Bankowy tytuł egzekucyjny – to już jest koniec.

W dniu 27 listopada 2015 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. 2015 poz. 1854). Wprowadza ona bardzo ważne zmiany, gdyż m.in. uchyla art. 96-98 ustawy Prawo bankowe, czyli przepisy regulujące zasady wystawiania przez banki bankowych tytułów egzekucyjnych. Oznacza to, że bankowy tytuł egzekucyjny zostaje wyeliminowany z systemu prawnego i banki nie będą mogły się nim już posługiwać.

Przepisy regulujące bankowy tytuł egzekucyjny zostały uchylone.

W oparciu o uchylone przepisy  banki mogły na podstawie ksiąg bankowych lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych, wystawiać bankowe tytuły egzekucyjne. Bankowy tytuł egzekucyjny (b.t.e.) mógł być podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonywała czynności bankowej albo była dłużnikiem banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z czynności bankowej i złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz gdy roszczenie objęte tytułem wynikało bezpośrednio z tej czynności bankowej lub jej zabezpieczenia.

Szczegółowo na temat bankowego tytułu egzekucyjnego pisałem tutaj: Bankowy tytuł egzekucyjny – jak to działa?.

Uzyskanie klauzuli wykonalności dla b.t.e. umożliwiało bankowi wszczęcie egzekucji komorniczej przeciwko dłużnikowi. Kierowanie przez banki wierzytelności do egzekucji z pominięciem sądowego postępowania rozpoznawczego budziło spore kontrowersje. Jako instytucja prawna, bankowy tytuł egzekucyjny kilka razy poddawany był ocenie Trybunału Konstytucyjnego. Wielokrotnie na temat skutków jego stosowania wypowiadał się także Sąd Najwyższy.

Jego los przesądził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 14 kwietnia 2015 r. (sygn. akt P 45/12), w którym orzekł, że art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128) są niezgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 32 ust. 1 Konstytucji przewiduje, że wszyscy są wobec prawa równi; wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. TK podkreślił, że b.t.e. stanowi wyjątkowy przywilej prawny banku. Dokument ten, pochodzący od prywatnego podmiotu gospodarczego, zastępuje orzeczenie sądu, wydawane po przeprowadzeniu przez sąd postępowania, w którym pozwanemu dłużnikowi przysługują liczne gwarancje zabezpieczające równość stron postępowania.

TK wskazał także w uzasadnieniu wyroku, że bank i jego klient mają wspólną cechę istotną – są stronami prywatnoprawnego stosunku zobowiązaniowego, który jest oparty na zasadzie prawnej (formalnej) równości i autonomii woli stron. Powinny mieć więc równe, co do zasady, możliwości obrony swych praw i interesów wynikających z zawartej umowy. Tymczasem bank sam wydaje tytuł egzekucyjny, zastępujący orzeczenie sądu, z pominięciem merytorycznego rozpoznania sprawy, w czasie którego klient mógłby podnieść merytoryczne zarzuty.

TK uznał zakwestionowane przepisy prawa bankowego stanowiące podstawę wystawiania b.t.e. za niezgodne z zasadą równego traktowania, orzekając o odroczeniu utraty ich mocy obowiązującej z dniem 01 sierpnia 2016 r. Jednak całkowite wyeliminowanie bankowego tytułu egzekucyjnego z systemu prawnego jak widać nastąpiło wcześniej.

Postępowanie dotyczące b.t.e. a wejście w życie zmian.

Ustawa nowelizująca Prawo bankowe określa co się dzieje z postępowaniami dotyczącymi bankowych tytułów egzekucyjnych wszczętymi przed dniem jej wejścia życie. Stanowi ona, że postępowanie w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu wszczętej i niezakończonej przed dniem wejścia w życie tej ustawy podlega umorzeniu.

Jeżeli jednak przed dniem jej wejścia w życie (czyli przed 27 listopada 2015 r. )wydano postanowienie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, dalsze postępowanie w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności toczy się według przepisów dotychczasowych.

Poza tym bankowy tytuł egzekucyjny, któremu nadano klauzulę wykonalności na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowuje moc tytułu wykonawczego także po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

Wezwanie do spłaty kredytu i wniosek o restrukturyzację zadłużenia.

Ustawa nowelizująca ustawę Prawo bankowe wprowadziła także zmianę do art. 75 tejże. Przepis ten stanowi, że w przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu albo w razie utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej bank może obniżyć kwotę przyznanego kredytu albo wypowiedzieć umowę kredytu. Jednakże po zmianach bank może skorzystać z tych uprawnień dochowując wymogów nowego art. 75c Prawa bankowego. Ten nowy przepis określa, jakich czynności bank powinien dokonać jeżeli kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu a bank chce skorzystać ze swoich uprawnień.

Zgodnie z tą nową regulacją, jeśli kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, bank powinien wezwać  go do dokonania spłaty, wyznaczając na to termin nie krótszy niż 14 dni roboczych. Ponadto w wezwaniu bank powinien poinformować również kredytobiorcę o możliwości złożenia w terminie  14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia.

Jeżeli kredytobiorca złoży taki wniosek, bank powinien umożliwić restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu, jeżeli jest ona uzasadniona dokonaną przez bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy. Warunki tej restrukturyzacji powinny zostać uzgodnione pomiędzy bankiem a kredytobiorcą.

W sytuacji, w której bank odrzuci wniosek kredytobiorcy o restrukturyzację zadłużenia, powinien przekazać kredytobiorcy, szczegółowe, pisemne wyjaśnienia, dotyczące przyczyny odrzucenia wniosku o restrukturyzację.

Zasady powyższe należy stosować także do umów pożyczek pieniężnych udzielonych przez banki, jak również przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe tzw. SKOKI. Banki i SKOKI wymogi te powinny zacząć spełniać najpóźniej w terminie 30 dni licząc od dnia dzisiejszego.

Udostępnij:
  • email
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • Wykop
  • RSS

Podobne tematy:

Komentarz do Bankowy tytuł egzekucyjny – to już jest koniec.

  1. jan pisze:

    jezeli bankowy tytul egzekuctjny jest niezgodny z konstytucja to dlaczego obowiazuje dla dluznikow ktorzy maja klauzule wykonalnosci na podstawie BTE przed 2015 rokiem to wtedy byla inna konstytucja i to jest wlasnie nasz trybunal konstytucyjny jezeli cos jest niezgodne z konsytytucja to dziala nawet 100lat wstecz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *