycji, no ale pozostały zablokowane na rachunku, bez przekazywania do komornika i mogłam z nich skorzystać po odblokowaniu konta. Pozdrawiam

 8. Małgorzata pisze:

  Bardzo dobry wpis. Często zdarza się, iż osoby dłużne nie mają tej świadomości co z rachunku bankowego podlega egzekucji a co nie. Jest to kwestia, o tyle istotna, gdyż z braku tej świadomości wynika wiele sytuacji problematycznych. Oby więcej takich wpisów.

 9. Krzysztof pisze:

  Z zamieszczonych tu komentarzy wnioskuję, że komornik to taki osobnik, który inkasuje 8% od zajmowanych kwot za „dziecięcia błądzenie we mgle”. Czy od kogoś kto jest jednocześnie panem i władcą życia wielu nieszczęśników nie powinno wymagać się czegoś więcej? I nie mam tu na myśli zwykłej ludzkiej empatii a jedynie rzetelność w tej profesji.

  • Rafał Skiba pisze:

   Moim zdaniem nie można w ten sposób generalizować w odniesieniu do wszystkich przedstawicieli tego zawodu. Jest wielu komorników, którzy rzetelnie wykonują swoją pracę. Pod tym względem jest znacznie lepiej niż np. kilkanaście lat temu. Obecnie każdy komornik to prawnik z wykształcenia, który zdał stosowny egzamin. Owszem, wśród komorników zdarzają się także mniej rzetelni czy bardziej bezwzlędni niż inni, albo tacy co popełniają błędy lub przekraczają zakres swoich kompetencji, ale tak jest w każdym zawodzie. Proszę mieć także na uwadze, że komornik zobowiązany jest realizowć wnioski wierzyciela dochodzącego swojej należności, który nierzadko zarzuca mu niewłaściwe prowadzenie egzekucji, skoro dług nie został wyegzekowany. Spojrzenie na działania komornika z punktu widzenia wierzyciela jest zupełnie inne niż z perspektywy dłużnika.

   • Lolka28 pisze:

    Witam. Mam problem komornik zaja mi 50% wynagrodzenia u pracodawcy i nie zdja blokady z konta po czym zabiera wszystkie wpływy z konta nawet swiadczenia na dzieci. Nie chce zdjac blokady zodsawil moja 5 osobowa rodzine bez środków do zycia. Jestem w ciąży z 4 termin na 8 października. Prosze poradzic gdzie mam się zwrócić bo bank nie chce wydac swiadczen na dzieci zaslania sie klauzura egzekucyjna. Brak mi juz sil. mimo wyslanego dokumentu do komornika o wplywach swiadczen na ten rachunek bankowy.

 10. Tomasz pisze:

  Witam prosze o wyjasnienie jesli komornik zajmie mi konto bankowe mam rozumiec ze wszystkie moje oszczednosci zostana zablokowane? to z czego taki człowiek ma życ?

  • Rafał Skiba pisze:

   Panie Tomaszu, coś mi mówi, że nie przeczytał Pan w całości powyższej publikacji. 😉 W akapicie „Jakie środki pieniężne są wolne od zajęcia w egzekucji?” mowa jest o kwocie oszczędności wolnej od zajęcia czyli chronionej przed zajęciem komorniczym. Obecnie to około 11 tys. zł.

   • Krzysztof pisze:

    Warto zaznaczyć, że kwota ok. 11 tys. zł dotyczy całorocznych wydatków. Tak czy inaczej rodzina nie pożyje.

    • Rafał Skiba pisze:

     Kwota wolna od zajęcia przy trybie egzekucji z rachunku bankowego jest do wykorzystania w całym postępowaniu egzekucyjnym, które może trwać znacznie dłużej niż rok.

     Egzekucja komornicza ze swojej istoty zawsze będzie dolegliwa dla dłużnika i jego rodziny. Przepisy egzekucyjne zawierają jednak ograniczenia dotyczące egzekucji i przewidują pewien zakres ochrony dłużnika, np. 829-839 k.p.c., 87 k.p. czy przywołany powyżej art. 54 pr. bank. Dyskusja w jakim zakresie egzekucja powinna czy może być dolegliwa dla dłużnika na gruncie obowiązujacych przepisów prawa z jednej strony oraz praktyki i doświadczenia życiowego z drugiej, przekracza ramy komentowanego artykułu.

    • Krzysztof pisze:

     A jak długo może trwać zajęcie jeśli ani o grosz nie zmniejsza zadłużenia?

    • Rafał Skiba pisze:

     Do czasu zakończenia lub umorzenia egzekucji, chyba że wcześniej komornik na wniosek wierzyciela wycofa zajęcie.

   • Rafał pisze:

    Witam, zgodnie z Pana artykułem środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych należących do jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych przez nią umów, są wolne od zajęcia do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, stad moje pytanie, jaki rachunek można uważać za oszczędnościowy, czy jest to rachunek na który otrzymuję wynagrodzenie czy też rachunek na który wpłacam pieniądze w celu faktycznego oszczędzania czyli nie ruszania ich prze jakiś okres czasu? W moim przypadku posiadam jeden rachunek na który otrzymuję wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie, czy taki rachunek jest chroniony powyższa kwota wolą od zajęcia? w tym momencie mam zajęty rachunek czyli nie dotyczy mnie art 54?

    • Rafał Skiba pisze:

     W zasadzie każdy rachunek prowadzony przez bank dla osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą będzie rachunkiem o charakterze oszczędnościowym, o którym mowa w art. 54 prawa bankowego. Dotyczy to także zwykłego ROR-u. Nie dotyczy natomiast rachunku wyłącznie rozliczeniowego, ale taki może być otwarty dla osób fizycznych-przedsiębiorców. Jeśli nie jest Pan przedsiębiorcą, to rachunek na który wpływa wynagrodzenie jest zapewne ROR-em i do środków na nim zgromadzonych stosuje się kwotę wolną od zajęcia.

 11. Michał pisze:

  Witam.
  Otrzymałem zajęcie wierzytelnosc z rachunku bankowego. Jako adresat wypisane jest 17 popularnych bankow w Polsce w tym moj, w ktorym mam rachunek, jednak podany jest adres w Warszawie, a ja konto posiadam w oddziale w zupelnie innym miescie. Czy wobec powyzszego dojdzie do zajecia mojego rachunku bakowego ? Nr rachunku oczywiscie nie zostal podany.
  Z gory dziekuje za odpowiedz.

  • Rafał Skiba pisze:

   To dosyć popularny ostatnio „rodzaj” zajęcia na chybił-trafił jakie komornicy wysyłają do banków. Przysparzają one sporo pracy i generują niemałe koszty.
   Do zajęcia dojdzie jeśli zawiadomienie o zajęciu przesłane na adres centrali w Warszawie zostanie przekazane do właściwego oddziału, w którym rachunek jest faktycznie prowadzony.

 12. Joanna pisze:

  Po ostatnim Magazynie Ekspresu Reporterów jestem bardzo zaniepokojona przedstawioną sytuacją gdy komornik pobrał z konta pieniądze nie tej kobiecie której miał zabrać, kobieta została bez środków do życia. Czy bank jest zobowiązany do przekazania Komornikowi pieniędzy np z lokaty bez podania przez komornika np nr PESEL czy dowodu osobistego?

  • Rafał Skiba pisze:

   Ma Pani na myśli zapewne ten głośny przypadek z Sochaczewa. Zawiadomienie komornika w przypadku osoby fizycznej zawiera imię lub imiona oraz nazwisko dłużnika zgodnie z tytułem wykonawczym i jego adres. To wystarcza do zrealizowania żądania komornika zgodnie z aktualnymi przepisami. W praktyce można spotkać także zawiadomienia komorników z dodatkowymi danymi jak np. nr PESEL czy nr dowodu osobistego, ale obecnie nie jest to wymóg prawny. W przypadku, gdyby bank powziął wątpliwości co do tożsamości posiadacza rachunku a dłużnika wskazanego w zawiadomieniiu na skutek zbieżności imion i nazwisk powinien wystąpić ze stosownym zapytaniem do komornika.

 13. Karol pisze:

  Witam, Panie Rafale prosze o wytłumaczenie co do kwoty wolnej od zajęcia z rachunku bankowego:

  czy chodzi o 11 tys. zł które „przemielą się” przez moje konto ? (np. 11 wypłat z tytułu umowy o prace po 1000 zł, które wydaję na bieżąco) czy też chodzi o zgromadzenie na rachunku bankowym 11 tys. zł i od tego momentu komornik rozpoczyna sciaganie naleznosci w całości tzn. zabiera wszystko ?

  • Rafał Skiba pisze:

   To zależy. Jeżeli na rachunku w chwili jego zajęcia jest więcej pieniędzy niż wynosi kwota wolna od zajęcia, to kwota wolna od zajęcia zostaje w banku do Pana dyspozycji (powiedzmy, że te mniej więcej 11 tys. w aktualnym stanie rzeczy) a reszta może być przekazana do komornika.

   Jeżeli w chwili zajęcia na rachunku jest mniej pieniędzy niż kwota wolna od zajęcia, to do komornika pieniądze mogą zacząć być przekazywane, gdy uwzględniając pieniądze na rachunku i późniejsze wpływy uzbiera się łącznie tyle ile wynosi kwota wolna od zajęcia.

   Gdy pieniądze są wypłacane na bieżąco, bo konto stanowi np. rachunek typu ROR, to kwota wolna od zajęcia będzie zużyta wówczas, gdy suma wszystkich wypłat i przelewów z rachunku przekroczy kwotę wolną od zajęcia. Czyli jak Pan to określił będą to pieniądze, które ?przemielą się? w takiej kwocie przez rachunek w wyniku bieżących wydatów.

 14. Krzysztof pisze:

  A jak przebiega zajęcie w sytuacji, gdy posiadacz rachunku ma bankowy limit zadłużenia a saldo mieści się w tym limicie? Mówiąc inaczej pojawiają się wpłaty i wypłaty, ale bieżące saldo jest ciągle ujemne.
  Jak taka sytuacja wpływa na kwotę wolną od zajęcia?
  Czy w pewnym momencie zostanie zajęty ów limit zadłużenia?

  • Rafał Skiba pisze:

   Panie Krzysztofie, mój pogląd na kwestię limitu kredytowego a zajęcia rachunku przedstawiłem w komentowanym artykule. Jest to jednak sprawa dyskusyjna i praktyka banków nie jest w takiej sytuacji jednorodna. Gdyby wypłaty z zajętego rachunku były realizowane w ciężar limitu, to z racji tego, że wypłacane pieniądze byłyby środkami banku pochodzącymi z kredytu to nie powinny być zaliczane jako wykorzystanie kwoty wolnej od zajęcia. Kwota wolna dotyczy pieniędzy zgromadzonych przez posiadacza na rachunku.

 15. Krzysztof pisze:

  Dziękuję za tę wypowiedź.
  Pieniądze z limitu kredytowego są własnością banku a nie posiadacza rachunku.
  W całym tym procesie to banki mają bardziej twórczą rolę. Jak już dowiedliśmy, komornik działa automatycznie.

  • Rafał Skiba pisze:

   Z tą twórczą rolą banków to bym jednak nie przesadzał. 😉 Bank ma bezwzględny obowiązek zrealizować zajęcie rachunku zgodnie z dyspozycją komornika, ale oczywiście w granicach obowiązujacego prawa, które niestety nie jest doskonałe.

   Wiele kwestii związanych z zajęciami rachunków bankowych jest obecnie konsultowanych pomiędzy środowiskiem bankowym a komornikami, w celu wypracowania stosownych standardów. Jedną z nich jest sprawa limitów kredytowych na zajętym rachunku. Trzeba też pamiętać, że niedługo wszystkich nas czeka również mała rewolucja związana z wprowadzeniem możliwości elektronicznego zajęcia rachunku bankowego przez komornika. Ponadto w związku ze skargami dłużników pewnie zmiany związane z zajęciami postuluje także RPO http://prawo.rp.pl/artykul/972830-RPO–komornik-nie-moze-pustoszyc-konta-dluznika.html Praktyka dotycząca zajęć rachunków bankowych w nieodległej perspektywie czasu zapewne w niektórzych aspektach zmieni się.

 16. Tomasz pisze:

  Co w przypadku rachunku osoby fizycznej na którym saldo dodatnie przekracza sumę kwoty wolnej od zajecia i kwoty będącej przedmiotem zajecia? Czy Bank jest zobowiązany do tego aby najpierw rozliczyć kwotę wolną od zajęcia a dopiero przystąpić do realizacji zajęcia, czy też może kwotę zajęcia przekazać niezwłocznie na rzecz organu egzekucyjnego, jednocześnie odblokowując rachunek? Będę zobowiązany za komentarz w tej sprawie:-)

  • Rafał Skiba pisze:

   Środki w kwocie wolnej od zajęcia powinny pozostać na rachunku i należy je brać pod uwagę przy wykonaniu zajęcia. Nadwyżka ponad tę kwotę podlega przekazaniu do komornika, z uwzględnieniem oczywiście kwoty wskazanej przez komornika w jego zawiadomieniu.

 17. Jarosław pisze:

  Czy jako osoba prywatna mogę złożyć do komornika wniosek o egzekucję z rachunku bankowego mojego dłużnika? Czy taki wniosek można złożyć dopiero po uzyskaniu wyroku sądu?

  • Rafał Skiba pisze:

   Żeby móc skierować do komornika wniosek o egzekucję z rachunku bankowego dłużnika musi Pan dysponować prawomocnym wyrokiem lub nakazem sądowym zaopatrzonym przez sąd w klauzulę wykonalności stwierdzającą, że nadaje się on do egzekucji.

 18. Tom pisze:

  Mam pytanie odbiegające od tematu mianowicie jeśli posiadam zajęcie komornicze wynagrodzenia czy tak zwana „trzynastka” nagroda roczna wypłacana przez mojego pracodawcę będzie także zajęta przez komornika czy tylko normalne wypłaty miesięczne temu podlegają??

 19. sławomir pisze:

  witam. Czy jeżeli mam zajęte konto,a mam też kwotę wolną czy w tym przypadku mogę zamknąć takowe konto,wobec tego banku prowadzącego konto nie mam zadłużenia,wydaje mnie się że nie można trzymać kogoś na siłę.

  • Rafał Skiba pisze:

   Moim zdaniem w takiej sytuacji można rozwiązać z bankiem umowę rachunku bankowego przez jej wypowiedzenie. Egzekucja z tego rachunku powinna być wówczas umorzona przez komornika. Niektóre banki mają na ten temat inne zdanie i nie dopuszczają takiej możliwości uzależniając rozwiązanie umowy rachunku bankowego od zgody komornika.

   • izabela pisze:

    Witam, bardzo ciekawy artykuł. Chcialbym zapytać co zrobić jeżeli bank nie chce zamknąć konta. Jakie przepisy regulują zamykanie konta w sytuacji zajecia przez komornika? z góry dziekuje za odpowiedź, pozdrawiam serdecznie

 20. Eryk pisze:

  Witam!
  Ja mam takie pytanie.Dlużnik ma zajęte dwa konta bankowe w których w jednym była tzw rok-linia a w drugim debet.Ani w jednym ani w drugim nie wykorzysta kwoty wolnej bo każda wplata schodzi z limitu.Czy otwierając nowy rachunek w banku który zapewne zostanie zablokowany przez komornika będzie można wykorzystać kwotę wolną od zajęcia.
  Pozdrawiam
  Eryk

  • Rafał Skiba pisze:

   Jeżeli nowy rachunek o charakterze oszczędnościowym zostanie zajęty, a w związku z wcześniejszymi zajęciami komorniczymi innych rachunków w tym samym postępowaniu egzekucyjnym kwota wolna od zajęcia nie została w całości wykorzystana, to powinna ona obowiązywać na nowym rachunku. Obowiązuje bowiem jedna kwota wolna od zajęcia dla wszystkich środków pieniężnych zgromadzonych przez dłużnika na rachunkach oszczędnościowych bez względu na to, ile ich on posiada.

 21. Lukas pisze:

  Czy są jakieś ograniczenia czasowe odnośnie uzupełnienia rachunku bankowego odnośnie nowych wpłat do kwoty wolnej od potrąceń ?

  I czy kwotę wolną od potrąceń liczy się w danym roku [tzn dokonałem wypłaty 11 tys na danym rachunku] później rachunek ten został zajęty to już nie przysługuję mi kwota wolna od potrąceń czy liczy się od czasu zajęcia ?

  • Rafał Skiba pisze:

   Nie ma takich ograniczeń. Dopóki trwa zajęcie rachunku bankowego w danym postępowaniu egzekucyjnym dopóty można z kwoty wolnej od zajęcia korzystać aż do jej całkowitego wyczerpania.

 22. Miko pisze:

  Co w przypadku postępowania egzekucyjnego i zajęcia kont jeżeli posiadam 4 rachunki w innych bankach-przecież banki się między sobą nie komunikują to w takim wypadku na każdym rachunku mogę wykorzystać kwotę wolną ?

  • Rafał Skiba pisze:

   Zgodnie z prawem można wykorzystać w tym samym postępowaniu egzekucyjnym jedną kwotę wolną od zajęcia bez względu na ilość posiadanych rachunków bankowych.

 23. Michal pisze:

  Witam. Na koncie jest zajęcie egzekucyjne. Wypłata comiesięczna jest już obarczona nazwijmy to „komornikiem” u pracodawcy. Czy jest to możliwe żeby zajęta część wypłaty przez komornika była dalej zajmowana w tym przypadku na koncie ROR. Mamy tu do czynienia tak jak by z dwoma zajęciami jednej pensji. Jest to możliwe, legalne????

  • Rafał Skiba pisze:

   Poruszałem ten temat w ostatnim akapicie publikacji http://pieniadzeiprawo.pl/egzekucja-komornicza-z-wynagrodzenia-za-prace/ Jest to kontrowersyjne zagadnienie, a niespójność obowiązujących przepisów prowadzi nierzadko do takiej praktyki ze strony komorników i egzekwujących wierzycieli, ze część wynagrodzenia dłużnika wolna od potrąceń, czyli już po potrąceniach u pracodawcy, przekazywana na rachunek bankowy dłużnika także podlega egzekucji w trybie zajęcia rachunku bankowego, gdzie wierzytelność z tego rachunku traktowana jest jako odrębna kategoria wierzytelności bez uwzględniania źródeł pochodzenia danych transferów pieniężnych. Jest to sytuacja niekorzystna dla dłużnika, prowadząca de facto do obchodzenia przepisów o ochronie wynagrodzenia za pracę zawartych w kodeksie pracy. W obecnych czasach, w których rachunek bankowy jest powszechnym narzędziem realizowania bezgotówkowych rozliczeń pieniężnych w obrocie prawnym, przepisy w tej kwestii powinny zostać doprecyzowane. Problem został dostrzeżony http://prawo.rp.pl/artykul/972830-RPO–komornik-nie-moze-pustoszyc-konta-dluznika.html i być może niedługo zostanie rozwiązany.

 24. Jacek pisze:

  Mam zajęty rachunek bankowy przez komornika sądowego. Postępowanie zmierza ku umorzeniu ze względu na bezskuteczność egzekucji ze wskazanych przez wierzyciela źródeł. Przyjmijmy, że komornik umorzy postępowanie, a wierzyciel nie odwoła się. W związku z tym mam pytania:
  1. Czy po umorzeniu postępowania zostanie „zdjęte’ zajęcie z mojego rachunku bankowego?
  2. Jeżeli tak, to czy po wznowieniu postępowania kwota wolna od zajęcia będzie się liczyć od nowa?
  Jest to jedyne postępowanie prowadzone przeciwko mnie.

  • Rafał Skiba pisze:

   Panie Jacku, odpowiedź brzmi 2 x tak. Zgodnie z art. 826 k.p.c. umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych. Nie pozbawia jednak wierzyciela możności wszczęcia ponownej egzekucji, chyba że z innych przyczyn byłaby ona niedopuszczalna. Przy ponownej egzekucji kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym powinna być liczona od nowa.

 25. Paweł pisze:

  Witam,

  Na wstępie chciałbym wyrazić swoje uznanie dla Pana Rafała. Ten wątek jest bardzo pomocny i rzeczowy. Ciężko znaleźć w internecie miejsce w którym ktoś pomaga bezinteresownie, a przy tym fachowo.

  Mam następujący problem. Jest prowadzona przeciwko mnie egzekucja komornicza. Planuję spłacić należność w ciągu 3 najbliższych miesięcy. Właśnie zarejestrowałem jednoosobową działalność gospodarczą. Przy rejestracji wskazałem rachunek bankowy „osobisty”. Czy będzie miała zastosowanie kwota wolna od zajęcia?

  Czy warto podjąć negocjacje z komornikiem? Chodzi mi o to żeby nie stracić płynności gdy dojdzie do zajęcia i móc regulować bieżące opłaty związane z prowadzeniem działalności. Słyszałem zdania, że komornik zainteresowany jest tylko jak najszybszym ściągnięciem długu i nie może zająć mniej gdy możliwe jest zajęcie większej kwoty.

  Czy komornik może zająć wyposażenie potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej uniemożliwiając mi tym samym zarabianie, a w konsekwencji całkowite zaspokojenie wierzyciela?

  Ostatnie moje pytanie dotyczy możliwości spłaty całości zadłużenia bezpośrednio wierzycielowi. Słyszałem, że mam do tego prawo jednak firma windykacyjna (wierzyciel) stwierdziła, że mogę dokonać spłaty tylko przez komornika.

  Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc,

  • Rafał Skiba pisze:

   Panie Pawle, dziękuje za miłe słowa i cieszę sie, że znalazł Pan tutaj pożyteczną dawkę informacji. 🙂

   Moim zdaniem jeżeli przy prowadzeniu działalności gospodarczej korzysta Pan z osobistego ROR-u, to ten rachunek nie przestaje być objęty przywilejem kwoty wolnej od zajęcia, czyli środki pieniężne na nim zgromadzone powinny być przy jej obliczaniu uwzględniane.

   Jeżeli chodzi o negocjacje to te należy prowadzić z wierzycielem i prawie zawsze warto taką próbę podjąć. Komornik ma obowiązek prowadzić egzekucję w granicach prawa zgodnie z wnioskami wierzyciela. Wnioski te o ile są zgodne z przepisami są do dla komornika wiążace. Nie stosowanie się do nich naraża komornika na odpowiedzialność.

   Co się tyczy wyposażenia potrzebnego do prowadzenia działalności gospodarczej to mamy w kodeksie postępowania cywilnego art. 829 pkt 4), który stanowi, że nie podlegają egzekucji narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych. Komornik powinien zatem ustalić jaką działalność prowadzi dłużnik i jakie przedmioty z nią związane stanowią podstawę jego utrzymania. Gdyby takie przedmioty lub narzędzia zostały zajęte przez komornika, można wnioskować o zwolnienie ich spod egzekucji albo skarżyć czynności komornika do sądu.

   Co do zasady można spłacić dług bezpośrednio wierzycielowi po wszczęciu egzekucji komorniczej. Wówczas wierzyciel powinien złożć wniosek o umorzenie egzekucji, ale i tak dłużnik może zostać obciążony przez komornika częścią kosztów ezgekucyjnych. Jednak sytuacja kiedy wierzyciel zastrzega z góry, że nie przyjmie świadczenia z pominięciem komornika może być rzeczywiście problematyczna.

 26. Sławomir pisze:

  witam!mam takie pytanie co zrobić w przypadku kiedy w tym samym banku mam zablokowane konto pzez komornika na wniosek funduszu sekuracyjnego dotyczy to kredytu konsumenckiego który to oferował otwarcie konta,jednocześnie ten sam bank ma nowego funduszu sekuracyjnego i sprawa jest na drodze przedsądowej,jak zatem mam dalej postępować,bank wie że mam trudności z płaceniem nie ze swojej winy co wielokrotnie przedstawiałem w postaci dowodów.proszę o odpowiedż czy ten sam bank może dwa razy żądać tego samego? dziękuje

  • Rafał Skiba pisze:

   Panie Sławomirze, nie jestem w stanie napisać co zrobić ponieważ nie znam dokładnie stanu faktycznego sprawy i nie łączy nas umowa o świadczenie usługi prawnej. Bank może dochodzić swojej wymagalnej wierzytelności na różne sposoby zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 27. Andrzej pisze:

  Proszę o udzielenie informacji.
  Właśnie zauważyłem, że na koncie mam informację o egzekucji komorniczej.Została zablokowana kwota X. Nie otrzymałem żadnego pisma od komornika itd. Jak mam dowiedzieć się czego może ta sprawa dotyczyć?

  • Rafał Skiba pisze:

   Zapewne otrzyma Pan wkrótce zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego ze szczegółami egzekwowanej wierzytelności, w związku z którą komornik zajął rachunek. Z reguły komornik przesyła je wcześniej do banku niż do dłużnika, ale ma obowiązek przesłać je także dłużnikowi wraz z odpisem tytułu wykonawczego, który stanowił podstawę do wszczęcia egzekucji komorniczej.

 28. MOK pisze:

  świetny BLOG 🙂 świetny P)

 29. Angela pisze:

  Witam 🙂

  Mam takie pytanie. Mój ex mąz zalega mi ze spłata alimentów za ostatnie 8 lat. Nadchodzi szansa odzyskania zaległości (spadek) z konta bankowego. I tu moje pytanie czy przy egzekucji komorniczej alimetów z konta bankowego obowiazuje rowniez art.54 prawa bankowego który mówi o kwcie wolnej od potraceń? Mój komornik twierdzi że nie dotyczy ten przepis alimentów??? Pozdrawiam

  Angelika z Bydgoszczy

 30. Kuzniewski.pl pisze:

  Szybkie pytanie – jak traktowane jest w takich okolicznościach konto firmowe prowadzone do jednoosobowej działalności gospodarczej. Z tego co wiem, przy tej formie działalności nie ma rozdziału między osobistym a firmowym majątkiem. Czy to oznacza, że zajęcie komornicze konta firmowego jest procesem praktycznie analogicznym do zajęcia konta osobistego? Pozdrawiam i dziękuję za udostępnianie wiedzy.

  • Rafał Skiba pisze:

   Zakładam, że przez konto firmowe ma Pan na myśli rachunek rozliczeniowy otwarty w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zasadniczo zajęcie i ezgekucja z takiego rachunku przebiega tak samo jak przy rachunku osobistym, przy czym do konta firmowego nie stosuje się przywileju kwoty wolnej od zajęcia.

   • Arek pisze:

    Panie Rafale, Czy US lub komornik maja informacje o tym, gdzie dana osoba posiada konta osobiste w roznych bankach? Skad czerpia takie informacje, poza oczywiscie kontem podawanym samemu w PIT, Zus itd.? Prosze o odp. Czy banki wysylaja takie informacje? Dziekuje

    • Rafał Skiba pisze:

     Komornik taką wiedzę może pozyskać od wierzyciela, z systemu Ognivo, tak jak Pan napisał z ZUS lub US, albo „w ciemno” na wniosek wierzyciela wysyła zajęcie do banku, który okazuje się być bankiem dłużnika.

 31. Arek pisze:

  Witam, Czy jesli zdecyduje sie na otwarcie rachunku bankowego na osobe prywatna w banku to bank zobowiazany jest prawnie informowac o tym fakcie inne banki, urzedy lub instytucje?
  I czy taka sama jest sytuacja w przypadku otwarcia rachunku na firme jednosobowa? Dziekuje. Arek

 32. Arek pisze:

  Kilka razy spotkalem sie ze stwiedzeniem, ze jezeli osoba prowadzaca dzialalnosc gospodarcza otwiera konto to banki co miesiac monitoruja US o otwarciu lub zamkniecia takiego konta. czy to bledna informacja? BARDZO dzikeuje za pomoc.

 33. Arek pisze:

  Panie Rafale, przyszla mi do głowy jeszcze jedna kwestia:
  co jesli ktos ma rach. oszczednosciowy lub lokate? przeciez do nich placi sie podatek belki? tym samym np. US wie o posiadanych rachunkach i pewnie na podstawie odsetek jest w stanie kalulowac wielkosc tych zasobów?
  Z gory dziekuje,
  Arek

 34. Arek pisze:

  Przepraszam, czy jest szansa otrzymac odpowiedz. Dziekuje. Arek

 35. Rafał Skiba pisze:

  Jest, ale skuteczność takiego wniosku uzależniona jest od zgody wierzyciela, który prowadzi egzekucję poprzez komornika.

 36. Paula pisze:

  Witam.Chciałabym się dowiedzieć czy alimenty na dziecko i świadczenie opiekuńcze przyznane przez MOPS na niepełnosprawne dziecko podlegają egzekucji komorniczej?

 37. Rafał Skiba pisze:

  Nie, ale różnie bywa gdy wpływają one na zajęty rachunek bankowy. Odpowiadałem już na podobne pytanie zadane przez Panią Agnieszkę w pierwszym komentarzu pod tym wpisem.

 38. Aga pisze:

  Witam,

  a ja mam takie pytanie – proszę o podanie, czy dobrze myślę. Otóż jest prowadzona egzekucja z wynagrodzenia. Dana osoba, jako że została akurat zwolniona z pracy, otrzymuje sporą odprawę i komornik zabiera połowę. Do tego momentu jest ok. Reszta tych pieniędzy trafia na rachunek bankowy. Wobec tego, że wierzycielem jest ten sam bank, w którym dłużnik ma konto, bank dokonuje potrącenia całej pozostałej kwoty z tej odprawy. Wg mnie bank działał bezprawnie, bo naruszył przepisy dotyczące ograniczenia w egzekucji (kp i kpc). Czy dobrze myślę, że możnaby spróbować uznać tę czynność potrącenia jako nieważną – bo sprzeczną z ustawą?

 39. Marcin pisze:

  Dzien dobry.
  Mam pytanie. Jezeli us wyslal do banku pismo o zablokowanie danej kwoty w moim przypadku jest to niecale 170zl, a wplyw mialem 8 krotnie przewyzszajacy ta wartosc. Czy bank moze utrudniac mi kozystania z srodkow przewyzszajacych te 170 zl ( chodzi mi o wypacanie w bankomatach, placeniu karta platnicza itp). Dziekuje za odpowiedz pozdrawiam. Duzo mozna sie tu dowiedziec.

 40. Andrzej pisze:

  mam pytanie ,komornik zajął moje konto 10,09 2014 tego samego dnia wpłynęły na konto pieniądze za wynagrodzenie,komornik zabrał wszystko co do złotówki mimo iż nie przekroczyłem kwoty wolnej od zajęć 11,500,czy miał prawo zabrać wszystko nie zostawiając nic na koncie?

  • Rafał Skiba pisze:

   Nie znam szczegółów Pana sprawy, ale kwota wolna od zajęcia, o której napisałem w artykule powinna być w toku egzekucji respektowana. Jeśli tak nie było to jest błąd i może Pan skarżyć czynność komornika jak również kierować roszczenie pod adresem banku.

  • Agnieszka pisze:

   Przypuszczam, że pan Andrzej nie rozumie, na jakich zasadach działa kwota wolna od potrąceń. Jest to kwota jednorazowa i nieodnawialna. Jeśli wypłaci pan kwotę wolną od potrąceń z rachunku (nieważne, czy jednorazowo czy w kilku partiach w pewnych odstępach czasu – wystarczy, że po dodaniu wszystkich wypłat wyjdzie wysokość kwoty wolnej od potrąceń) to nie może Pan już potem wypłacać środków z tego rachunku. Ten limit się nie odnawia z upływem miesiąca, czy roku, a nawet w przypadku zakończenia egzekucji, jeżeli zostanie wszczęta kolejna egzekucja i zajęte to samo konto.

 41. agieszka pisze:

  A ja mam takie pytanie. Pojawiło mi się na koncie zajęcie egzekucyjne na kwotę 575zł. Na koncie nie miałam takich środków, więc saldo wynosi -575zł. I teraz moje pytanie, czy jeżeli wpłacę sobie np 200 zł, to te pieniążki pójdą na spłacenie zajęcia? Czy na koncie musi pojawić się taka kwota, żeby spłacić je całe na raz? Nie mam prawie sześciu stów żeby zapłacić to jednorazowo…

 42. Michalina pisze:

  witam serdecznie, prosze o udzielenie informacji:
  został mi zajęty rachunek bankowy… rachunek prowadzę w BANKU pko I SKOKU, mam pytanie czy kwota wolna liczona jest osobno( skoro SKOK to nie bank) czy razem?

  • Rafał Skiba pisze:

   Powiedziałbym, że oszczędności członka kasy zapisane na imiennym rachunku oraz środki pieniężne tej samej osoby znajdujące się na rachunku oszczędnościowym w banku powinny być traktowane oddzielnie jako kwoty wolne od zajęcia. Wynikają one z dwóch odrębnych przepisów, na podstawie, których działają odpowiednio banki i SKOK-i.

 43. Patryk pisze:

  Witam. Od paru dni posiadam zajęcie egzekucyjne na koncie. Jak mi wiadomo kwota wolna na dzień dzisiejszy wynosi ok. 11500zł, trzy średnie krajowe.Tylko że komornik zdążył mi już zabrać z konta 3600zł W banku powiedziano mi że moja kwota wolna to 7900zł ponieważ pod uwagę są brane trzy średnie krajowe ale z czasu bezpośrednio poprzedzającego nadanie tytułu wykonawczego. Tytuł wykonawczy ten został nadany w 2006 roku i dlatego ta kwota jest taka a nie wyższa. Moje pytanie do Pana. Czy to co mi powiedziano z tą kwotą wolną jest prawdą a jeżeli tak czy ta pożyczka przypadkiem się już nie przedawniła. Dodam że komornik działa dla firmy windykacyjnej a pożyczka była w skok.

  • Rafał Skiba pisze:

   Informacja co do kwoty wolnej od zajęcia przekazana przez bank jest prawidłowa. Tak jak napisałem na górze, wolne od zajęcia są środki zgromadzone na rachunku oszczędnościowym do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez Prezesa GUS za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego. W 2006 r. przeciętne wynagrodzenie było sporo niższe niż obecnie. Nie znając szczegółów Pana sprawy nie jestem w stanie określić czy roszczenie o spłatę pożyczki przedawniło się.

 44. Dorota pisze:

  Witam, ja mam takie pytanie, czy komornik może zająć z rachunku bankowego rolnika środki pochodzące z Unii Europejskiej tzw. dopłaty unijne?

  • Rafał Skiba pisze:

   Nie może, chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z realizacją projektu, na który środki te były przeznaczone. Stanowi o tym art. 831 par. 1 pkt 2a) k.p.c. Potwierdza to Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2015 r., sygn. akt III CZP 104/14.

 45. Dorota pisze:

  bardzo dziękuję za informacje,
  ale jeszcze mam jedno pytanie dotyczące zajęć komorniczych
  Jeśli zajęcie komornicze wystawione jest na osobę fizyczną (na zajęciu podano nazwisko pesel i regon), a dany dłużnik ma rachunek bankowy bieżący na działalność gospodarczą to czy komornik ma prawo zająć również dany rachunek?

 46. Pati pisze:

  Witam,czy komornik może na prosbe dłużnika zwolnić z zajęcia konto firmowe pod warunkiem że dłuznik zobowiąże się do spłaty zadłużenia np.ratalnie?

  • Rafał Skiba pisze:

   Tylko jeśli wierzyciel się na to zgodzi. Proszę pamiętać, że komornik jest związany wnioskiem wierzyciela co do sposobu prowadzenia egzekucji i ponosi względem wierzyciela odpowiedzialność za jej należyte prowadzenie.

 47. pawelwawa119 pisze:

  Witam.
  Moje zadłużenie zostało spłacone poprzez firmę w której pracuję w listopadzie 2014. Komornik mimo tego nie wysłał pisma do banku o zakończeniu egzekucji i w marcu tego roku z konta bankowego zniknęło mi 150 zł na rzecz komornika. Czy odzyskam te pieniądze??
  Z góry dziękuję za odpowiedź

  • Rafał Skiba pisze:

   Nie znam szczegółów sprawy więc nie będę wyrokował, ale jeśli egzekucja została zakończona a dług i wszelkie koszty z nią związana zapłacone to proponuję skontaktować się z kancelarią komorniczą w sprawie zwrotu tych środków.

   • pawelwawa119 pisze:

    Wszystko zostało spłacone co do grosza w listopadzie.
    W kancelarii także byłem i zostałem poinformowany, że pieniądze będą na moim koncie tego samego dnia. Jak twierdzi Pani z biura komornika bank podobno nie odpowiedział na ich pismo dotyczące egzekucji i oni z tego powodu nie wysłali postanowienia o zakończeniu sprawy, bo myśleli, że to konto jest nie aktywne…
    Minął już prawie tydzień i kasy nie ma.
    Podczas rozmowy z pracownikiem banku dowiedziałem się, że to częsta praktyka komorników….
    Czy mam szansę odzyskać te pieniądze i gdzie ewentualnie złożyć skargę/zażalenie na pracę komornika? Czy mogę ubiegać się o odsetki o nich za zwłokę?

 48. Kris pisze:

  Witam , czy komornik ma możliwość sprawdzenia czy dłużnik posiada jakieś konta bankowe. Czy musi sie z tym zwracac do każdego banku z osobna czy jest jakaś informacja ogólna . POdobno jest jakiś program , gdzie płaci się 200pln i firma wyszukuje banki w których dłużnik ma rachunki . Czy samemu nie będąc komornikiem można sprawdzić Czy na dane nazwisko i Pesel są otwarte rachunki bankowe? Z góry dziekuje za odpowiedź

 49. Łukasz pisze:

  Witam czy komornik może zając całe wynagrodzenie za prace z konta i zostawić bez środków do życia

 50. Zuzanna pisze:

  Witam serdecznie!
  Czy ja dobrze rozumuję, że komornik nie może zająć stypendium socjalnego wpływającego ma moje konto?

 51. Marcin pisze:

  Szanowny Panie,
  proszę o informacje czy komornik prowadząc wobec mnie egzekucję może żądać od mojego pracodawcy (w tym przypadku : mojego brata , ponieważ jestem u niego zatrudniony na 1/2 etatu)kopii listy płac z moim wynagrodzeniem oraz dokumentów RMUA ?

 52. Mariola pisze:

  Witam Panie Rafale, na wstępie dziękuję za umieszczanie ciekawych informacji. Można dużo dowiedzieć się czytając to forum i poruszane tematy- znacznie więcej aniżeli na podobnych prawniczych forach-cytujących suche fakty z ustaw.

  Mam kilka pytań:
  1)jak należy postępować w przypadku, gdy posiadacz rachunku: a)osoba fizyczna, b) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą c) spółka z o.o. w ramach rachunku posiada limit kredytowy odnawialny. Czy wpływy na rachunek zliczamy i pozostawiamy do spłaty limitu i czekamy aż saldo będzie dodatnie i wtedy przekazujemy do Komornika/organu administracyjnego? Czy Posiadacz może w przypadku posiadania limitu w r-ku swobodnie dysponować środkami?

  2) Czy są jakieś wyłączenia przekazywania środków z rachunków rolnika? (jeśli tak to jakie?)

  3)Czy zajęciu środków na rachunku bieżącym osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą podlegają środki posiadane w momencie otrzymania przez bank zawiadomienia, czy wszelkie środki, które wpłyną po momencie otrzymania przez Bank zawiadomienia?

 53. witam mam pytanie czy komornik moze zablokowac konto walutowe nadmieniam iz pracuje na kontrqkcie i pieniadze mam wyplwcane w obcej walucie dziekuje

 54. katarzyna pisze:

  Witam,czy można zamknąć konto osobiste z zajęciem komorniczym w PKO BP

  • Rafał Skiba pisze:

   Nie wiem jaką praktykę przyjmuje w tym względzie ten bank. Najlepiej zapytać jego pracowników. Jest to kwestia dyskusyjna, zazwyczaj banki nie zamykają zajętych rachunków w oparciu o dyspozycje posiadacza bez zgody komornika.

 55. Szymon M pisze:

  witam mam pytanko dlaczego na rachunku bankowym widnieje od miesiąca blokada egzekucyjna pewnej kwoty skoro zostalo to w calosci uregulowane i pobrane z wyplaty miesiąc temu.

 56. Anna pisze:

  Witam serdecznie,
  komornik zajal mi konto bankowe w kwoty egzekucyjnej. Do chwili obecnej splacilam juz znaczna czesc zadluzenia, jednak mimo tego nadal na rachunku mam zablokowana cala kwota z egzekucji. Czy komornik nie powinien byl poinforwac Bank o zmniejszeniu kwoty zadluzenia?
  Z gory serdecznie dziekuje za info zwrotne.

 57. Radek pisze:

  Witam. Nie mogłem znaleźć informacji o kwocie wolnej zajęcia, która została wykorzystana w całości.

 58. Fidel pisze:

  Czy prawo reguluje w jakim terminie po umorzeniu postępowania komornik powinien zgłosić w banku wycofanie zajęcia rachunku bankowego.Otrzymałem od komornika postanowienie o umorzeniu postępowania minął już prawie miesiąc a w banku dalej „wisi” zajęcie. Będę wdzięczny za odpowiedź.

 59. Lenka pisze:

  Witam, mam pytanie. Czy Komornik może zająć konto walutowe w euro? Potrzebuję założyć konto bo wyjeżdżam za granicę, a nie chcę żeby wszystkie środki zebrane na koncie zabrał mi komornik.
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 60. Kinga pisze:

  Dzień dobry!
  Panie Rafale,
  Bardzo zainteresował mnie artykuł, jednak nigdzie nie mogę znaleźć potrzebnych mi informacji.
  Otóż mam kilka pytań w związku z egzekucją komornika sądowego (poczwórną), w efekcie której zajęty został mój rachunek bankowy.
  Na zajęte konto wypłacane jest mi stypendium socjalne z uczelni.
  W przypadku takim wiem, że wszystkie środki wpływające na rachunek stają się „anonimowe”, jednak spotkałam się z opiniami (m.in. na ngo.pl), że można skierować pismo do komorników z prośbą o zdjęcie spod egzekucji tej kwoty, a w przypadku odmowy – złożyć skargę na czynności komornicze. Czy jest to rzeczywiście tak, że w przypadku udowodnienia wpływu na zajęte konto środków niepodlegających egzekucji, komornik musi taką prośbę uwzględnić, czy jest to jedynie jego dobra wola?

  Drugie pytanie: czy istnieje możliwość otrzymania informacji z banku o przydzielonej kwocie wolnej od zajęcia w dniu egzekucji? Mam małe podejrzenia, że kwota ta została naliczona nieprawidłowo. Obsługa nie potrafiła udzielić mi takich informacji, jednak uważam, że bank powinien takie dane posiadać?

  Dziękuję z góry za odpowiedź

 61. Natalka pisze:

  Witam mam do pana zapytanie .
  komornik zajął konto bankowe dłużnika.na to konto zostały wysłane pieniądze innych osób tzn pieniądze z PZU. Osoby nie są wspolwlascicielami konta. Właścicielem jest tylko 1 osoba )(dłużnik).czy komornik w takiej sytuacji rownież weźmie te pieniądze ?

  • Rafał Skiba pisze:

   Dla skuteczności egzekucji nie ma znaczenia czy pieniądze zostały wpłacone na rachunek przez inne osoby niż jego posiadacz. W przypadku zajęcia rachunku przez komornika będą one takim zajęciem komorniczym objęte.

 62. Sylwia pisze:

  Witam,
  proszę o informację, czy komornik może zająć rachunek bankowy mojej córki, na które wpływa moje wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia. Dodam, iż nie jestem pełnomocnikiem konta, nie jestem też do niego upoważniona.
  Dziękuję za pomoc.

 63. Kasia pisze:

  Witam mam takie pytanie i proszę o odpowiedź .Mam zajęte konto przez komornika i kończy mi się limit który mogłam wybrać dodam źe na konto mam przelewany rodzinne z Niemiec tzw Kindergeld czy komornik moźe mi to zabrać .Pozdrawiam serdecznie.

 64. Kamil pisze:

  Witam proszę o informacje czy jeśli mam zajęte konto przez komornika a dostał bym pożyczkę i została by ona przelana na to konto to czy komornik też ma prawo mi ją zabrać.

 65. Anna pisze:

  Witam serdecznie,
  prosze o informacje, co oznacza dla mnie informacja od komornika informujaca iz, egzekucja z umowy o prace u danego pracodawcy zostala umorzona. Czy to oznacza, ze pozostala czesc dlugu zostala umorzona czy tez od tego pracodawcy jedynie?

 66. Robert pisze:

  Przy stylu pracy komorników – zajęć kont i przepisach unikanie zajęcia pieniędzy jest proste, bo: http://pamietnikwindykatora.pl/2011/01/09/komornik-da-ci-fory-czyli-zajecie-rachunku-bankowego/

 67. ADAM pisze:

  czy komornik może zajac cala pensję z konta bankowego jeśli już kwota wolna została wykorzystana?

 68. Iza pisze:

  Mam pytanie ,komornik zajął konto mojemu mężowi.Mąż dogadał się z komornikiem na spłacanie zadłużenia w ratach,oraz 0 odblokowanie zajętego konta.Niestety pismo które zostało wysłane od komornika do banku (tak twierdzi komornik)nie dotarło jeszcze .W związku z czym pieniądze zablokowane na koncie zostały przesłane na konto komornika.Pytanie ,czy jest możliwość odzyskania pieniędzy od komornika z którym mąż dogadał się co do spłaty zadłużenia.

 69. Tomek pisze:

  Witam!
  Panie Rafale świetnie opisana sytuacja,mimo tego mam do Pana pytanie: jestem właścicielem konta bankowego i wczoraj dowiedziałem się(logując się na swoim koncie internetowym widnieje informacja o egzekucji komorniczej),że współwłaściciel ma egzekucję komorniczą(oboje mamy równe prawa do korzystania z konta,czyli tzw „1/2”). Chciałbym uniknąć ściągania moich wpływów na wspólne konto przez komornika,wobec tego mogę wystąpić jako właściciel do banku o zamknięcie rachunku bankowego? Trzymanie zajętego konta i generowanie kosztów utrzymania go co miesiąc (opłaty bankowe) mija się z celem,bo mogę założyć inny rachunek bankowy. Niestety bank odmówił „wypisanie” zadłużonego współwłaściciela,gdyż nałożona jest blokada. Proszę o radę.

  Pozdrawiam

  Tomek

 70. Magdalena pisze:

  Komornik ‚zajął’ konto firmowe, z którego opłacane są raty leasingowe na samochód firmowy. Jak teraz można spłacać raty, bo jeśli nie mam takiej możliwości, to zaraz powstanie kolejne zadłużenie?
  Czy jest jakaś opcja, która umożliwia spłacanie kredytów firmowych, czy to już komorników nie obchodzi i szykują pole dla swoich kolejnych ‚kolegów’po fachu?

 71. Justyna pisze:

  Witam,chcialam sie dowiedziec po jakim czasie zostanie odblokowane konto jezeli egzekucja zostanie sciagnieta.

  • Stalówka pisze:

   najpóźniej 7 dni po uprawomocnieniu się postanowienia o zakończeniu sprawy, ale z reguły komornik zwalnia konto już przy wydaniu postanowienia. Na wydanie postanowienia komornik ma 7 dni od momentu wpływu całości zaległości

 72. Ula pisze:

  Witam. Na moje konto wpływa świadczenie 500+ i alimenty na syna, środki te nie powinny podlegać egzekucji komorniczej tak więc mam rozumiec ze nie muszę ich wliczac do kwoty wolnej od zajęcia komorniczego?

 73. marta pisze:

  Witam!
  Czy komornik może wysłać informscję o zajęciu wierytlności dłużnika do dłużników tego dłużnika zajętej wierzytelności w celu wskazania jaka kwota jest należna? Tym samym komornik każe wpłacać na swoje konto

  • Stalówka pisze:

   Nie rozumiem do końca pytania. Chyba chodzi o to, czy komornik może żądać informacji od dłużnika dłużnika (tzw. trzeciodłużnika), jaka kwotę jest on winien dłużnikowi. Co do zasady uprawnia komornika do tego art. 761 kpc. Jednak myślę, że trzeciodłużnik udzielając informacji może ograniczyć się do poinformowania, że możliwe jest zaspokojenie z tej kwoty całości roszczenia, o którego spełnienie wnosi komornik (jeśli tak jest), nie podając jaka występuje nadwyżka ponad tę kwotę. Uzyskiwania informacji o nadwyżce byłoby niecelowe.

 74. Andrzej pisze:

  Witam,
  fajny blog, mam pytanie trochę inne.
  1.Komornik otrzymał telefonicznie informację od wierzyciela o spłacie całości zadłużenia, wystosował pismo do komornika o w/w fakcie. W jakim czasie komornik powinien zamknąć postępowanie egzekucyjne?
  2.W jakim czasie komornik od otrzymania pisma o spłacie powinien zwolnić zajęte do egzekucji konta bankowe?
  3.W jakim czasie komornik od otrzymania pisma o spłacie od wierzyciela powinien oddać środki przekazane przez bank z tytułu zajęcia konta bankowego a przesłane już po uzyskanej informacji o spłacie całości zobowiązania do wierzyciela ? NIgdzie nie mogę znaleśc odpowiedzi na w/w pytania. Bardzo proszę o informacje,
  Pozdrawiam
  Andrzej

  • Rafał Skiba pisze:

   Wszystkie te czynności powinny być zrealizowane niezwłocznie. W przypadku sprawnie zorganizowanej kancelarii komorniczej w praktyce powinno to zająć kilka dni.

 75. Adam pisze:

  Witam serdecznie,

  Nawiązując do: „Chwilą, w której następuje zajęcie i powstają związane z nim skutki prawne jest doręczenie bankowi zawiadomienia komornika. Komornik powinien przesłać je także posiadaczowi rachunku (dłużnikowi) wraz z odpisem tytułu wykonawczego; ”
  1. Czy jest w przepisach prawa informacja, czy komornik powinien wysłać powiadomienie o zajęciu w określonym czasie ? Zajęcie miało miejsce 01.02, informacja o zajęciu do dłużnika wyszła z kancelarii 02.02. Czy jest to działanie niezgodnie z prawem ?

  • Izabela pisze:

   Witam,
   ja miałam zablokowane konta bankowe w marcu 2017. Jest końcówka maja 2017 i do tej pory nie otrzymałam nic od komornika.
   Mogę jedynie domyślać się że sprawa dotyczyła zadłużenia męża z 2005 roku (tym bardziej byłam zaskoczona i oczekiwałabym wcześniejszego powiadomienia).
   Czy mogę w tym wypadku wnieść skargę na prace komornika?
   Jeśli tak , to co taka skarga może mi dać?

 76. tamara pisze:

  czy komornik moze zajac rachunek bankowy moj za dlugi meza sprzed slubu rachunek jest tylko na mnie i jest tam moja wyplata minimalna i zasilki wychowawcze prosze o pomoc i co z ulga prorodzinna jesli sie rozliczylam sama z dziecmi

 77. Michał pisze:

  witam, komornik zajął kuzynce dwa rachunki bankowe, z jednego ściągnął 7000 zł z drugiego 4000 zł. Ona jest osobą bezrobotną. Nie miała żadnych długów, ani wezwań do zapłaty, ani wezwań do sądu/sprawy sadowej, wszelkie płatności reguluje terminowo, niedawno zwolniła się z pracy gdzie dość dobrze zarabiała. Minęło 2 tygodnie od daty ściągnięcia patrząc na historię rachunku banku, a komornik nie przysłał jeszcze żadnej informacji dot. zajęcia. Jak dowiedzieć się za co ściągnął te pieniądze? i jak je ewentualnie odzyskać, bo przecież najpierw powinna być sprawa sądowa przed egzekucją komorniczą?

 78. Piotr pisze:

  Witam, posiadam konto firmowe w mbanku. Miałem na nim debet. Komornik zablokował mi konto. Aby go zmniejszyć dokonałem wpłat (już po zajęciu komorniczym) na zablokowane konto. Bank natomiast całą wpłatę (która nie pokrywała debetu) przekazał komornikowi. Sobie natomiast naliczył prowizję od wypłaty dla komornika i oczywiście odsetki od debetu…
  Czy mógł tak zrobić?

 79. Bożena pisze:

  witam mam pytanie jeśli narzeczony pracuje na umowę o prace i komornik nie ma zielonego pojecia bo nie dostal nic pracodawca od komornika jest to mozliwe zeby komorni zabieral polowe wyplay z konta nie informując pracodawcy?? i jeszcze jedno pytanie prosze mi powiedziec czy komornik moze zajac podatek a raczej ulgę podatkową na dziecko?? z gory dziekuje

 80. Iwona pisze:

  Witam,

  Komornik w roku 2013/2014 sciągnal zalegle pieniadze z mojej emerytury. Wyslal rowniez do Banku pismo o zajeciu mojego konta nakowego. Mimo, ze egzekucja juz dawno zostala zakonczona, Bank blokuje srodki na koncie poniewaz Komornik nie wyslal Pisma z informajca o zakonczeniu sprawy do banku. Nie reaguje rowniez na prosby z mojej storny zeby sprawe formalnie zakonczyl.
  Prosze o iformacje co mam robic?

 81. weronika pisze:

  Witam.
  Mam zajecie egzekucyjne pobierane z pensji a reszte przelewane na konto ale mam tez drugie zajecie komornicze na koncie i bank własnie przelał reszte mojej pensji drugiemu komornikowi pozostawiajac mnie bez grosza. czy mogę ubiegać sie o zwrot od komornika skoro moja pensja jest juz obciazona egzekucja innego komornika?

 82. Marcin pisze:

  Witam
  Mam zajęcie komornicze na rachunku bankowym. W tej chwili wolne od zajęcia jest 1500zł miesięcznie. Otrzymałem dwa przelewy na łączną kwotę prawie 2000zł. Bank natomiast pozostawił mi wolne od zajęcia jedynie 1342,82zł. Bank twierdzi że otrzymał pismo i zajęciu od 01.06.2017 a w tym czasie na moim koncie pozostało jeszcze z poprzedniego miesiąca ok. 154zł, które przyjął już na ten miesiąc i dlatego zwolnił tylko 1342,82zł.Czy bank postąpił prawidłowo zajmując pieniądze z poprzedniego miesiąca gdzie zajęcia jeszcze nie było.

 83. Pogorzelski Marek pisze:

  Witam
  Mam zajęcie komornicze na koncie przez co bank uniemożliwia mi dokonywania przelewów czy wypłat kwoty wolnej od zajęcia w bankomacie co jest uporczywe. Czy mógłbym przelewać wynagrodzenie już po potrąceniach na konto przyjaciela? Czy komornik również zajmie mu konto bo „pracodawca ma obowiązek poinformować o tym komornika” tylko, że pracodawca już część wynagrodzenia oddaje do komornika.
  I drugie małe pytanie. Czy jeżeli umówiłem się z komornikiem na spłaty to on dalej może prowadzić egzekucję gdzie po dogadaniu się powiedział, że wstrzyma egzekucję? Czy coś można z tym zrobić?

 84. Artur pisze:

  Witam.Mam zajęcie komornicze na moim kącie osobistym. W 2004 odbyła się sprawa sądowa w sprawie zadłużenia mojej firm, którą zamknąłem około 20 lat temu. cała dokumentacja była przesyłana na adres firmy. Do mnie nie dotarła żadna informacja o toczącej się sprawie w sądzie i później sprawie komorniczej. O wszystkim dowiedziałem się po zablokowaaniu mojego konta bankowego. Po kontakcie z Sądem Rejonowym odnośnie akt mojej sprawy dowiedziałem się , że po upływie 10 lat akta zostały zniszczone. Czy mogę wnieść do Sądu o anulowanie wyroku i ponowne rozpatrzenie sprawy? Jaki jest okres ważności postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności? Dzięki i pozdrawiam.

 85. mariusz pisze:

  Witam. Chciałem przedstawić taką sytuacje: Mojej mamie zajął komornik z konta bankowego kwote ponad 5 tys. sprawa dotyczy jakiegoś rachunko telefonicznego z przed 15 lat!, do tej pory nie dostawała żadnych upomnień, monitów, informacji o zadłużeniu, wezwań do zapłaty. Biuro komornika do którego mama się dodzwoniła informuje ze nie jest w stanie udzielić informacji z tytułu jakiś zaległosci, swiadczenie itd. komornik zajął tą kwotę, nie udziela żadnych informacji… tylko numer sprawy, kwota zajeta i to wszystko. moje pytanie : czy to jest poprawne działanie, zgodne z prawem ? Zwłaszcza , że z tamtego okresu mama nie przypomina sobie o jakichkolwiek załegłosciach, ani tez o pismach z zaległym rachunkiem telefonicznym. Jak można dojść do informacji z tytułu jakich zaległosci i wobec jakiej instytucji, usług TAKAAAA załegłość po ponad 15 latach?

 86. Anna pisze:

  Witam.Mialam dlug w wysokosci 320 zl,komornik bez zadnych upomnien zajal mi rachunek bankowy caly gdzie wplywaly pieniadze ze swiadczen z MOPS tylko.Na rachunku byla duzo wieksza kwota niz dlug.Dlaczego zajal calosc? I czy moze tak postapic? No i czy ja moge cos z tym zrobic?

 87. Artur. pisze:

  Witam. Mam co 2 tyg. Wyplate. Komorni wszedl mi na konto i zabral 2800zl. Czy za kolejne 2 tyg. Moze potracic tego samego miesiaca? Czy odbywa sie to co miesiac.

 88. Bubuś pisze:

  witam. Czy komornik ma prawo blokować pieniądze na rachunku bankowym jeżeli zajął wynagrodzenie za pracę,które wpływa na ten właśnie rachunek ? w jaki sposób można odblokować rachunek i jakie i do kogo pismo wysłać z góry dziękuję za odpowiedz

 89. Malgorzata pisze:

  Witam, dostałam pismo o zajęciu komorniczym konta bankowego. Dług wynosi 700 zł a na rachunku mam 1000 zł, czy komornik może zabrać dług czy nie? Mam jeszcze pytanie czy sama mogę zapłacić należność komornikowi jeżeli on nie będzie mógł pobrać tych pieniążków z konta. Dodam, że te 1000 zł to jest kwota którą raczej się nie powiększy ponieważ nie mam żadnych wpływów na konto z racji tego, że przebywam obecnie na bezpłatnym urlopie wychowawczym i nie pobieram żadnych świadczeń.

  Pozdrawiam serdecznie

 90. Przemyslaw pisze:

  Witam jestem zasłużony jako osoba prywatna i prowadzę firmę dostałem przelew w kwocie 4700zl z którego płacę ZUS podatek kredyt oraz dwóch wierzycieli zostaje mi z tego 2000zl komornik zabrał mi 1900zl od razu a musiałem się z nim na raty po 200 zł mam 5 osób na utrzymaniu dlaczego zabrał mi wszystko i to jeszcze z firmowego konta proszę o pomoc dodam iż powiedział że odda mi 1700zl A teraz nie chce tego zrobic

 91. Piotr pisze:

  Czy następujące działanie jest zgodne z prawem?
  Urząd Skarbowy wykonał zajęcie komornicze za abonament RTV jednocześnie z dwóch kont bankowych i jednej lokaty, czyli ściągnął zajęcie w trzykrotnej wysokości.
  Po kilku dniach dwa zajęcia zostały uchylone (z jednego konta i lokaty).
  Z uchylonych zajęć poniosłem jednak dodatkowe koszty:
  – za wykonanie przelewu (30zł),
  – utrata odsetek z lokaty.
  Czy działanie Urzędu Skarbowego jest prawidłowe?

 92. PIOTREK pisze:

  Witam,
  Na zajęty przez komornika rachunek bankowy wpłynęło stypendium szkolne wypłacone przez GOPS, które przekroczyło kwotę wolną od zajęcia o ok.1000 zł. Czy stypendium podlega przekazaniu do komornika…
  Dziękuje za szybka odpowiedź

 93. Krzysztof pisze:

  Panie Rafale a jak wyglada sprawa zajecie swiadceń socjalnych z ZFŚS na rachunku bankowym, bo z tego co sie dowiedziałem w dziale kadr takie swiadczenia nie podlegaja egzekucji. Z gory bardzo dziekuje i pozdrawiam

 94. Rafał pisze:

  Witam dnia 30.01.2018 wpłąciłem pieniążki do wpłatomatu lecz nie pojawiły się na koncie więc zadzwoniłem do banku, powiedzieli mi, że moje konto zostało zablokowane przez komornika, komornik odblokował mi konto lecz pieniądze zostały do niego wysłane, sprawa wygląda tak, że nie otrzymałem ani jednego listu o zajęciu czy nakazie zapłaty, wszystkie listy przychodziły prawdopodobnie na adres podany przez wierzyciela pod którym nie przebywam ponad 6 lat. Czy mam szansę odzyskać pieniądze i czy te zajęcie konta bankowego było zgodne z prawem?

 95. iwona pisze:

  komornik od szesciu tyg.byl przezemnie informowany listem poleconym,mailem i faxem ze na moj zablokowany przez niego rachunek wplynely pieniadze mojego ojca zubezpieczenia za wypdek i pobyt w szpitalu
  mimo mojej prosby o odblokowanie tych pieniedzy aby tata mogl je wyplacic sciagnal je z konta n poczet splaty mojego zadluzenia
  bank zas npisal ze to ja wydalam taka dyzpozycje a tez byl powiadomiony ze to nie moje pieniadze
  czy komornik musi mi je zwrocic na konto

 96. LEW pisze:

  Co się dzieje gdy na konto wpływa co miesiąc kwota wolna od zajęć komorniczych czyli 1575 zł a po 6-ciu wpływach przekroczy 11.500 zł ile wtedy komornik zabierze. Czemu o tym nie piszą

 97. Kamil pisze:

  Witam,

  mam następujące pytanie. Na mój rachunek wpływają środki należne mojej córce i wolne od zajęcia ponieważ objęte wyłączeniem z art. 833 par. 6 kpc. Ale w listopadzie na konto wpłynęły także środki od ubezpieczyciela po wygranym procesie odszkodowawczym na podstawie wyroku zasądzającego tą kwotę także na rzecz mojej córki. Komornik z tego właśnie wpływu pobrał środki na spłatę mojego zadłużenia. Czy mogę dochodzić od komornika/wierzyciela zwrotu tych środków ? jeżeli tak to na jakiej podstawie ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *