Pełnomocnictwo do rachunku bankowego – co należy o nim wiedzieć?

Posiadając rachunek bankowy, otwarty i prowadzony na podstawie umowy zawartej z bankiem, czynności i dyspozycje z nim związane możesz dokonywać poprzez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Z pełnomocnictwem do rachunku wiąże się kilka istotnych zagadnień. W kolejnym wpisie chciałbym je Tobie przybliżyć.

Czym jest pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo, jako instytucja prawna, uregulowane jest w kodeksie cywilnym (art. 95 – 109). Istota pełnomocnictwa sprowadza się do tego, że czynność prawna dokonana przez pełnomocnika w granicach udzielonego mu umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego czyli osoby, która udzieliła pełnomocnictwa. Umocowanie dla pełnomocnika powstaje na podstawie oświadczenia osoby, którą pełnomocnik ma reprezentować. W przypadku umowy rachunku bankowego będzie to oświadczenie posiadacza rachunku. Udzielenie pełnomocnictwa do rachunku bankowego to w praktyce upoważnienie innej osoby, nie będącej posiadaczem rachunku do korzystania z niego i składania dyspozycji z nim związanych. 

Do czego może upoważniać pełnomocnictwo do rachunku?

Zakres pełnomocnictwa powinien być określony w oświadczeniu posiadacza  rachunku, który pełnomocnika postanowił ustanowić. Od woli posiadacza rachunku zależy do jakich czynności związanych z rachunkiem pełnomocnik będzie upoważniony. Pełnomocnictwo może być ogólne, wówczas pełnomocnik będzie miał miał prawo do dokonywania takich samych operacji i składania zleceń dotyczących  pieniędzy zgromadzonych na rachunku jak jego posiadacz.

Posiadacz rachunku bankowego może także udzielić pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju. Pełnomocnik będzie wówczas upoważniony do składania wyłącznie takich dyspozycji związanych z rachunkiem do jakich upoważnił go  posiadacz rachunku  np. zlecania przelewów pieniężnych do określonej kwoty. Rodzaj tych czynności powinien być w dokumencie pełnomocnictwa wyraźnie określony.

Pełnomocnictwo ogólne i rodzajowe może być udzielone na stałe tj. bez ograniczenia czasowego lub na określony czas.

Można także udzielić pełnomocnictwa jednorazowego do określonej operacji lub dyspozycji związanej z rachunkiem bankowym.

Bez względu na rodzaj pełnomocnictwa  do rachunku bankowego,  jego posiadacz powinien zadbać o staranne i jednoznaczne skonstruowanie treści pełnomocnictwa. Pomoże to uniknąć wątpliwości związanych z zakresem umocowania pełnomocnika oraz zapewni ochronę przed niepożądanymi dyspozycjami dotyczącymi rachunku jakie ten mógłby składać.

Pamiętaj również, że udzielenie pełnomocnictwa nie powoduje tego skutku, iż rachunek bankowy prowadzony do tej pory dla jednej osoby staje się rachunkiem wspólnym. Pełnomocnik nie staje się posiadaczem rachunku bankowego, czyli stroną umowy rachunku bankowego zawartej z bankiem. Stronami takiej umowy są nadal wyłącznie bank i posiadacz rachunku.

Jak ustanowić pełnomocnika do rachunku?

Posiadacz rachunku powinien udzielić pełnomocnictwa innej osobie na piśmie. W praktyce można skorzystać z formularzy opracowanych przez banki, dostępnych w ich placówkach lub na stronach internetowych. Do skutecznego ustanowienia pełnomocnika nie jest wymagana jego obecność w banku. Ustanowienie pełnomocnictwa może być dokonane także drogą korespondencyjną. Jednak w takich przypadkach banki, oprócz oświadczenia posiadacza rachunku na piśmie, wymagają także potwierdzenia tożsamości i własnoręcznego podpisu pełnomocnika czy też poświadczenia składanych dokumentów przez notariusza albo pracownika banku.

W dokumencie pełnomocnictwa należy wpisać dane personalne posiadacza rachunku oraz pełnomocnika, miejsca zamieszkania,  datę dokumentu oraz wskazać czynności, do dokonania których pełnomocnik ma być upoważniony. Można także wpisać ewentualny termin, na który pełnomocnictwo będzie udzielone, jeśli ma być ono ograniczone czasowo. Pod treścią dokumentu pełnomocnictwa powinien podpisać się mocodawca czyli posiadacz rachunku bankowego. Banki wymagają również złożenia wzoru podpisu pełnomocnika, skoro ma on składać dyspozycje dotyczące rachunku.

Jeśli pełnomocnictwo będzie dotyczyło wspólnego rachunku bankowego kilku osób,  ustanowić pełnomocnictwo może każdy z jego współposiadaczy ale pozostali powinni na to wyrazić swoją zgodę.

Kto może być pełnomocnikiem?

Zgodnie z regulacjami, które są zawarte  w kodeksie cywilnym, pełnomocnictwo może być udzielone nie tylko osobie pełnoletniej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych, ale także takiej, która posiada tzw. ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Takimi osobami posiadającymi ograniczoną zdolność do czynności prawnych są małoletni powyżej 13 roku życia, ubezwłasnowolnieni częściowo albo osoby, dla których ustanowiono doradcę tymczasowego. Takie rozwiązanie jest dopuszczalne, ponieważ zakłada się, że między mocodawcą a pełnomocnikiem istnieje zaufanie. W momencie, gdy mocodawca udziela pełnomocnictwa innej osobie, przyjmuje na siebie ryzyko dokonywania przez pełnomocnika czynności dla siebie niekorzystnych.

W praktyce banki opierając się na tej zasadzie oferują klientom możliwość otwarcia subkont dla ich małoletnich dzieci. Jednak w przypadku takich niepełnoletnich pełnomocników należy zwrócić uwagę na zapisy umowy lub regulaminu odnoszące się do rachunków tego typu, ponieważ banki zamieszczają w nich różne ograniczenia dotyczące dyspozycji składanych przez małoletnich.

Kiedy pełnomocnictwo do rachunku wygasa?

Pełnomocnictwo do rachunku bankowego może wygasnąć z kilku przyczyn. Pierwszą z nich będzie odwołanie pełnomocnictwa. Co do zasady pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, chyba że mocodawca zrzekł się możliwości odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa. W przypadku odwołania pełnomocnictwa wygasa ono z chwilą przyjęcia przez bank takiej dyspozycji pochodzącej od posiadacza rachunku.

Pełnomocnictwo wygasa także na skutek upływu czasu, na jaki zostało udzielone, jeżeli taki termin został w nim zapisany. Ponadto jeżeli pełnomocnictwo zostało udzielone dla dokonania określonej czynności wygaśnie ono także po tym jak to nastąpi.

Pełnomocnictwo do rachunku bankowego wygasa także na skutek śmierci posiadacza rachunku lub pełnomocnika. W tym pierwszym przypadku nie można skutecznie postanowić, że po śmierci posiadacza rachunku pełnomocnictwo udzielone za jego życia pozostanie w mocy. Wygaśnięcie pełnomocnictwa do rachunku bankowego ma ten skutek, że od tej pory pełnomocnik nie może składać żadnych dyspozycji dotyczących rachunku bankowego i zgromadzonych na nim pieniędzy. Pisałem już o tym tutaj: Rachunek bankowy a śmierć jego posiadacza.

Jeżeli chcesz zapewnić swoim bliskim możliwość korzystania z pieniędzy zgromadzonych na rachunku na wypadek Twojej śmierci powinieneś/-aś skorzystać z tzw. dyspozycji wkładem na wypadek śmierci. Więcej na ten temat dowiesz się również z tego wpisu: Rachunek bankowy a śmierć jego posiadacza. Inną możliwością jest otwarcie rachunku wspólnego. Pełnomocnictwo takiego skutku nie zapewnia. Od chwili śmierci posiadacza rachunku pełnomocnik nie ma upoważnienia do składania w banku dyspozycji dotyczących rachunku i nie może wypłacać z niego pieniędzy. Jeżeli wypłaci je po śmierci posiadacza rachunku nie informując o niej banku będzie to działanie sprzeczne z prawem. Wówczas spadkobiercy posiadacza rachunku mogą domagać się zwrotu pieniędzy od pełnomocnika. Bank może również podnosić roszczenie o naprawienie szkody albo złożyć zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia oszustwa.

Pełnomocnictwo wygasa także na skutek rozwiązania umowy rachunku bankowego np. wskutek jej wypowiedzenia.

Po wygaśnięciu pełnomocnictwa, pełnomocnik zobowiązany jest zwrócić mocodawcy dokument pełnomocnictwa. Ma to na celu uniemożliwienie mu dalszego posługiwania się tym dokumentem w obrocie prawnym.

Czy można zająć rachunek za długi pełnomocnika?

Jeżeli pełnomocnik ma długi i komornik wszczął przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne to jako posiadacz rachunku nie musisz się obawiać, że zostanie on zajęty w związku z tym postępowaniem. Pełnomocnikowi rachunku nie przysługuje prawo do zgromadzonych na nim pieniędzy, więc nie podlegają one zajęciu w przypadku egzekucji prowadzonej przeciwko niemu. W razie, gdyby jednak w jakiś omyłkowy sposób do tego doszło przysługiwać będzie Tobie prawo do wytoczenie powództwa o zwolnienie zajętego rachunku spod egzekucji.

Udostępnij:
 • email
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • RSS

Podobne tematy:

55 Komentarzy do Pełnomocnictwo do rachunku bankowego – co należy o nim wiedzieć?

 1. Jacek Kwiecień pisze:

  Co do przyjęcia reguły, że pełnomocnictwo do rachunku bankowego zawsze wygasa z chwilą śmierci mocodawcy chciałbym poczynić pewne zastrzeżenie. Nie dzieje się tak w przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało udzielone w interesie mocodawcy, w treści pełnomocnictwo zastrzeżono, że nie wygasa ono z chwilą śmierci no i stosunek podstawowy za tym przemawia. Z takim pełnomocnictwem mamy do czynienia w przypadku udzielenia bankowi zabezpieczenia na rachunku.

 2. Jacek Kwiecień pisze:

  Nie ma za co, z racji wspólnych zainteresowań i odkrycia tego ciekawego blogu pewnie będę częsciej wstawiał własne komentarze.

 3. martika20 pisze:

  Dzień dobry,
  mam pytanie związane z powyższym przypadkiem. Czy są wyjątki od powyższej reguły? tzn. jeśli pełnomocnikiem jest współmałżonek (żona) którego dotyczy egzekucja, i którego wynagrodzenie lub inne świadczenia np. zasiłek dla bezrobotnych wpływa na konto posiadacza rachunku (mąż), to czy podana reguła ma również zastosowanie? Czy wówczas jego wynagrodzenie (żony) lub inne świadczenia również nie mogą zostać zajęte przez komornika? jaka jest podstawa prawna do tego przypadku?
  z góry dziękuję!

  • Rafał Skiba pisze:

   Zajęcie rachunku bankowego to tak naprawdę zajęcie wierzytelności wynikajacej z umowy rachunku bankowego. Zatem, aby komornik mógł zająć taką wierzytelność dłużnik powinien być stroną umowy rachunku zawartej z bankiem. Dłużnik będący pełnomocnikiem umocowanym przez posiadacza rachunku nie jest stroną tej umowy, zatem nie ma podstaw do tego aby zająć rachunek bankowy w związku z jego niespłaconymi długami.

 4. Kasia pisze:

  Witam!
  Mam pytanie odnosnie zlozenia podpisu pelnomocnika w obecnosci pracownika Banku. Jakie przepisy reguluja te czynnosci? Procedury bowiem, zarowno cywilna jak i administracyjna pozwalaja na ustanowienie plnomocnika tylko przez mocodawce bez koniecznosci podpisu pelnomocnika. Co wiec reguluje te zupelnie inne przepisy bankowe? Czy jest to dzialanie w pelni dozwolone? Czy bez podpisu pelnomocnika pelnomocnictwo bankowe nie jest skuteczne?
  Z gory dziekuje za odpowiedz

  • Rafał Skiba pisze:

   Żaden przepis nie reguluje tego wprost, ale działanie takie jest dozwolone. Bank działając z należytą starannością powinien w interesie swojego klienta oraz własnym mieć pewność co do autentyczności podpisu pełnomocnika, który będzie składał dyspozycje co do środków zgromadzonych na rachunku. Odbieranie wzorów podpisów przez banki w związku z prowadzeniem rachunków bankowym jest dobrą praktyką stosowaną powszechnie.

 5. Paweł pisze:

  Witam,

  na wstępie gratuluje ciekawych publikacji i pomysłu 🙂 Napisał Pan, że pełnomocnictwo do rachunku bankowego wygasa także na skutek śmierci posiadacza rachunku lub pełnomocnika. W tym pierwszym przypadku nie można skutecznie postanowić, że po śmierci posiadacza rachunku pełnomocnictwo udzielone za jego życia pozostanie w mocy. Jak to stanowisko ma się do art. 101 par. 2 Kodeksu cywilnego?

 6. Aleksandra pisze:

  Witam
  jestem pełnomocnikiem rachunku bankowego swojej mamy i pełnomocnikiem rachunku lokaty terminowej ojca (oba pełnomocnictwa ogólne). Czy jako pełnomocnik mogę założyć nową lokatę na nazwisko mamy/taty? Wiem, że mogę zlikwidować lokatę ale czy mogę z części wypłaconej lokaty założyć nową na nazwisko ojca?

  • Rafał Skiba pisze:

   Żeby móc odpowiedzieć na to pytanie musiałbym mieć wgląd do dokumentu pełnomocnictwa. Jeśli jest Pani zainteresowana w uzyskaniu porady w sprawie zapraszam do kontaktu mailowego.

 7. kasia pisze:

  czy udzielenie pełnomocnictwa do rachunku bankowego musi koniecznie byc poświadczone przez notariusza? ,czy bank może tego wymagac?

  • Rafał Skiba pisze:

   Nie musi. Jeśli jednak nie będzie ono udzielone w obecności pracownika banku to taki wymóg ze strony banku ma uzasadnienie w celu upewnienia się, że dokument podpisała właściwa osoba.

 8. Wojtuś pisze:

  Witam pytanie moje brzmi czy Bank od Ręki przyjmie Pełnomocnictwo jednorazowe do wykonania jednej czynności(operacji) od pełnomocnika czy mają jakiś określeny czas na weryfikacje pełnomocnika i pełnomocnictwa ?

 9. Balbina pisze:

  Witam
  Czy bank może odmówić przyjęcia dyspozycji ustanowienia pełnomocnika do rachunku?
  Mam rachunek oszczędnościowy w BGŻ Optima i na infolinii poinformowano mnie, że regulamin tego konta nie przewiduje możliwosci udzielania do niego pełnomocnictwa…

  • Rafał Skiba pisze:

   Zakładając rachunek w tym banku zaakceptowała Pani tym samym regulamin, który wyklucza ustanowienie pełnomocnika do rachunku oszczędnościowego. W takim wypadku bank może odmówić przyjęcia dyspozycji dotyczącej ustanowienia pełnomocnika.

 10. Tom pisze:

  Czy pełnomocnik może zamknąc rachunek bez zgody właściciela tego rachunku i wypłacic sobie całą pozostałą na tym rachunku kwotę ???????

  • Rafał Skiba pisze:

   To zależy czy właściciel rachunku wyraźnie do tego pełnomocnika umocował i nie stoi to w sprzeczności z umową rachunku bankowego lub regulaminem banku. Wiele banków wyłącza dopuszczalność takich czynności pełnomocnika w swoich regulaminach.

 11. Izabela pisze:

  Witam. Mam pytanie odnoście osoby upoważnionej do rachunku bankowego. Czy jej dane są dostępne dla komornika? Czy komornik widzi takie upoważnienie i może kontaktować się z właścicielem rachunku?

  • Rafał Skiba pisze:

   Nie są i komornik nie kontaktuje się z pełnomocnikami, zaś właściciel rachunku jako dłużnik w postępowaniu egzekucyjnym jest jego stroną i ma kontakt z komornikiem na gruncie tego postępowania.

 12. Martin pisze:

  Witam, Mam pytanie odnośnie Kiedy pełnomocnictwo do rachunku wygasa? W jaki sposób z pełnomocnictwa może zrezygnować sam pełnomocnik, który już nie chce pełnić takiej funkcji dla pewnego rachunku. (Za dużo kont to nie zdrowo:)) Oddział mówi mi ze tylko właściciel rachunku który udzielał pełnomocnictwa ma takie prawo.

 13. Maria pisze:

  Witam! Czy po śmierci posiadacza rachunku, osoba upoważniona do konta ma obowiązek spłacić kredyt odnawialny wzięty jeszcze za życia posiadacza rachunku? Jak jest w przypadku, gdy soba upoważniona do konta jest bez pracy i środków do życia. Gdzie mogę znaleźć przepisy na ten tamat?

 14. Zagrajek Maria pisze:

  Witam.Nie moge zamowic telefonicznie nowej karty do bankomatu,musze byc osobiscie w banku.Przebywam za garanica I jest to dla mnie duzy koszt powrotu/Kanada/.Czy moge zalatwic pelnomocnika /siostra/nie przyjezdzajac do kraju.Bardzo prosze o odpowiedz.

 15. magllen pisze:

  witam, a co w przypadku, jeśli bank według swoich własnych zasad i procedur wprowadził aktualizację pełnomocnictwa? Chodzi o to, czy raz udzielone pełnomocnictwo nie jest ważne?? czy w świetle prawa trzeba je zaktualizować bo tak sobie bank wymyslił?? staruszka, która jest przykuta do łozka nie jest w stanie przyjść do banku zeby zaktualizowac pełnomocnictwo?? juz raz udzieliła takowego iczy w świetle prawa pełnomocnik może wypłacić środki?? A ma tę czynność wykazaną w piśmie? czy bank ma prawo odmówic wypłaty? Ponieważ pełnomocnictwo jest ?stare?- choć obowiązuje na stałe i do wszelkich czynności???

  • Rafał Skiba pisze:

   Jeżeli pełnomocnictwo zostało udzielone prawidłowo i nie budzi wątpliwości co do zakresu umocowania pełnomocnika to stałbym na stanowisku, że jest ważne i pełnomocnik może skutecznie na jego podstawie składać dyspozycje związane z rachunkiem.

 16. Doris pisze:

  Witam Panie Rafale.
  Mam pytanie dot. pełnomocnictwa. Czy jeżeli do konta jest przypisanych dwóch pełnomocników a właściciel nie żyje, to czy jeden z pełnomocników może zrzec się pełnomocnictwa do produktów nieżyjącego właściciela? Czy może zrobić to sam czy musi być z drugim pełnomocnikiem?
  Pozdrawiam
  Dorota

  • Rafał Skiba pisze:

   Jeżeli właściciel rachunku, który ustanowił pełnomocników zmarł to obydwa pełnomocnictwa wygasły. Nie ma zatem potrzeby ich zrzekania się, tylko należy poinformować bank o śmierci właściciela rachunku.

 17. Agnes pisze:

  Witam, jestem włascicielką konta, a mój partner jest pełnomocnikiem. Od jakiegoś czasu na moje konto wpływają jego dochody z pracy. Partner posiada własną kartę i dowolnie może korzystać (robić zakupy) ze środków zgromadzonych na koncie. Proszę o informację czy mogę mieć z tego tytułu jakieś problemy czy może jest to zupełnie prawidłowe??
  Pozdrawiam

 18. Agnes pisze:

  Dziękuję za odpowiedz. Zaufanie mam 🙂 tylko czy prawnie jest wszystko ok? czytałam że Urząd Skarbowy może uznać to jako darowiznę (?) bo niby jest to mój dochód (wpływ na moje konto)?

 19. Henryk Bakiera pisze:

  Czy pelnonocnik moze w moim imieniu otworzyc konto na moje nazwisko ijaka powinna byc w tym celu forma pelnomocnictwa

 20. Magdalena pisze:

  Zostałam upoważniona do konta mojego ojca na zasadzie pełnomocnictwa nieograniczonego. Czy po śmierci ojca mam prawo do wypłaty wszystkich środków i zamknięcia konta?

 21. Małgorzata pisze:

  Witam.
  Chcę upoważnić do swojego konta na wypadek śmierci osobę obcą. Czy jest taka możliwość i czy ta osoba obca ewentualnie nie będzie miała kłopotów z wypłacenia pieniędzy.

 22. Renia pisze:

  Jesteś wlascicielka konta w Banku Spoldzielczym.I upowaznilam do mojego konta narzeczonego. Niestety miesiac temu sie rozstalismy. Moje pytanie brzmi. Co lub jak mam napisac rezygnację aby on juz nie byl upowazniony do mojego konta i pobierania pieniedzy z konta?

 23. wioletta pisze:

  Witam załozyłam mojej córce konto ja jestem tylko pełnomocnikiem tzn upowazniona .Mam komornika chce wyjechac d niemiecc czy te pieniazki ktore zarobie w niemczech i firma przesyla bez posrednio na konto córki ma prawo zając mi komornik ?bo tam beda odprowadzane skladki zus czy te pieniazki ktore bedzie firma wysylac na konto dziecka zajmie mi komornik bo bedzie widniec ze to moje dane są ?czy spokojnie moga przelewac pieniazki?

 24. Monika pisze:

  Kto może być pełnomocnikiem jeśli chce się założyć konto dziecku poniżej 13 roku życia? Może być to wujek/ciotka dziecka czy wyłącznie rodzice?

 25. Wiola pisze:

  Czy przelew z zagranicy moze byc wyslany na konto, ktorego nie jest wlascicielem tylko pelnomocnikiem?
  Nazwisaka sa takie same, nie zgadza sie tylko imie.

 26. Stanisław10112 pisze:

  Czy na wniosek właściciela rachunku,pełnomocnik może zostać właścicielem rachunku (nie współwłaścicielem)?Oczywiście dotychczasowy właściciel przestaje nim być.

 27. Majewska Ewelina pisze:

  witam jestem pełnomocnikiem rachunku bankowego swojego męża. Rozliczaliśmy się w tym roku razem z mężem z podatku. Czy urząd skarbowy moze oddać podatek na poczet firmy windykacyjnej jesli to pełnomocnik ma długi?

 28. Jerzy pisze:

  Co dzieje się z pełnomocnictwem w przypadku śpiączki własciciela konta. Czy pełnomocnik korzystając z okazji ciężkiej choroby właściciela (pobyt szpitalny w stanie śpiączki), może zgodnie z prawem wyczyścić konta właściciela ?

 29. Justyna pisze:

  witam jestem pełnomocnikiem lokaty mojej mamy. Mama chce przepisac lokate na mnie czy musze zgłosić to do urzedu skarbowego jako darowizna?

 30. Andrzej pisze:

  czy dozwolony jest przelew przychodzący na imię i nazwisko pełnomocnika?

 31. Ania pisze:

  Czy jako pełnomocnik konta mogę wybrać zaświadczenie o wysokości przyznanego limitu?

 32. Aneta pisze:

  Czy moge telefonicznie zrezygnowec z dango bliskiej osobie pelnomocnictwa do mojego konta

 33. Pawel pisze:

  Witam a czy żona moze załatwiać sprawy w banku za mnie gdyż ja pracuje za granicą i nie moge sobie przyjezdzac kiedy chcę jakie oświadczenie napisać by zona mogła załatwiać sprawy moje chodzi o wbk

 34. Anna pisze:

  Czy jest możliwość udzielenia pełnomocnictwa do rachunku bankowego spółki z o.o. osobie, która w niej nie pracuje?

 35. Iwona pisze:

  A jeżeli pełnomocnik nadużył zaufania i wypłacił z rachunku właściciela wszystkie pieniądze, bez jego zgody i nie informując go o takim działaniu?

 36. Mała pisze:

  Witam. Mój tata prowadzi działalność gospodarczą i upoważnił mojego brata do konta firmowego. Czy po jego śmierci tylko on będzie miał prawo do środków zgromadzonych na koncie?

 37. Eva pisze:

  Dzień dobry.

  Czy pełnomocnik może sam zrezygnować z bycia pełnomocnikiem, jeśli urywa mu się kontakt i wspólne sprawy z właścicielem konta (np. pokłócą się o coś)? Jeśli tak, to jakie przepisy to regulują? W banku słyszałam, że tylko właściciel może wypowiedzieć pełnomocnictwo, ale idąc tym tropem myślenia, pełnomocnik jest ubezwłasnowolniony i będzie się dziwnie czuł, jeśli na przykład na ten rachunek wpłynie jakiś dziwny przelew. Pytanie teoretyczne, ale „życiowe”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *