Udzielenie przez bank komornikowi informacji stanowiących tajemnicę bankową.

Cztery lata temu opublikowałem na blogu wpis: Tajemnica bankowa a egzekucja komornicza, poświęcony kwestii przekazywania przez bank komornikowi informacji objętych tajemnicą bankową. Od tamtego czasu stan prawny wówczas opisany uległ zmianie, dlatego w dzisiejszej publikacji przybliżę ten temat z punktu widzenia aktualnej regulacji.

Niezmiennym nadal pozostało to, że banki i ich pracownicy mają obowiązek zachowania tajemnicy bankowej, który obejmuje wszelkie informacje dotyczące czynności bankowych dokonywanych przez klientów banku, a także osób ustanawiających zabezpieczenia na rzecz banku. Po więcej informacji na ten temat odsyłam tutaj: Tajemnica bankowa – kogo i czego dotyczy?.

Jakich informacji komornik może żądać od banku?

Informacje objęte tajemnicą bankową mogą być ujawnione przez bank innym osobom lub instytucjom tylko na podstawie  przepisów ustawowych  lub na podstawie wyraźnego upoważnienia  udzielonego przez osobę, której chronione informacje dotyczą. W odniesieniu do komornika sądowego takim przepisem jest art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. ł) ustawy prawo bankowe, określający obowiązek banków udzielania komornikowi na jego żądanie informacji stanowiących tajemnicę bankową.

Poprzednie brzmienie tego przepisu było nieprecyzyjne i prowadziło do praktycznych problemów, o których wspominałem we wcześniejszej publikacji przywołanej na wstępie. Przepis ten formułował jedynie dyspozycję, że bank ma obowiązek udzielić informacji stanowiącej tajemnicę bankową na żądanie komornika sądowego w zakresie niezbędnym do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, postępowania zabezpieczającego oraz wykonywania innych czynności wynikających z jego ustawowych zadań.

Nowe brzmienie art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. ł) ustawy prawo bankowe jest znacznie bardziej precyzyjne i usuwa zasadnicze wątpliwości, jakie ten przepis wcześniej generował. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1311), która weszła w życie 8 września 2016 roku, zmieniła m.in. jego treść. Obecne brzmienie tego przepisu stanowi, że bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową na żądanie komornika sądowego w zakresie rachunków bankowych lub pełnomocnictw do dysponowania rachunkami bankowymi, liczby tych rachunków lub pełnomocnictw, obrotów i stanów tych rachunków, z podaniem wpływów, obciążeń rachunków i ich tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i odbiorców, w zakresie niezbędnym do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, postępowania zabezpieczającego oraz wykonywania innych czynności wynikających z jego ustawowych zadań.

W powyższym zakresie bank ma obowiązek udzielić informacji komornikowi sądowemu. Generalnie bank nie miał i nadal nie ma prawa do badania wniosku komornika pod względem merytorycznej zasadności żądania komornika, to jest badania czy żądane informacje są niezbędne do prawidłowego prowadzenie egzekucji czy postępowania zabezpieczającego. Niemniej, w mojej ocenie, bank może odmówić przekazania żądanych informacji, jeżeli niezasadność żądania komornika jest oczywista, co będzie przykładowo zachodzić w sytuacji przekazania przez bank komornikowi z prowadzonego rachunku dłużnika, kwoty na zaspokojenie całej egzekwowanej przez komornika wierzytelności w toku egzekucji z rachunku bankowego w odpowiedzi na otrzymane zajęcie rachunku bankowego dłużnika. Załóżmy, że komornik egzekwuje dług w kwocie 10 tys. zł i zajmuje rachunek dłużnika, na którym zdeponowano 15 tys. zł, żądając równocześnie od banku przekazania informacji dotyczących obrotów i stanów tego rachunków, z podaniem wpływów, obciążeń rachunków i ich tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i odbiorców. Bank realizując zajęcie rachunku bankowego, wraz z przekazaniem komornikowi 10 tys. zł powinien odmówić udzielenia żądanych informacji wskazując na tajemnicą bankową, którą jest związany ponieważ informacje te nie są niezbędne do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, gdyż przekazana komornikowi kwota w całości zaspokaja egzekwowaną przez niego wierzytelność.

W związku ze zmianą art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. ł) ustawy prawo bankowe Rekomendacje Rady Prawa Bankowego z 2008 r. w sprawie zakresu informacji udzielanych komornikom sądowym żądanych na podstawie prawa bankowego, o których pisałem poprzednio straciły na aktualności.

Nie zmieniło się natomiast to, że bank ma obowiązek zweryfikować każdy wniosek komornika dotyczący przekazania informacji objętych tajemnicą bankową pod względem formalnym, tj. sprawdzić czy:

 • podstawa prawna wniosku komornika jest prawidłowa,
 • wniosek dotyczy prawidłowo określonego klienta banku,
 • wniosek pochodzi od właściwego komornika.

Poza tym od informacji udzielanych komornikowi banki mogą pobrać opłatę.

Po udzieleniu komornikowi informacji objętych tajemnicą bankową, bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z ujawnienia przez komornika tych informacji. W takiej sytuacji odpowiedzialność ponosi komornik, któremu informacje zostały przekazane.

Komornik a zbiorcza informacja z centralnej informacji o rachunkach.

Ponadto na mocy przywołanej nowelizacji ustawy prawo bankowe, komornik sądowy w granicach opisanych powyżej uprawnień, na podstawie innego przepisu tj.  art. 105 b ustawy prawo bankowe jest uprawniony do uzyskania w dowolnym banku zbiorczej informacji z centralnej informacji o rachunkach, obejmującej informacje o:

 • rachunkach bankowych posiadacza, w tym rachunkach wspólnych – bez wskazania danych współposiadacza;
 • umowach rachunku bankowego posiadacza rozwiązanych albo wygasłych na skutek śmierci posiadacza rachunku lub upływu 10 lat od dnia wydania przez posiadacza rachunku ostatniej dyspozycji dot. rachunku,
 • rachunkach posiadacza rachunku bankowego prowadzonych w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w tym rachunkach wspólnych ? bez wskazania danych współposiadacza,  
 • umowach rachunków posiadacza rachunku bankowego prowadzonych w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej rozwiązanych albo wygasłych na skutek śmierci członka kasy lub upływu 10 lat od dnia wydania przez niego ostatniej dyspozycji dotyczącej rachunku.

W zbiorczej informacji wskazuje się także podmiot, który prowadzi albo prowadził rachunek, numery rachunków wynikające z umowy rachunku oraz informację, czy rachunki są nadal prowadzone.

Udostępnij:
 • email
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • RSS

Podobne tematy:

Komentarz do Udzielenie przez bank komornikowi informacji stanowiących tajemnicę bankową.

 1. Artur pisze:

  Witam,

  Mam pytanie dotyczące zapytań komornika o pełnomocnictwa. Skoro komornik, nie może zająć konta do którego dłużnik posiada wyłącznie pełnomocnictwo to z czego wynika konieczność udzielania informacji o pełnomocnictwach. Idąc dalej, jeżeli bank przekaże komornikowi informację, że dłużnik jest pełnomocnikiem do konta, to w takim wypadku komornik może żądać zestawienia obrotów i stanów rachunku, z podaniem wpływów, obciążeń rachunku i ich tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i odbiorców?

  z góry dziękuję za odpowiedź.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *